Pages

Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
Faze Menadžmenta
Faze Menadžmenta
Natalija Čavlin
Tema ovoga završnog rada su funkcije menadţmenta te ću zbog toga u saţetku ovoga rada ukratko definirati svaku od funkcija menadţmenta.Menadţment ima pet funkcija, a to su: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima ili kadroviranje, voĊenje i kontrola. Da bi svako poduzeće kvalitetno poslovalo menadţment mora voditi jednaku vaţnost prema svim funkcijama. Funkcija planiranja kontrolira svo planiranje koje omogućuje organizaciji da posluje uspješno. Planiranje...
Faze životnog ciklusa organizacije
Faze životnog ciklusa organizacije
Marija Dasović
U današnjem vremenu organizcija je veoma bitna u našem ţivotu. Dobrom i kvalitetnom organizacijom, čovjek stječe koristi u svim područjima društvenog ţivota pa tako i u poslovnom. S obzirom na klasifikaciju, postoji veliki broj organizacia kao što su poslovne, društvene, političke i druge organizacije. Svrha svake organizacije je rast, napredovanje i postizanje ciljeva. Sa dobrom ogranizacijom poduzeća uspjevaju postizati očekivane ciljeve, ali nakon njihovog dostignuća moraju...
Financijska revizija
Financijska revizija
Stipanija Matanić
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viĎenje, a suvremeno se moţe opisati kao kompleksna aktivnost, odnosno, postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Osnovni cilj provoĎenja revizije je zaštita interesa vlasnika kapitala, kreditora, potencijalnih investitora, zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih. Reviziju moţemo podijeliti na:...
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Blaženka Novoselac
Financijsko planiranje značajno je za svaku organizaciju i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva. Financijsko planiranje obuhvaća i analiziranje financijskih tokova organizacije kao i prognoziranje investicijskih i financijskih posljedica. Financijski plan podrška je poslovnom planu, predstavlja instrument financijskog predviđanja i omogućuje planiranje budućih novčanih tokova, uspostavljanje poslovnih standarda za...
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije
Jelena Adrinek
Tema ovog rada je Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije. Za razradu ove teme odlučila sam se iz razloga što sam zaposlenica ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i zbog toga što su javne ustanove važne za trajno obavljanje djelatnosti poput školstva, zdravstva, socijalne skrbi a tu djelatnost ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Cilj završnog rada je, razraditi pojmove koji se odnose na...
Financijsko tržište Republike Hrvatske
Financijsko tržište Republike Hrvatske
Marina Petrlić
Najvaţnija podjela trţišta je ona na trţište novca i trţište kapitala koja se temelje na ročnosti instrumenata s kojima se na njima trguje. Trţište novca sluţi za trgovanje kratkoročnim vrijednosnim papirima, gdje se pojedinci i institucije koje imaju trenutni višak sredstava susreću s uzimateljem zajmova kojima trenutno nedostaju sredstva. Trţište kapitala je nastalo i sluţi za financiranje dugoročnih investicija od strane tvrtki, domaćinstava i drţava. Posebno se...
Financiranje i uspješno poslovanje
Financiranje i uspješno poslovanje
Ana-Maria Marković
Veliku važnost za svako poduzeće predstavlja odluka o načinima i izvorima financiranja te osiguranju kontinuiteta poslovanja. Menadžment je odgovoran za osiguranje potrebnih sredstva za podmirenje obveza, ostvarenje ciljeva te postizanje dobiti. Poduzeća se mogu financirati iz različiti izvora te na dugi i kratki rok. Sintagma izvori sredstva označava sve pravne i fizičke osobe, uključivši i vlasnike poduzeća od kojih poduzeće pribavlja sredstva bilo kojeg pojavnog oblika, bilo...
Financiranje kao preduvjet uspješnosti poslovanja
Financiranje kao preduvjet uspješnosti poslovanja
Tomislav Špalj
Važno je definirati financiranje poduzeća te shvatiti njegovu problematiku, podjele te važnost za svako poduzeće. Financiranje u najširem smislu se može shvatiti kao jednu od osnovnih funkcija svih poduzeća. Proces financiranja je dinamički proces pribavljanja, ulaganja i vraćanja uvećanog novca. Odluke o financiranju donosi menadžment, odnosno financijski menadžer. Učinkovito poslovanje i upravljanje sredstvima može dovesti do smanjenja troškova, pravodobne naplate, odgode...

Pages