Pages

Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Orešković
Ovaj rad donosi detaljan pregled pravnih oblika poduzetništva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću kao trgovačkog društva u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. U radu su iznesena osnovna obilježja i postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, ali i postupak likvidacije ako se ukaže potreba za zatvaranjem društva. Društvo s ograničenom odgovornošću obavezno...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...
Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
E - servisi javne uprave
E - servisi javne uprave
Mihael Brkljačić
Tehnologije primjene informacijske komunikacije vrlo su važni dijelovi svakodnevnog života posljednjih desetljeća pa tako i e-uprave koja postaje vrlo važna i presudna u učinkovitosti i djelotvornosti rada javne uprave. Uspjeh i opstanak države ovise o administrativnim, ali i tehnološkim strategijama i naporima za postizanje postavljenih ciljeva. Ovaj rad raspravlja o prirodi, cilju i opsegu e-uprave, posebno u smislu potrebe da se upotreba suvremene tehnologije proširi na sve razine...
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Kristina Jandrlić
Emisija vrijednosnih papira aktivnost je izdavanja vrijednosnih papira, njihovih plasmana i uvođenja u promet. Provodi se izravno ili preko banaka. Emisija vrijednosnih papira važan je instrument financiranja. Podjela vrijednosnih papira može se sagledati s više aspekata. U ovom radu govori se o obveznicama kao potraživanju u kojem se izdavatelj obvezuje da će imatelju obveznice tj. vjerovniku u određenom roku i to dužem od jedne godine vratiti pozajmljeni iznos uvećan za...
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Helena Perša
Cilj ovog završnog rada je prikazati temeljne činjenice obiteljskog posla, obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva. Svaki obiteljski posao iziskuje posebne napore pri upravljanju i poslovanju. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je jedna složena ekonomska jedinica čiji se temelj zasniva na obiteljsko poljoprivrednoj proizvodnji koja koristi vlastite proizvodne resurse i vlastitu radnu snagu. Danas veliki značaj u obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu ima i ekološka...
Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Martina Jerković
Ekonomika poduzeća je jedna od ključnih mikroekonomskih znanosti koja proučava poslovne odluke koje donose poduzetnici kako bi poduzeće opstalo i razvijalo se. Najvažnije informacije s kojima poduzeća raspolažu su ona o prihodima, troškovima i financijskom rezultatu. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo i maksimiziralo svoju dobit nužno je da racionalno upravlja svojim troškovima. U ekonomskoj teoriji su razvijene brojne definicije troškova, međutim sve ih iskazuju kao novčani...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elektronički prodajni kanali
Elektronički prodajni kanali
Katarina Ratković
Svrha rada je ispitati kanale distribucije ili marketinške kanale. Marketinški kanali su jedan od četiri temeljna elementa marketinškog miksa. Prodajni kanali sastavni su dio marketinga, bez kojih je nemoguće zamisliti rast i razvoj prodaje. Jednostavnim riječima, prodajni kanal je način privlačenja publike. Distribucija ima zadatak da roba od proizvođača dođe do potrošača na vrijeme i na mjesto pogodno za prodaju. Svrha joj je da omogući širok asortiman proizvoda i usluga...
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Laura Nekić
Ovaj završni rad obrađuje temu elektroničkog bankarstva u Republici Hrvatskoj kao glavnu temu ovog završnog rada, ali kroz rad je moguće pročitati što je to uopće elektroničko bankarstvo, kako se ono razvijalo u svijetu i u Hrvatskoj, koje su njegove prednosti i mane. U završnom radu obrađene su još teme usporedbe bankarstva prije i danas, te sigurnost internet bankarstva. Elektroničko bankarstvo definiramo kao upotrebu bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija...
Elementi odvodnje cestovnih prometnica
Elementi odvodnje cestovnih prometnica
Luka Pavelić
Prometnice se kao građevina mogu podijeliti na gornji i donji ustroj; donji ustroj se odnosi na zemljani trup i objekte poput mostova, vijadukta, obložnih zidova i sl., a cilj mu je da se preuzme prometno opterećenje i cijela konstrukcija gornjeg ustroja. Gornji ustroj je dio ceste koji je preuzeo cjelokupno opterećenje, a koje je nastalo pod utjecajem prometa vozila te ga dalje prenosi na donji ustroj. Najveću opasnost na građevine donjeg ustroja predstavlja raznoliko djelovanje voda,...

Pages