Pages

Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
Europski parlament
Europski parlament
Ivana Trkulja
Ovaj završni rad temelji se na činjenici da je za stvaranje Europske unije kakva nam je poznata danas, te za povezivanje tolikog broja država bilo potrebno detaljno razraditi strukturu svih ustanova Europske unije a od posebne važnosti je struktura i rad Europskog parlamenta. Nakon II. svjetskog rata, Europa je bila u položaju nekvalitetne povezanosti na svim razinama, posebno gospodarski te industrijski i bilo je potrebno naći rješenje za navedenu situaciju. Oporavak Europskih zemlja...
Europski standardi službeničkog sustava
Europski standardi službeničkog sustava
Josipa Tomašković
Koncept upravne konvergencije u Europskoj uniji podrazumijeva usklađivanje i standardizaciju propisa, praksi i normi javne uprave među državama članicama te su stoga razvijeni europski standardi službeničkog sustava koji promiču javni interes, depolitizaciju, profesionalizam, odgovornost te jasna prava i obveze uz adekvatnu razinu zaštite u službenom sustavu. U Republici Hrvatskoj je dosad proveden niz reformi službeničkog zakonodavstva s ciljem implementacije europskih standarda...
Europsko vijeće
Europsko vijeće
Ana Obućina
Svrha ovog rada je prikazati osnovnu ulogu, svrhu i djelovanje Europskog Vijeća kao jedne od ključnih institucija Europske unije. Europska unija je poseban oblik političke tvorevine koja se sastoji od skupa država članica koje imaju zajedničke ekonomske, sociološke i geopolitičke interese, te kao takva EU ima svoj autonomni pravni poredak koji nije idealan niti relevantan za smislenu usporedbu s pravnim poretkom niti jedne od država članica niti sa svjetskim međunarodnim pravnim...
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
Nikolina Rukavina
Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu nekog poslovnog subjekta. Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Aktiva prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže, dok pasiva prikazuje porijeklo imovine. Porijeklo imovine može biti vlastiti kapital i obveze. Račun dobiti i gubitka pokazuje uspješnost poslovanja društva u određenom razdoblju. Sastoji se od prihoda i rashoda raznih vrsta, njihove razlike,...
Faze Menadžmenta
Faze Menadžmenta
Natalija Čavlin
Tema ovoga završnog rada su funkcije menadţmenta te ću zbog toga u saţetku ovoga rada ukratko definirati svaku od funkcija menadţmenta.Menadţment ima pet funkcija, a to su: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima ili kadroviranje, voĊenje i kontrola. Da bi svako poduzeće kvalitetno poslovalo menadţment mora voditi jednaku vaţnost prema svim funkcijama. Funkcija planiranja kontrolira svo planiranje koje omogućuje organizaciji da posluje uspješno. Planiranje...
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Martina Biletić
Pri planiranju osobnih financija, svaki se pojedinac najprije susreće s prva dva koraka pri izradi svoga financijskog plana, a to su planiranje osobnih financija i kontrola osobnih financija. U oba slučaja se ravna prema svojim zacrtanim financijskim ciljevima koji moraju biti dostižni, odnosno realni, mjerljivi, vremenski određeni te moraju djelovati motivirajuće na samog pojedinca. Da bi ostvario zamišljene financijske ciljeve, svaki pojedinac se u određenom životnom periodu mora...
Faze životnog ciklusa organizacije
Faze životnog ciklusa organizacije
Marija Dasović
U današnjem vremenu organizcija je veoma bitna u našem ţivotu. Dobrom i kvalitetnom organizacijom, čovjek stječe koristi u svim područjima društvenog ţivota pa tako i u poslovnom. S obzirom na klasifikaciju, postoji veliki broj organizacia kao što su poslovne, društvene, političke i druge organizacije. Svrha svake organizacije je rast, napredovanje i postizanje ciljeva. Sa dobrom ogranizacijom poduzeća uspjevaju postizati očekivane ciljeve, ali nakon njihovog dostignuća moraju...
Financijska revizija
Financijska revizija
Stipanija Matanić
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viĎenje, a suvremeno se moţe opisati kao kompleksna aktivnost, odnosno, postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Osnovni cilj provoĎenja revizije je zaštita interesa vlasnika kapitala, kreditora, potencijalnih investitora, zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih. Reviziju moţemo podijeliti na:...
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Blaženka Novoselac
Financijsko planiranje značajno je za svaku organizaciju i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva. Financijsko planiranje obuhvaća i analiziranje financijskih tokova organizacije kao i prognoziranje investicijskih i financijskih posljedica. Financijski plan podrška je poslovnom planu, predstavlja instrument financijskog predviđanja i omogućuje planiranje budućih novčanih tokova, uspostavljanje poslovnih standarda za...
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije
Jelena Adrinek
Tema ovog rada je Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije. Za razradu ove teme odlučila sam se iz razloga što sam zaposlenica ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i zbog toga što su javne ustanove važne za trajno obavljanje djelatnosti poput školstva, zdravstva, socijalne skrbi a tu djelatnost ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Cilj završnog rada je, razraditi pojmove koji se odnose na...
Financijski pokazatelji u funkciji upravljanja M + Grupom
Financijski pokazatelji u funkciji upravljanja M + Grupom
Martina Borovac
U završnom radu prikazane su vrste i svrha financijskih pokazatelja u upravljanju poduzećem. Uspješno upravljanje poduzećem i poslovnim odlukama, prepoznavanje poslovnih poremećaja i rizika u poslovanju treba se temeljiti na analizi financijskih izvještaja. Osnovni instrument analize financijskih izvještaja su financijski pokazatelji. Svrha analize financijskih pokazatelja je ocjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Rezultate analize poslovanja putem financijskih...

Pages