Pages

Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Ivana Bede Jakovinac
Ĉinjenica je kako je planiranje i projektiranje gradskih prometnica veoma sloţen proces, posebno u prometu urbanizma, prometa i ekološko-zdravstvenih normativa. Cestovna mreţa zajedno s cestovnim prometom ima presudno znaĉenje za spajanje susjednih regija i teritorija svake zemlje. U ovom radu, pobliţe su opisana klasiĉna raskriţja, kruţna raskriţja, prednosti i nedostatci istih, a sam cilj ovog rada bio je prikazati rješenje postojeće prometnice u gradu Gospiću. Cilj rješenja...
Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Marko Špoljarić
Grad Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je imao tramvaj s konjskom vučom , a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvaj s konjskom vučom,a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvajske pruge.Danas glavninu javnog gradskog prijevoz obavlja Gradski prijevoz putnika (GPP),prijevoz je organiziran linijski radi ekonomičnosti poslovanja.Cilj je pružiti sigurnost ,udobnost i točnost kako bi svi putnici stigli na svoja planirana odredišta u planirano vrijeme te kako bi...
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Rajmonda Buqaj
Tema ovog završnog rada je analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. U ovom završnom radu u prvom dijelu je dana definicija banke, opisane su bankarske karakteristike, bankarska djelatnost te bankarska tajnu kao temelj za dobar odnos izmeĎu banke i klijenta . Da bi se moglo razumjeti banke, ponajprije ih je potrebno definirati. Kada je riječ o bankama, definicija ima jako puno, a najčešće su one s pravnog aspekta prema nacionalnom zakonodavstvu. Banke se mogu...
Analiza konkurencije na tržištu zdrave hrane
Analiza konkurencije na tržištu zdrave hrane
Katarina Brkljačić
U ovom radu na temu Analiza konkurencije na tržištu zdrave hrane prikazat ćemo koliko je zdrava hrana bitan čimbenik kod zdravlja i prevencije za razne bolesti koje su uzrokovane lošim načinom prehrane. Također obrađuje se važnost poznavanja konkurentnosti tržišta kako bi proizvođač ekološke hrane mogao uvidjeti svoje prednosti i nedostatke. Budući da je Hrvatska još uvijek tranzitna zemlja, a ekonomska moć njezinog stanovništva slaba, veća cijena ekološki uzgojene...
Analiza kočnog sustava automobila Volkswagen Golf MK3 1.9
Analiza kočnog sustava automobila Volkswagen Golf MK3 1.9
Marko Krpan
Zadatak kočnih sustava cestovnih motornih vozila je usporavanje i zaustavljanje vozila. Navedeni sustav ima primarnu zadaću u sigurnosti sudionika u prometu. Cijeli sustav zasniva se na načelu Pascalova zakona, koji omogućuje da se malom silom dobije velika kočna sila uz pomoć radnog fluida. U okviru ovoga završnog rada, detaljno je opisan kočni sustav automobila Volkswagen Golf MK3 1.9. Proučeni su i opisani kočni podsustavi vozila, njihove komponente i način rada. Uz to,...
Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Mateo Poplašen
Kočni sustav osobnog vozila mora zadovoljavati zahtjeve što kraćeg zaustavnog puta te biti pouzdan i siguran u prometu. Mora besprijekorno funkcionirati u svakom trenutku kako bi mogao usporiti i zaustaviti vozilo zbog bezopasnog zaustavljanja pri pojavi crvenoga semaforskog svjetla ili prilikom intenzivnog kočenja, kako bi se izbjegla neočekivana opasnost. U ovome završnom radu istraženi su, opisani i definirani osnovni pojmovi o kočnom sustavu cestovnih motornih vozila....
Analiza likvidnosti poduzeća koja se bave pridobivanjem drva na području Ličko-senjske županije
Analiza likvidnosti poduzeća koja se bave pridobivanjem drva na području Ličko-senjske županije
Marina Butorac
Tema završnog rada je analiza likvidnosti poduzeća koje se bave sječom i vučom tj. radovima pridobivanja drva sa sjedištem u Ličko – senjskoj županiji. Teoretski dio rada podijeljen je na dio koji se odnosi na šumarstvo i dio koji se odnosi na ekonomiju koji objašnjava pokazatelje likvidnosti i neto profitnu maržu. Teoretski dio koji se odnosi na šumarstvo objašnjava osnovne pojmove i procese pridobivanje drva nužnih za razumijevanje kojim se djelatnostima bave promatrani...
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Nikolina Borovac
U završnom radu pod naslovom „Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ analizirani su pojmovi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kako se lokalna samouprava razvijala od osamostaljenja Republike Hrvatske. Nadalje su analizirane karakteristike sustava lokalne samouprave u RH te koji su važni propisi, tj. pravni akti vezani za lokalnu samoupravu i njene poslove. Koja su tijela jedinice lokalne samouprave, kakav je nadzor rada lokalne samouprave te kakvo je prostorno...
Analiza obveza na primjeru Villa Dubrovnik d. d.
Analiza obveza na primjeru Villa Dubrovnik d. d.
Luccia Beatović
Obveze su najznačajnija odrednica zadovoljavajuće likvidnosti, zaduženosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Poznavanje instrumenata i postupaka analize obveza preduvjet je njihovog ažurnog podmirenja i planiranja te uspješnog upravljanja troškovima i rashodima poslovanja. Pravodobno podmirenja obveza temelj je zadovoljavajuće likvidnosti poslovnih partnera poduzeća te rasta i razvoja poduzeća i gospodarstva. U teorijskom dijelu rada navedene su vrste i specifičnosti obveza te...
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Renata Bubić
Jedna od vrlo bitnih značajki svih tehničkih sustava, pa prema tome i cestovnih motornih vozila, jeste to da im se u razdoblju korištenja mijenja stanje. Rezultat te promjene je pojava otkaza. Tako je rad automobila praćen pojavom otkaza koji dovode do poremećaja funkcioniranja ili do potpunog prekida funkcioniranja sustava. Najveći broj tehničkih sustava, uključujući cestovna motorna vozila, moţe se popravljati. Odgovarajućim intervencijama moţe se spriječiti ili odgoditi...
Analiza pasivnih elemenata sigurnosti motornih vozila
Analiza pasivnih elemenata sigurnosti motornih vozila
Borjan Lacić
Sažetak: U današnje vrijeme pasivna sigurnost automobila jedan je od glavnih čimbenika u prometu te se sukladno tome zadnjih godina pasivnoj sigurnosti dodaje sve više pažnje. U pasivne elemente sigurnosti cestovnih vozila spada niz različitih elemenata koje nastoje unaprijediti sigurnost putnika u vozilu i svima izvan njega. Pod pasivnom sigurnošću se podrazumijevaju sve konstruktivne mjere koje služe zaštiti putnika u vozilu od ozljeđivanja odnosno smanjenju opasnosti od...
Analiza pneumatskih kočnica gospodarskih vozila
Analiza pneumatskih kočnica gospodarskih vozila
Hrvoje Kranjčević
U ovom završnom radu analizirane su pneumatske koĉnice gospodarskih vozila, koji su najvažniji dijelovi današnjih cestovnih motornih vozila. Opisana je i definirana konstrukcija pneumatskoga koĉnog sustava, istražene su i opisane vrste sustava ABS, ASR, EBS. Cilj koĉnih sustava gospodarskih vozila jest to da vozaĉu osiguraju sigurno kretanje i zaustavljanje vozila. Napredak koĉnih sustava dogodio se razvojem cestovnih motornih vozila, koja su razvojem dolazila do većih voznih...

Pages