Pages

Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP  Zagreb d. d
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP Zagreb d. d
Anamarija Bićanić
Nelikvidnost i insolventnost poduzeća najznačajniji su problemi poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj i gospodarstvu općenito jer takva poduzeća obično idu u stečaj, što povećava krug nelikvidnosti i nezaposlenost. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravovremeno podmirivati svoje obveze i da mu je vrijednost imovine veća od iznosa obveza, tj. da ne postane nelikvidno i insolventno. Odgovarajuće upravljanje imovinom poduzeća i rizikom likvidnosti te usklađivanje...
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Ankica Kasumović
Tema završnog rada je analiza poreznog sustava Republike Hrvatske. U radu je autorica obuhvatila sljedeća poglavlja; teorijske osnove poreza i oporezivanja, pojam i karakteristike poreza, klasifikacija (vrste) poreza, ciljevi oporezivanja, porezna naĉela, po Autorica je posebnu pozornost pridodala poreznim skupinama u RH te obrazloţenju kako one djeluju i koju ulogu imaju u ţivotu graĊana kao obveznim davanjima.
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Željka Horvatović
U radu je prikazana analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu pri kojoj su korišteni primarni podaci dobiveni osobnim istraživanjem autorice rada.Istraživanjem je obuhvaćen reprezativni uzorak ispitanika koji dolaze s područja Ličko -senjske županije i susjednih županija.Podatci su istiniti i vjerodostojni te prikazuju stvarnu sliku posjetitelja i ljubitelja životnog dijela najvećeg uma ovih prostora, čovjeka koji je svojim radom osvijetlijo svijet i bez...
Analiza poslovanja hrvatskih izvoznika na primjeru grupe Končar - Elektroindustrija
Analiza poslovanja hrvatskih izvoznika na primjeru grupe Končar - Elektroindustrija
Dragica Tonković
U završnom radu prikazani su pojmovi vezani uz izvoz te determinante koje utječu na izvoz i poslovanje izvoznika u Republici Hrvatskoj. Također, prikazano je poslovanje više hrvatskih izvoznika iz različitih djelatnosti, koji uspješno posluju i u uvjetima krize. Uz navedeno, prikazano je i poslovanje deset najvećih hrvatskih izvoznika. Svrha rada je ukazati na važnost i utjecaj izvoza i uspješnog poslovanja izvoznika pri razvoju poslovnog okruženja, poduzetništva, društva i...
Analiza poslovne ideje kao čimbenik uspješnog poduzeća
Analiza poslovne ideje kao čimbenik uspješnog poduzeća
Ivana Starčević
Ovim završnim radom analizirana je poslovna ideja koja je čimbenik uspješnog poduzeća. Ideja predstavlja ulazak u poduzetništvo odnosno razmišljanje o nečemu što može dovesti do poslovnog poduhvata, a što je bitno u stvaranju svakog poduzeća. Poslovna ideja se može definirati kao opis osnovnih radnji budućeg poslovnog poduhvata. U realnom svijetu ipak su rijetki slučajevi da je uspješan posao nastao samo kao rezultat odlične ideje, nego serijom pokušaja i pogrešaka...
Analiza prometnih nesreća na području Ličko - senjske županije
Analiza prometnih nesreća na području Ličko - senjske županije
Antonijo Rubčić
Svakodnevno na cestama dolazi do prometnih nesreća u kojima sudionici u prometu trpe više ili manje štetne posljedice. Naţalost sigurnost promet na cestama paţnja se poklanja tek nakon prometnih nesreća, a preventive i represivne mjere samo na kraće razdoblje donose rezultate. Glavna obiljeţja proteklog desetljeća na području sigurnosti cestovnog prometa su povećanje broj prometnih nesreća i ozlijeĎenih sudionika u prometu, dok je broj poginulih u padu. MeĎutim, unatoč...
Analiza prometnih nesreća u Gradu Zagrebu u 2019.
