Pages

Dioničko društvo
Dioničko društvo
Leana Radošević
Danas djeluje oko 1500 dioničkih društva u Republici Hrvatskoj. Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem dioničari sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dionice se izdaju na ime i na donositelja, a podjela je moguća i prema rodu dionica na redovne i povlaštene. Dva su temeljna načina osnivanja dioničkog društva: sukcesivno i simultano osnivanje. Do sukcesivnog osnivanja dolazi kada osnivači usvajaju statut, daju izjavu o osnivanju i preuzimaju...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Petra Devčić
Ovaj rad bavi se dioničkim društvom i sastavnicama koje ga povezuju sa ekonomijom. U početku svoga rada objašnjavam osnovne pojmove dioničkog društva, njegove prednosti i nedostatke, a u trećem poglavlju navodim sve sto se dotiče temeljnog kapitala dioničkog društva. Četvrto poglavlje se odnosi na dionice kao temeljni kapital,kao skup prava kao vrijednosni papir te kao privremenice. U njemu isto tako govorim o registru dionica i vlastitim dionicama kako bi dala bolji uvid u...
Distribucija prometnih tokova na raskrižju državnih cesta D1 i D25 u Korenici
Distribucija prometnih tokova na raskrižju državnih cesta D1 i D25 u Korenici
Damir Jurčić
Kružna raskrižja imaju veliku funkciju na mjestima gdje je sigurnost prometa umnjanjena ili na mjestima gdje je protok prometa smanjen radi ne zadovoljavajućeg raskrižja. Tema ovog završnog rada je rekonstrukcija četverokrakog raskrižja u kružno raskrižje u mjestu Korenica na križanju državnih cesta D1 i D25 čime je postignuta poboljšana protočnost i sigurnost raskrižja. Unutar završnog rada navedene su prednosti i nedostatci kružnih raskrižja, raskrižje prije i poslije...
Dizelski motori kao izvori onečišćenja zraka i mjere zaštite
Dizelski motori kao izvori onečišćenja zraka i mjere zaštite
Petar Zeba
S razvojem cestovnog prometa od konstrukcije prvog automobila nastaje promet kakav se danas poznaje te je u neprekidnom rastu. Jedan on najvećih problema rasta cestovnog prometa vidljiv je s ekološkog aspekta, odnosno kroz onečišćenje zraka. Tema ovoga rada vezana je uz prikaz trenutnog stanja i mjera za smanjenje štetnosti ispušnih plinova koji nastaju prije svega radom dizelskih motora. Velike koncentracije ispušnih plinova manifestiraju se kroz štetne pojave poput: učinka...
Djelokrug poslova lokalne samouprave
Djelokrug poslova lokalne samouprave
Željka Šikić
U završnom radu pod naslovom „Djelokrug poslova lokalne samouprave“ analiziran je pojam lokalne samouprave te ustrojstvo lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Nadalje su analizirana tijela jedinica lokalne samouprave, sami djelokrug i vrste poslova kao i osobe koje ih obavljaju. Navode se vrste nadzora nad radom lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te se pobliže govori o gradu Zagrebu kao posebnoj teritorijalnoj, upravnoj i samoupravnoj jedinici koja ima položaj županije i...
Djelokrug rada Hrvatskog sabora
Djelokrug rada Hrvatskog sabora
Željka Rukavina
Novi Sabor Republike Hrvatske, izabran na temelju Ustava usvojenoga 22. prosinca 1990., ima dva doma: Zastupnički dom i županijski dom. Provodeći ustavne odredbe u trodiobi vlasti, Ustav Republike Hrvatske u članku 70. određuje Sabor kao ''predstavničko tijelo građana'', koje je i ''nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj''. Zastupnički dom ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se biraju neposredno tajnim glasovanjem, na temelju općeg i jednakog prava glasa....
Djelokrug rada Vlade Republike Hrvatske
Djelokrug rada Vlade Republike Hrvatske
Kristina Koprek
U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. U obavljanju izvršne vlasti Vlada određuje, usmjerava i usklađuje provedbu politika i programa te u tu svrhu predlaže i donosi strategije, daje smjernice, donosi akte te poduzima druge mjere potrebne za uređenje odnosa iz područja svoje nadležnosti. Vlada predlaže Hrvatskom saboru zakone i...
Dot - com slom tržišta
Dot - com slom tržišta
Anamarija Jurković
U završnom radu je opisan širi aspekt informacija o „dot- com“ slomu tržišta od razvoja pa sve do propasti. Njegov slom postao je globalni fenomen prvenstveno zahvaljujući broju upletenih međunarodnih banaka, investicijskih fondova, fondova rizičnog kapitala i privatnih investitora iz svih krajeva svijeta. Radilo se o špekulacijama i investicijama u brojne Internet kompanije (odatle i naziv .com). Američki poslovni mediji, čak i vrlo poštovani Forbes magazin i Wall Street...
Društvena odgovornost marketinga
Društvena odgovornost marketinga
Jelena Butković
Marketing uključuje zadovoljavanje potreba i želja kupaca. Zadatak bilo kojeg poslovanja je isporučiti vrijednost za klijenta te pritom te ostvariti dobit. U hiperkonkurentnom gospodarstvu ,sa sve većim brojem racionalnih kupaca suočenih s mnoštvom izbora, tvrtka može pobjediti samo putem vrlo pažljivo osmišljenog procesa isporuke vrijednosti , te dobro razvijenog odabira, osiguravanja i odašiljanja poruke o superiornoj vrijednosti. Svrha postojanja i glavni cilj svakog poduzeća...
Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Nikola Butković
U današnje vrijeme, društvene mreţe predstavljaju vaţan alat modernog poslovanja kojima se sluţe brojna poduzeća, za oglašavanje svojih proizvoda, usluga, povećanja prometa i sliĉno. Marketing na društvenim mreţama predstavlja komunikacijsku strategiju svakog modernog poduzeća. Cilj svakoga poduzeća u konaĉnici jest ostvarivanje trţišne dobiti, samim time svrha ovoga rada jest prikazati utjecaj, odnosno ulogu koju imaju društvene mreţe u procesu utjecaja na rad poduzeća i...
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Orešković
Ovaj rad donosi detaljan pregled pravnih oblika poduzetništva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću kao trgovačkog društva u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. U radu su iznesena osnovna obilježja i postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, ali i postupak likvidacije ako se ukaže potreba za zatvaranjem društva. Društvo s ograničenom odgovornošću obavezno...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...

Pages