Pages

Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Nikola Butković
U današnje vrijeme, društvene mreţe predstavljaju vaţan alat modernog poslovanja kojima se sluţe brojna poduzeća, za oglašavanje svojih proizvoda, usluga, povećanja prometa i sliĉno. Marketing na društvenim mreţama predstavlja komunikacijsku strategiju svakog modernog poduzeća. Cilj svakoga poduzeća u konaĉnici jest ostvarivanje trţišne dobiti, samim time svrha ovoga rada jest prikazati utjecaj, odnosno ulogu koju imaju društvene mreţe u procesu utjecaja na rad poduzeća i...
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Orešković
Ovaj rad donosi detaljan pregled pravnih oblika poduzetništva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću kao trgovačkog društva u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. U radu su iznesena osnovna obilježja i postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, ali i postupak likvidacije ako se ukaže potreba za zatvaranjem društva. Društvo s ograničenom odgovornošću obavezno...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...
Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
Faze Menadžmenta
Faze Menadžmenta
Natalija Čavlin
Tema ovoga završnog rada su funkcije menadţmenta te ću zbog toga u saţetku ovoga rada ukratko definirati svaku od funkcija menadţmenta.Menadţment ima pet funkcija, a to su: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima ili kadroviranje, voĊenje i kontrola. Da bi svako poduzeće kvalitetno poslovalo menadţment mora voditi jednaku vaţnost prema svim funkcijama. Funkcija planiranja kontrolira svo planiranje koje omogućuje organizaciji da posluje uspješno. Planiranje...
Faze životnog ciklusa organizacije
Faze životnog ciklusa organizacije
Marija Dasović
U današnjem vremenu organizcija je veoma bitna u našem ţivotu. Dobrom i kvalitetnom organizacijom, čovjek stječe koristi u svim područjima društvenog ţivota pa tako i u poslovnom. S obzirom na klasifikaciju, postoji veliki broj organizacia kao što su poslovne, društvene, političke i druge organizacije. Svrha svake organizacije je rast, napredovanje i postizanje ciljeva. Sa dobrom ogranizacijom poduzeća uspjevaju postizati očekivane ciljeve, ali nakon njihovog dostignuća moraju...
Financijska revizija
Financijska revizija
Stipanija Matanić
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viĎenje, a suvremeno se moţe opisati kao kompleksna aktivnost, odnosno, postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Osnovni cilj provoĎenja revizije je zaštita interesa vlasnika kapitala, kreditora, potencijalnih investitora, zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih. Reviziju moţemo podijeliti na:...
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Blaženka Novoselac
Financijsko planiranje značajno je za svaku organizaciju i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva. Financijsko planiranje obuhvaća i analiziranje financijskih tokova organizacije kao i prognoziranje investicijskih i financijskih posljedica. Financijski plan podrška je poslovnom planu, predstavlja instrument financijskog predviđanja i omogućuje planiranje budućih novčanih tokova, uspostavljanje poslovnih standarda za...
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije
Jelena Adrinek
Tema ovog rada je Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije. Za razradu ove teme odlučila sam se iz razloga što sam zaposlenica ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i zbog toga što su javne ustanove važne za trajno obavljanje djelatnosti poput školstva, zdravstva, socijalne skrbi a tu djelatnost ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Cilj završnog rada je, razraditi pojmove koji se odnose na...

Pages