Analiza prometnih nesreća u Gradu Zagrebu u 2019.
Jurica Lovrinčević
Na zagrebaĉkim cestama u 2019. dogodile su se 7.774 prometne nesreće, što je u prosjeku dvadesetak prometnih nesreća dnevno. Teških prometnih nesreća, s poginulim i ozlijeĊenim osobama, bilo je 2.296. Budući da se radi o cestama u naselju, izuzetno je puno teških prometnih nesreća (tridesetak posto). Osim ljudskog faktora, veliku ulogu u tim prometnim nesrećama ima i prometna infrastruktura. Kako bi povećali sigurnost u cestovnom prometu potrebno je detaljnije analizirati svaku...
Analiza protuprovalnih i drugih sustava cestovnih motornih vozila
Analiza protuprovalnih i drugih sustava cestovnih motornih vozila
Matej Radonić
U ovom radu na temu Analiza konkurencije na tržištu zdrave hrane prikazat ćemo koliko je zdrava hrana bitan čimbenik kod zdravlja i prevencije za razne bolesti koje su uzrokovane lošim načinom prehrane. Također obrađuje se važnost poznavanja konkurentnosti tržišta kako bi proizvođač ekološke hrane mogao uvidjeti svoje prednosti i nedostatke. Budući da je Hrvatska još uvijek tranzitna zemlja, a ekonomska moć njezinog stanovništva slaba, veća cijena ekološki uzgojene...
Analiza pužnih transportera
Analiza pužnih transportera
Silvio Bošnjak
Pužni transporteri su transportna sredstva neprekidnog toka koji služe za prijenos većih količina materijala u industrijskoj grani. To su transporteri koji ne podnose preopterećenje jer nastaje zagušivanje na pojedinim mjestima unutar transportne cijevi, a posebice na mjestima gdje se nalaze srednji ležajevi. To su strojevi s velikim mogućnostima primjene, a sve u zavisnosti o vrsti materijala koji se transportira. Domena primjene tih transportera, s obzirom na svojstva tereta...
Analiza radnih vozila Müller canalmaster WA PRO tvrtke Vodovod Osijek d. o. o.
Analiza radnih vozila Müller canalmaster WA PRO tvrtke Vodovod Osijek d. o. o.
Tin Šimundić
Radna vozila Müller tvrtke Vodovod Osijek d.o.o namijenjena su za ispiranje i čišćenje kanalizacije i jama, pražnjenje jama i bazena, uklanjanje kanalizacijskog mulja, obradu mulja i industrijsko čišćenje ili za prikupljanje i transport tekućega ili pastušnog otpada. U starije modele ugrađeni su dizelski motori Mercedes 2636 Actros s automatskim mjenjačem, a noviji modeli imaju dizelski motor MAN TGS 26440 s manualnim mjenjačem. Održavanje navedenih vozila je tehnološki i...
Analiza radova redovitog održavanja cesta u Varaždinskoj županiji
Analiza radova redovitog održavanja cesta u Varaždinskoj županiji
Martina Grđan
Županijska cesta je cesta javne namjene, koja povezuje područje jedne ili više Županija u Hrvatskoj. Dakle, Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta Županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste. S obzirom da su županijske ceste od vrlo velikog značaja za brzo i efikasno povezivanje većih...
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Lucija Kikić Maračić
nalizom rentabiliteta poduzeća dolazimo do podataka potrebnih za podrobnije razumijevanje poslovanja tvrtke i donošenje relevantnih poslovnih odluka. Analizom kljuĉnih pokazatelja uspješnosti poslovanja poduzeća, analizirane su kljuĉne vrijednosti financijskih izvještaja Kraš d.d. u razdoblju od 2008. do 2012. godine. kako bi se ocijenila uspješnost poslovanja te utvrdili trendovi koji opisuju financijski poloţaj tvrtke. Statistiĉkim testovima utvrĊeno je da ni globalna ekonomska...

Pages