Pages

Globalni pozicijski sustav (GPS)
Globalni pozicijski sustav (GPS)
Željko Dukovac
Završni rad pod nazivom Globalni Pozicijski Sustav (GPS) pokazuje korištenje i primjenu GPS sustava kroz različite aktivnosti. Kroz rad obraĎen je pojam telematike i vaţnost pojma za GPS sustav. Rad govori i o inteligentnim transportnim sustavima koji su podrţani telematikom te se koriste u višenačinskom transportnom sustavu prijevoza putnika, u navigacijskim sustavima. U širem opsegu rada pojašnjava se pojam GPS-a, povijesti, načinu rada pa sve do programa modernizacije GPS-a i...
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Krešo Vuković
Udrugom se smatra svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja pravnih i fizičkih osoba koje se udružuju zbog zaštite ljudskih prava i drugih općekorisnih ciljeva u skladu s Ustavom i zakonima, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi. Načelo neprofitnosti je jedno od glavnih načela djelovanja udruge, te kao takvo neophodno je za spomenuti u radu i djelovanju udruge. Gospodarska djelatnost udruge je djelatnost koja se može obavljati pored osnovne djelatnosti,...
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Katarina Uremović
U završnom radu pod naslovom „Grad Zagreb - ustroj i organizacijska struktura“ obrađeni su pojmovi vezani za grad Zagreb, nastanak i povijest, ustrojstvo vlasti, te razvoj grada kao posebne teritorijalne i upravne jedinice. Grad Zagreb je glavni i najveći grad Republike Hrvatske ujedno je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko, administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade. Analizirane su karakteristike smještaja grada, prometni...
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Danijela Jurčević
Jednako kao što je cjelokupni razvoj Republike Hrvatske bio obilježen diskontinuitetom i mnogobrojnim prekidima tako se razvijala lokalna samouprava. U tradiciji lokalne samouprave su uključene povijesne reminiscencije iz srednjovjekovnog razdoblja germansko – austrijska i ugarska tradicija iz perioda Austrougarske monarhije pa sve do jednopartijskog iskustva s sveobuhvatnim sustavom samoupravljanja socijalističke Jugoslavije. Osamostaljenjem Republike Hrvatske dolazi do reafirmacije...
Građani i uprava
Građani i uprava
Valentina Sertić
Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za...
Hipoteka
Hipoteka
Anita Kukec
Temeljno mjesto u hrvatskome pravu što se tiče stvarnopravnih osiguranja zauzima založno pravo. Naime, založno pravo predstavlja ograničeno stvarno pravo na stvari ili pak pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana navedenim pravom, da se po dospijeću tražbine ukoliko ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. U tom slučaju predmet založnog prava naziva se zalogom. Postoji više predmeta založnog prava, a to mogu biti nekretnine, pokretnine, ali i...
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Martin Rudelić
U ovom radu objasniti će se pojam i djelovanje središnje banke a zatim i Hrvatske narodne banke kao središnje banke u Republici Hrvatskoj. Razrađena će biti unutarnja organizacija, funkcije i samo djelovanje ove institucije s posebnim osvrtom na instrumente monetarne politike kojima Hrvatska narodna banka djeluje na monetarni sustav.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Ana Jurković
Tijekom posljednjih deset godina kvaliteta je postala središnja preokupacija kompanija, javnih poduzeća i neprofitnih organizacija u Europi pa i cijelom svijetu. Veliku, možda i presudnu ulogu u percepciji kvalitete i poimanju temeljnih postavki kontrole kvalitete, osiguravanja kvalitete i upravljanja kvalitetom odigrale su međunarodne norme ISO 9000. Taj oblik certifikacije postao je de facto osnovni standard kvalitete u gotovo svim europskim industrijskih sektorima, a ni usluge nisu...
Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Marijan Lulić
Ovaj završni rad predstavlja temu pod nazivom „Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu“ i sadržajno je podijeljen na šest cjelina. Prva, a ujedno i početna cjelina, je uvod, u kojemu je rečeno nešto osnovno o temi te je kratko dat sam uvod u tematiku. U drugoj cjelini počinje se s razradom tematike, gdje se govori nešto o općenitim stvarima vezanim uz inteligentne transportne sustave. Tako je tu onda opisana arhitektura svakog ITS sustava, napravljena je...
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Davor Kutnjak
Autoceste moraju zadovoljiti sve kriterije kao moderna prometnica. Neki od kriterija su sljedeći : veličina motornog prometa mora biti minimalno 14.000 vozila na dan, povezivanje prometa na međunarodnoj i državnoj razini, promet namijenjen motornim vozilima koji mogu razvijati brzine veće od 60 km/h.( http://www.propisi.hr/print.php?id=7519 (16.9.2016.)) Pri tome moraju pružiti visoke stope protočnosti vozila i održavati maksimalnu sigurnost za sve sudionike koji koriste usluge...
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Benjamin Hajduk
Završni rad navodi i opisuje razne inovativne tehnologije kojima je cilj riješiti probleme velikih urbanih sredina, gradova. Rad definira gradove te ulogu prometa unutar njih te opisuje probleme sa kojima se gradovi susreću na području prometa i transporta. Rad također definira pojam tehnologije i pojam inovacije te prikazuje ulogu istih na primjeru prometa. Inovativne tehnologije u gradskom prometu doprinose razvitku samog grada te pomažu u razvoju svih razina gradske mreže. Promet...
Institucije Europske unije
Institucije Europske unije
Nikolina Župan
Europska unija, engl. European Union - EU, međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta. Zakonodavni i institucionalni okvir Europske unije nastajao je i razvijao se tijekom povijesnog razvoja Europske unije. Temelji se na komunitarnom pravnom sustavu, posebice osnivačkim ugovorima i ugovorima kojim su nadopunjavani i izmjenjivani, kao i drugim izvorima komunitarnog prava i općim načelima prava,...

Pages