Pages

Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Marijan Lulić
Ovaj završni rad predstavlja temu pod nazivom „Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu“ i sadržajno je podijeljen na šest cjelina. Prva, a ujedno i početna cjelina, je uvod, u kojemu je rečeno nešto osnovno o temi te je kratko dat sam uvod u tematiku. U drugoj cjelini počinje se s razradom tematike, gdje se govori nešto o općenitim stvarima vezanim uz inteligentne transportne sustave. Tako je tu onda opisana arhitektura svakog ITS sustava, napravljena je...
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Davor Kutnjak
Autoceste moraju zadovoljiti sve kriterije kao moderna prometnica. Neki od kriterija su sljedeći : veličina motornog prometa mora biti minimalno 14.000 vozila na dan, povezivanje prometa na međunarodnoj i državnoj razini, promet namijenjen motornim vozilima koji mogu razvijati brzine veće od 60 km/h.( http://www.propisi.hr/print.php?id=7519 (16.9.2016.)) Pri tome moraju pružiti visoke stope protočnosti vozila i održavati maksimalnu sigurnost za sve sudionike koji koriste usluge...
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Benjamin Hajduk
Završni rad navodi i opisuje razne inovativne tehnologije kojima je cilj riješiti probleme velikih urbanih sredina, gradova. Rad definira gradove te ulogu prometa unutar njih te opisuje probleme sa kojima se gradovi susreću na području prometa i transporta. Rad također definira pojam tehnologije i pojam inovacije te prikazuje ulogu istih na primjeru prometa. Inovativne tehnologije u gradskom prometu doprinose razvitku samog grada te pomažu u razvoju svih razina gradske mreže. Promet...
Institucije Europske unije
Institucije Europske unije
Nikolina Župan
Europska unija, engl. European Union - EU, međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta. Zakonodavni i institucionalni okvir Europske unije nastajao je i razvijao se tijekom povijesnog razvoja Europske unije. Temelji se na komunitarnom pravnom sustavu, posebice osnivačkim ugovorima i ugovorima kojim su nadopunjavani i izmjenjivani, kao i drugim izvorima komunitarnog prava i općim načelima prava,...
Integralni transport i njegova uloga u globalnom sustavu prijevoza roba i tereta
Integralni transport i njegova uloga u globalnom sustavu prijevoza roba i tereta
Aleksandra Stojčevska
U završnom radu navedeni su pojam i značenje integralnog transporta te povijesni razvoj ovog načina transporta i njegovi uvjeti za razvoj. Pojašnjen je pojam integralnog transporta te njegova povezanost sa prekrcajem robe i tereta. Korištenje raznih transportnih sredstava , bez doticanja robe na cijelom transportnom lancu „od vrata do vrata“ , osim pri ukrcaju i iskrcaju. Također, objašnjen je pojam transportni proces te lanac i transportni sustavi. Navedene su sve važnije...
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Antonio Lucić
Tema ovog rada je pokazivanje važnosti sustava upravljanja kvalitetom i kako sama kvaliteta utječe koliko će naše poduzeće biti uspješno. Sama kvaliteta je apstraktan pojam kojeg definiraju mnogi autori, teoretičari i slično. Od kako čovječanstvo postoji tako i kvalitetu možemo razmatrati kroz nekoliko faza, kao npr. faza predindustrijske revolucije, faza kraja Drugog svjetskog rata, faza kasnih osamdesetih godina, itd. Uzeći to sve u obzir postoji jedna međunarodna...
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Viktorija Dujmović
nteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitost i udobnost voţnje. Temeljna zamisao ITS-a je uspješno rješavanje problema odvijanja prometa i obavljanja transporta ljudi, roba i informacija u korelaciji s razvojem prometne znanosti i tehnologije. ITS unutar...
Intermodalni transport i statistička analiza intermodalnih transportnih jedinica u Republici Hrvatskoj
Intermodalni transport i statistička analiza intermodalnih transportnih jedinica u Republici Hrvatskoj
Predrag Samolov
Ovaj rad se bavi istraživanjem intermodalnog transporta u Republici Hrvatskoj, u radu se piše općenito o vrstama transporta, integralni, multimodalni, kombinirani i intermodalni. Za svaki od navedenih transportnih grana objašnjan je općenit pojam, a integralni transport je posebno analiziran sa osvrtom na njegovu provedbu u Republici Hrvatskoj. Također, kroz pojam intermodalnog transporta, navodi se Multimodalni prijevoz, Višeugovorni multimodalni prijevoz, Jednougovorni Multimodalni...
Istraživanje i testiranje hipoteza o ponašanju i karekteristikama vozača Ličko -senje županije
Istraživanje i testiranje hipoteza o ponašanju i karekteristikama vozača Ličko -senje županije
Ines Jerković
U ovom završnom radu, dan je pregled statistiĉkih pokazatelja za razliĉite aspekte analize vozaĉa i samih vozila u Republici Hrvatskoj. Prikazani su statistiĉki pokazatelji o karakteristikama vozaĉa na podruĉju Republike Hrvatske. Za usporedbu, provedeno je istraživanje o ponašanju i karakteristikama vozaĉa na podruĉju Liĉko-senjske županije. Provedbom web ankete dobiveni su podaci za svakog ispitanika na temelju kojih je izveden valjani zakljuĉak. Rezultati provedenog...
Istraživanje tržišta u turizmu javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Istraživanje tržišta u turizmu javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Tomislav Sertić
Pojam masovnog turizma veţe se uobičajeno za velik broj unaprijed isplaniranih i unificiranih paket-putovanja u organizaciji turističkih agencija. Većinom se putuje na glavni godišnji odmor i to ljeti, a na Mukinjama je popularan i skijaški zimski odmor, kao protuteţa ljetnom odmoru s razgledanjem ljepota ličkog krajolika. Za prihvat turista na Plitvicama izgraĎeni su veliki hoteli i kampovi, kao i privatni apartmani koji kvalitetom usluge i visokostručnim osobljem zadovoljavaju...
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne )samouprave
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne )samouprave
Pave Šnjarić
zbori su izvor i temelj legimiteta cjelovitog sustava državne vlasti. Na lokalnoj razini se, se u pravilu, svakih četiri godine provede izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno za članove općinskog vijeća, gradske i županijske skupštine. Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice...
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj
Josipa Vrban
Lokalna samouprava na području današnje Hrvatske kroz stoljeća je mijenjala svoj ustroj kroz oblik župa, županija, kotara. Današnji sustav lokalne samouprave koji je ustrojen u 20 županija i Grad Zagreb sa statusom županije/grada i koji počinje funkcionirati 1993. godine ispočetka je bio centraliziran. U politiku decentralizacije Hrvatska je ušla 2001. godine na kojoj radi i danas. Broj jedinica lokalne samouprave se od 1992. povećao za gotovo pet puta, a fragmentacija jedinica...

Pages