Pages

Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa
Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa
Filip Kovačević
Tema koja će se obraditi u ovom završnom radu nosi naziv „Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa“, a obrađena je kroz sedam zasebnih cjelina. U prvoj cjelini napravljen je uvod u zadanu tematiku te je rečeno nešto površno o njoj. Nakon uvoda, slijedi druga cjelina u kojoj su navedene glavne odredbe iz Zakona o cestama s osvrtom na projektiranje cesta, te iz Pravilnika o održavanju cesta. U trećoj cjelini opisani su glavni čimbenici sigurnosti cestovnog prometa, a oni su...
Cestovna infrastruktura u gradu Gospiću
Cestovna infrastruktura u gradu Gospiću
Glorija Nađ
U gradovima raskriţja moraju zadovoljavati sve sigurnosne aspekte prometa te moraju pruţiti protoĉnost vozila i odrţati maksimalnu sigurnost za sve sudionike prometa tijekom opterećenosti njezinih privoza. Ukoliko raskriţje ne zadovoljava sigurnosne prometne uvjete, potrebno je izvršiti detaljnu analizu raskriţja i utvrditi mane i sigurnosne konstrukcijske potrebe. Rekonstrukcijom raskriţja ispravljaju se greške nastale tijekom izvedbe raskriţja, ali se stvara novo prometno...
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Robert Mataić
Procesom globalizacije transportni troškovi rastu, a samim time se javlja potreba za unaprjeĎenjem starih ili stvaranja novih načina transporta te transportnih sredstava kako bi se brzo i efikasno ispunili zahtjevi korisnika. Jedan od takvih sustava je intermodalni promet, kojemu je temeljni zadatak smanjiti prijevoz tereta cestovnim putem, a usporedno s tim smanjiti eksterne troškove koji su veliki problem u suvremenom svijetu. Intermodalni promet je, ukratko, prijevoz robe i tereta...
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Kristina Rogić
U mreži cestovnih prometnica važnu ulogu imaju raskrižja , odnosno mjesta spajanja cestovnih pravaca. Kako se posljednjih godina povećava promet, raskrižja su sve više zakrčena i ugrožava se sigurnost svih sudionika u prometu.Raskrižja se mogu razvrstavati ili dijeliti prema više kriterija.U ovom slučaju imamo raskrižje izvan razine, tj. prometni tokovi se ne križaju na zajedničkoj površini, još ih se zove i denivelirana raskrižja.Istraživanja presijecanja prometnih tokova...
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Antonijo Rubčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje na raskrižju ulica bana Josipa Jelačića – popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i...
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Jergović Ivana
Završni rad „Cestovna čvorišta u razini-raskriţja u Gradu Otočcu“ podijeljen je u dva dijela, koji se sastoje od teorijskog i istraţivačkog dijela. Teorijski dio odnosi se na temeljne pojmove cestovnih čvorišta u razini te govori o: cestovnim čvorištima upoznajući s osnovnim pojmovima, vrstama kriţanja, vrstama prometnih tokova u raskriţju (prekinutim i neprekidanim), prometnim radnjama i konfliktima, elementima i načelima nuţnim u projektiranju prometnih čvorišta te o...
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Ante Rupčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje ulica bana Josipa Jelačića- popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i nepravilnosti u...
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Ivana Petry
Cestovni promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po ulicama tj. cestama. Osnovna podjela cestovnog prometa se dijeli na putnički (promet ljudi) i teretni (promet tereta) promet. Ličko-senjska županija u ukupnom prostoru Republike Hrvatske ima izuzetno značajan geoprometni položaj, a samim time ima sve potrebne preduvjete da preuzme važnu spojnu ulogu unutar prostora Hrvatske. Županija je infrastrukturno razvijena, a korištenjem vlastitih...
Ciljevi poduzeća
Ciljevi poduzeća
Anamaria Dasović
Ciljevi poduzeća imaju jako veliku ulogu u organiziranju poduzeća, u sadašnjosti i budućnosti stoga su procesi formuliranja te procesi za postizanje ciljeva razliĉiti. Za postizanje ţeljenog cilja u poduzeću potrebna je provedba strateškog plana koji sadrţi strategiju koja ukljuĉuje vrijeme, horizonte djelovanja i aktivnosti. Takvi ciljevi zahtijevaju iscrpnu analizu definiranja ciljeva organizacije i zaposlenika, kontinuirano praćenje izvedbe i napretka, ocjenjivanje...
Cross-docking skladišta
Cross-docking skladišta
Katarina Pokrivač
Problem i predmet rada su cross-docking skladišta, pojam i vrste skladišta, podjela skladišta, skladišna oprema i operacije u skladištu. Svrha i cilj rada je pokazati na temelju relevantne literature što je skladište, a posebno što je cross-docker skladište, njegove metode i što je uspješan cross-docking. Osnovna funkcija cross-dockinga je smanjenje troška rukovanja robom, na način da se primljena roba prebacuje direktno iz prijemne zone u predajnu zonu. Zbog mogućnosti ...
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marina Bubaš
U posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj je sve izraženiji problem nesigurnosti na cestama i velikog broja prometnih nesreća. Svakodnevno smo okruženi lošim vijestima s prometnica, te nažalost velikim brojem smrtno stradalih u prometu. Statistika je skup ideja i metoda koje se upotrebljavaju za prikupljanje i interpretaciju podataka u nekom podruĉju istraživanja te za izvođenje zakljuĉaka u situacijama gdje su prisutne nesigurnosti i varijacije. U radu su detaljno...
DISKRIMINACIJA I MOBBING NA POSLU
DISKRIMINACIJA I MOBBING NA POSLU
Martina Ažić
Diskriminacija je nažalost postupanje sa kojim se susrećemo svakodnevno u životu, svjesno ili nesvjesno. Nejednako postupanje tj. stavljanje u nepovoljniji položaj osobu na temelju neke njezine osobine (npr. boja kože ili spol) je pojednostavljeni pojam diskriminacije. Diskriminatorno postupanje kao pojava učestalo se događa već prilikom zapošljavanja te i na radnom mjestu. Zakonom su navedene osnove na temelju kojih je zabranjeno nejednako postupati prema određenoj osobi....

Pages