Pages

Financiranje na dugi rok
Financiranje na dugi rok
Tea Glavica
Ako se promatra poduzeće kao jedan financijski sustav kojem je pretpostavka neograničeno poslovanje, jasno se dolazi do shvaćanja kolika se važnost treba dati financiranju kao osnovi za ostvarenje tog cilja, a i mnogih drugih - solventnost, likvidnost, profitabilnost, investicijskog potencijala itd. Izvori financiranja poduzeća mogu se podijeliti prema raznim čimbenicima. Najčešće vrste financiranja su po roku, porijeklu i vlasništvu. Tako možemo govoriti o dugoročnom i...
Financiranje poduzetništva s osvrtom na Primorsko - goransku županiju
Financiranje poduzetništva s osvrtom na Primorsko - goransku županiju
Filip Torić
Cilj ovog završnog rada je opisati oblike financiranja poduzetništva u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na financiranje poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji te Gradu Rijeci kao najvećoj jedinici lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Poduzetnici su pokretači gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. Jedan od najvećih problema u pokretanju poduzetničkih pothvata je problem financiranja. Poduzetnici se financiraju iz...
Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
Marija Tukša
Financiranje poslovanja svakako je ključan segment zasnivanja poslovanja. Održivost uspješnog poslovanja također ovisi, kako o upravljanju tako i o rasporedu novčanih sredstava u sve segmente poslovanja. Poduzetnik nakon osnivanja i prihvaćanja rizika koji snosi osnivanjem poduzeća, mora analizirati tržište, predvidjeti budućnost poslovanja i prema tome utvrditi iznos potrebnih financijskih sredstava. Poduzetnik procjenjuje koji od izvora financiranja bi za njegovo poslovanje bili...
Financiranje u trgovini
Financiranje u trgovini
Maria Butković
Kao gospodarska djelatnost trgovina se obavlja sa svrhom kupovine radi daljnje prodaje robe i približavanje robe potrošača – kupcu. Kao posrednička djelatnost trgovina ima veliku ulogu u društvenom i privrednom životu, jer omogućava najuspješniju povezanost proizvođača i potrošača. U ovom radu objašnjeni su pojmovi vezani za trgovinu, vrste trgovine, važnost i načini financiranja u trgovini. Tijekom povijesti trgovanje i trgovina imali su posebnu ulogu u razvoj nekog...
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Ivan Rast
U Republici Hrvatskoj postoje brojni gospodarski problemi vezani uz provođenje kvalitetne fiskalne politike. Određena kretanja javne potrošnje u Hrvatskoj mogu nas navesti na zaključak da ekonomska, odnosno fiskalna politika ne ostvaruje osnovne funkcije javnih financija. Do sada je ona uglavnom bila usmjerena na iscrpljivanje fiskalnog kapaciteta gospodarstva, te je podupirala rast na podlozi domaće potražnje, a ne izvoza. Fiskalna politika dijelom je ispunjavala cilj...
Fiskalni federalizam u Republici Hrvatskoj
Fiskalni federalizam u Republici Hrvatskoj
Niwes Cvitković
Pojam fiskalnog federalizma tiče se odnosa u federativno uređenoj državi između različitih razina njene organiziranosti u vezi s raspodjelom fiskalnih prihoda. Koje izvore fiskalnih prihoda, u kom obujmu i na koji način raspodijeliti između federacije, federalnih jedinica i lokalnih jedinica problemi su s kojima se stalno nose sve federativno uređene države. Međutim, sa sličnim problemima susreću se i države koje nemaju federativno uređenje, ali imaju razvijen sustav regionalne...
Forma i sadržaj upravnog akta
Forma i sadržaj upravnog akta
Katarina Jurković
U uvodu ću najprije pisati općenito o tome što je upravni akt,njegove karaktetistike,vrste i drugo.Zatim ću se nadovezati na temu forma i sadržaj upravnog akta,te također napisati općenite stvari na tu temu.U početku razrade,ponajprije ću opširnije definirati pojam upravnog akta,te ga povezati sa načelima,točnije:načelom zakonitosti,učinkovitosti i ekonomičnosti te načelom prava stranke na pravni lijek.Nakon toga pisati ću opširnije o formi,zatim o sadržaju upravnog...
Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole
Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole
Matea Krmpotić
Tema završnog rada je „Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole“. U uvodnom dijelu opisani su pojmovi menadžment, menadžer te funkcije menadžmenta. Zatim, u središnjem dijelu rada detaljnije su opisane funkcije planiranje i kontroliranje. Završni dio rada obrazlaže zavisnost planiranja i kontrole, potom se u zaključku daje kratki rezime rada.
Geoprometni položaj i usporedba prometa luka Rijeka, Kopar i Trst
Geoprometni položaj i usporedba prometa luka Rijeka, Kopar i Trst
Josipa Dujmović
Glavne morske luke u europskim i svjetskim relacijama već su prije nekoliko desetljeća postale bitan ĉimbenik (glavna ĉvorišta) u povezivanju svih prometnih grana u transportu roba, osobito u prometovanju suvremenim tehnologijama transporta. To je izuzetno znaĉajno za transport tranzitnih, kao i roba izvozno-uvoznog karaktera. U ovome radu obraĊen je geoprometni položaj luka (Rijeka, Kopar i Trst). Analiziran je promet po glavnim vrstama tereta za razdoblje od 2011. do 2015. godine...
Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Marta Polić
Tema ovog rada je Jadranska magistrala, koja ima veliku vaţnost kao turistiĉka cesta jer povezuje sjeverni i juţni Jadran duţ obale Jadranskog mora. Ona je jedna od glavnih hrvatskih drţavnih cesta duljine od 643,1 kilometar. U prvom djelu rada definirali smo geoprometni poloţaj Jadranske magistrale, te povijesni razvoj iste. Glavni dio nam je poglavlje pod nazivom prometno opterećenje Jadranske magistrale gdje su analizirani podaci sa sluţbenih stranica Hrvatskih cesta, podaci su...
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Ana Marković
U radu na temu Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale obradila se analiza državne ceste D2 pod nazivom Podravska magistrala, takoĎer obraĎuje se povijesni prikaz nastanka ceste još od rimskog doba pa sve do danas. Podravska magistrala analizirana je s prometnog stajališta- prometno opterećenje ceste i razina sigurnosti prometa. Nakon analize trase Podravske magistrale i njenih elemenata date su preporuke za izgradnju novih obilaznica gradova. TakoĎer, temeljem obavljenih...
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Marko Kolić
Trend je općeprisutan pojam u svakidašnjem životu jer se o najnovijim trendovima može slušati u medijima, ĉitati u tisku ili na internetu, ali i u znanstvenim i stručnim ĉasopisima. Najvažnije je obiljeţje trenda očekivanje da će se utvrđeni smjer kretanja ili neki drugi oblik promjene nastaviti i u budućnosti. Najzastupljeniji trendovi u turizmu jesu: trendovi turistiĉke potraţnje, trendovi turistiĉke ponude, trendovi na receptivnim turistiĉkim trţištima i trendovi...

Pages