Paginacija

Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Robert Mataić
Procesom globalizacije transportni troškovi rastu, a samim time se javlja potreba za unaprjeĎenjem starih ili stvaranja novih načina transporta te transportnih sredstava kako bi se brzo i efikasno ispunili zahtjevi korisnika. Jedan od takvih sustava je intermodalni promet, kojemu je temeljni zadatak smanjiti prijevoz tereta cestovnim putem, a usporedno s tim smanjiti eksterne troškove koji su veliki problem u suvremenom svijetu. Intermodalni promet je, ukratko, prijevoz robe i tereta...
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Cestovna čvorišta - raskrižja izvan razine
Kristina Rogić
U mreži cestovnih prometnica važnu ulogu imaju raskrižja , odnosno mjesta spajanja cestovnih pravaca. Kako se posljednjih godina povećava promet, raskrižja su sve više zakrčena i ugrožava se sigurnost svih sudionika u prometu.Raskrižja se mogu razvrstavati ili dijeliti prema više kriterija.U ovom slučaju imamo raskrižje izvan razine, tj. prometni tokovi se ne križaju na zajedničkoj površini, još ih se zove i denivelirana raskrižja.Istraživanja presijecanja prometnih tokova...
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Cestovna čvorišta -rekonstrukcija klasičnog u kružno raskržje u Gospiću
Antonijo Rubčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje na raskrižju ulica bana Josipa Jelačića – popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i...
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Cestovna čvorišta u razini -raskrižja u gradu Otočcu
Jergović Ivana
Završni rad „Cestovna čvorišta u razini-raskriţja u Gradu Otočcu“ podijeljen je u dva dijela, koji se sastoje od teorijskog i istraţivačkog dijela. Teorijski dio odnosi se na temeljne pojmove cestovnih čvorišta u razini te govori o: cestovnim čvorištima upoznajući s osnovnim pojmovima, vrstama kriţanja, vrstama prometnih tokova u raskriţju (prekinutim i neprekidanim), prometnim radnjama i konfliktima, elementima i načelima nuţnim u projektiranju prometnih čvorišta te o...
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Cestovna čvorišta-rekonstrukcija klasičnog u kružno raskrižje u Gospiću
Ante Rupčić
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje ulica bana Josipa Jelačića- popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i nepravilnosti u...
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Cestovni promet u funkciji gospodarstva Ličko -Senjske Županije
Ivana Petry
Cestovni promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po ulicama tj. cestama. Osnovna podjela cestovnog prometa se dijeli na putnički (promet ljudi) i teretni (promet tereta) promet. Ličko-senjska županija u ukupnom prostoru Republike Hrvatske ima izuzetno značajan geoprometni položaj, a samim time ima sve potrebne preduvjete da preuzme važnu spojnu ulogu unutar prostora Hrvatske. Županija je infrastrukturno razvijena, a korištenjem vlastitih...
Cross-docking skladišta
Cross-docking skladišta
Katarina Pokrivač
Problem i predmet rada su cross-docking skladišta, pojam i vrste skladišta, podjela skladišta, skladišna oprema i operacije u skladištu. Svrha i cilj rada je pokazati na temelju relevantne literature što je skladište, a posebno što je cross-docker skladište, njegove metode i što je uspješan cross-docking. Osnovna funkcija cross-dockinga je smanjenje troška rukovanja robom, na način da se primljena roba prebacuje direktno iz prijemne zone u predajnu zonu. Zbog mogućnosti ...
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
DESKRIPTIVNA SVOJSTVA PROMETNIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marina Bubaš
U posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj je sve izraženiji problem nesigurnosti na cestama i velikog broja prometnih nesreća. Svakodnevno smo okruženi lošim vijestima s prometnica, te nažalost velikim brojem smrtno stradalih u prometu. Statistika je skup ideja i metoda koje se upotrebljavaju za prikupljanje i interpretaciju podataka u nekom podruĉju istraživanja te za izvođenje zakljuĉaka u situacijama gdje su prisutne nesigurnosti i varijacije. U radu su detaljno...
DISKRIMINACIJA I MOBBING NA POSLU
DISKRIMINACIJA I MOBBING NA POSLU
Martina Ažić
Diskriminacija je nažalost postupanje sa kojim se susrećemo svakodnevno u životu, svjesno ili nesvjesno. Nejednako postupanje tj. stavljanje u nepovoljniji položaj osobu na temelju neke njezine osobine (npr. boja kože ili spol) je pojednostavljeni pojam diskriminacije. Diskriminatorno postupanje kao pojava učestalo se događa već prilikom zapošljavanja te i na radnom mjestu. Zakonom su navedene osnove na temelju kojih je zabranjeno nejednako postupati prema određenoj osobi....
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Anita Brnada
Do 2007. godine su sve izbore u Republici Hrvatskoj provodila isključivo ad hoc izborna tijela uključujući i najviše tijelo za provedbu izbora Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Osim Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, u hijerarhiji hrvatskih tijela za provedbu izbora nalaze se, ovisno o razini i vrsti izbora, i izborna povjerenstva izbornih jedinica,županijska, gradska i općinska povjerenstva te birački odbori. Značajan zakonodavni pomak u razvoju...
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Sanela Orešković
Od 1990. godine i Hrvatska se pridružila krugu europskih zemalja koje su ušle u razdoblje tranzicije iz totalitarnoga u demokratsko društvo. Hrvatska je jedina postkomunistička zemlja u kojoj je proces demokratske tranzicije koincidirao s procesom stvaranja države s ratom. Ta su tri procesa u specifičnom međusobnom odnosu. Tranzicija je omogućila ostvarenje državotvornog programa, što je izazvalo rat koji je doveo u pitanje dovršenje oba projekta. Dinamika političkih promjena u...
Demokratski stil vođenja
Demokratski stil vođenja
Maruna Roko
Djelatnici u poduzeću s demokratskim stilom vođenja moraju biti zadovoljni plaćom i ostalim beneficijama, kao i uvjetima rada, te moraju biti motivirani zahvaljujući nemonotonosti posla i upravljačkim vještinama uprave. Velike prednosti demokratskog stila vođenja su veća fleksibilnost i zarada i izostanak neizvjesnosti i svakodnevnog stresa zbog rizika, dok se teški rad i upornost nagrađuju. Demokratski vođa mora konstantno ispitivati informacije na tržištu prodaje i nabave,...

Paginacija