Pages

Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Robert Mataić
Procesom globalizacije transportni troškovi rastu, a samim time se javlja potreba za unaprjeĎenjem starih ili stvaranja novih načina transporta te transportnih sredstava kako bi se brzo i efikasno ispunili zahtjevi korisnika. Jedan od takvih sustava je intermodalni promet, kojemu je temeljni zadatak smanjiti prijevoz tereta cestovnim putem, a usporedno s tim smanjiti eksterne troškove koji su veliki problem u suvremenom svijetu. Intermodalni promet je, ukratko, prijevoz robe i tereta...
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Kristina Rogić
U mreži cestovnih prometnica važnu ulogu imaju raskrižja , odnosno mjesta spajanja cestovnih pravaca. Kako se posljednjih godina povećava promet, raskrižja su sve više zakrčena i ugrožava se sigurnost svih sudionika u prometu.Raskrižja se mogu razvrstavati ili dijeliti prema više kriterija.U ovom slučaju imamo raskrižje izvan razine, tj. prometni tokovi se ne križaju na zajedničkoj površini, još ih se zove i denivelirana raskrižja.Istraživanja presijecanja prometnih tokova...
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Antonijo Rubčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje na raskrižju ulica bana Josipa Jelačića – popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i...
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Jergović Ivana
Završni rad „Cestovna čvorišta u razini-raskriţja u Gradu Otočcu“ podijeljen je u dva dijela, koji se sastoje od teorijskog i istraţivačkog dijela. Teorijski dio odnosi se na temeljne pojmove cestovnih čvorišta u razini te govori o: cestovnim čvorištima upoznajući s osnovnim pojmovima, vrstama kriţanja, vrstama prometnih tokova u raskriţju (prekinutim i neprekidanim), prometnim radnjama i konfliktima, elementima i načelima nuţnim u projektiranju prometnih čvorišta te o...
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Ante Rupčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje ulica bana Josipa Jelačića- popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i nepravilnosti u...
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Ivana Petry
Cestovni promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po ulicama tj. cestama. Osnovna podjela cestovnog prometa se dijeli na putnički (promet ljudi) i teretni (promet tereta) promet. Ličko-senjska županija u ukupnom prostoru Republike Hrvatske ima izuzetno značajan geoprometni položaj, a samim time ima sve potrebne preduvjete da preuzme važnu spojnu ulogu unutar prostora Hrvatske. Županija je infrastrukturno razvijena, a korištenjem vlastitih...
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marina Bubaš
U posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj je sve izraženiji problem nesigurnosti na cestama i velikog broja prometnih nesreća. Svakodnevno smo okruženi lošim vijestima s prometnica, te nažalost velikim brojem smrtno stradalih u prometu. Statistika je skup ideja i metoda koje se upotrebljavaju za prikupljanje i interpretaciju podataka u nekom podruĉju istraživanja te za izvođenje zakljuĉaka u situacijama gdje su prisutne nesigurnosti i varijacije. U radu su detaljno...
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Sanela Orešković
Od 1990. godine i Hrvatska se pridružila krugu europskih zemalja koje su ušle u razdoblje tranzicije iz totalitarnoga u demokratsko društvo. Hrvatska je jedina postkomunistička zemlja u kojoj je proces demokratske tranzicije koincidirao s procesom stvaranja države s ratom. Ta su tri procesa u specifičnom međusobnom odnosu. Tranzicija je omogućila ostvarenje državotvornog programa, što je izazvalo rat koji je doveo u pitanje dovršenje oba projekta. Dinamika političkih promjena u...
Demokratski stil vođenja
Demokratski stil vođenja
Maruna Roko
Djelatnici u poduzeću s demokratskim stilom vođenja moraju biti zadovoljni plaćom i ostalim beneficijama, kao i uvjetima rada, te moraju biti motivirani zahvaljujući nemonotonosti posla i upravljačkim vještinama uprave. Velike prednosti demokratskog stila vođenja su veća fleksibilnost i zarada i izostanak neizvjesnosti i svakodnevnog stresa zbog rizika, dok se teški rad i upornost nagrađuju. Demokratski vođa mora konstantno ispitivati informacije na tržištu prodaje i nabave,...
Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Ksenija Kordić
Budućnost turizma ovisi o praćenju parametara i ostvarenih rezultata u prošlim godinama. Na temelju analiziranih podataka o smještajnim kapacitetima, dolascima i noćenjima moguće je utvrditi kretanje tih pokazatelja i na temelju tih zaključaka moţe se odrediti putanja budućih trendova. Pravovremenim zamjećivanjem pomaka u trendovima moţe se djelovati sukladno s potrebama trenda i tako osigurati pozitivno poslovanje. Kako bi sve to bilo moguće potrebno je koristiti statističke...
Devizno tržište Republike Hrvatske
Devizno tržište Republike Hrvatske
Lorena Jenkač
Devizno tržište predstavlja specijalizirani dio financijskih tržišta na kojem se kupuju i prodaju strana sredstva plaćanja, usklađuje ponuda i potražnja za devizama, utvrđuje devizni tečaj i upravlja deviznim pričuvama zemlje. Temeljni zadatak deviznog tržišta je održavanje optimalne razine likvidnosti subjekata gospodarstva u njihovim transakcijama s inozemstvom. To znači, da osnovu deviznog tržišta čini međunarodni platni promet. Osnovne funkcije deviznog tržišta su:...
Diktature
Diktature
Ivan Ažić
Cilj diplomskog rada je pobliţe objasniti diktature kroz povijest, kao što su staljinizam, nacizam i fašizam, koje su dale svaka od njih na svoj način pečat 20. stoljeću. Rad je tematski podijeljen na tri dijela. . U prvom dijelu biti će objašnjen politički reţim u Sovjetskom Sazvezu za vrijeme vladavine Josifa Visarionoviča Staljina tzv Saljinizam. U drugom dijelu rada biti će pobliţe objašnjen politički reţim u Njemačkoj, Nacizam ili nacional-socijalizam, kao...

Pages