Paginacija

DRUŠTVENA ODGOVORNOST I MARKETINŠKA ETIKA
DRUŠTVENA ODGOVORNOST I MARKETINŠKA ETIKA
Josip Mraović
Društvena odgovornost koncept je poslovanja u kojem primarni cilj poduzeća nije samo ostvarenje profita, već je i vrlo važna briga za društvo i zajednicu te zaštita okoliša u kojem poduzeće djeluje. Primjena društvene odgovornosti u poslovanju poduzeća danas bi se trebalo smatrati sastavnim dijelom poslovanja, a ne izborom vlasnika. Implementacijom društvene odgovornosti u poslovanje poduzeće stječe bolji ugled u društvu te prednost među konkurencijom. Biti društveno...
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Anita Brnada
Do 2007. godine su sve izbore u Republici Hrvatskoj provodila isključivo ad hoc izborna tijela uključujući i najviše tijelo za provedbu izbora Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Osim Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, u hijerarhiji hrvatskih tijela za provedbu izbora nalaze se, ovisno o razini i vrsti izbora, i izborna povjerenstva izbornih jedinica,županijska, gradska i općinska povjerenstva te birački odbori. Značajan zakonodavni pomak u razvoju...
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Demokratska tranzicija Republike Hrvatske
Sanela Orešković
Od 1990. godine i Hrvatska se pridružila krugu europskih zemalja koje su ušle u razdoblje tranzicije iz totalitarnoga u demokratsko društvo. Hrvatska je jedina postkomunistička zemlja u kojoj je proces demokratske tranzicije koincidirao s procesom stvaranja države s ratom. Ta su tri procesa u specifičnom međusobnom odnosu. Tranzicija je omogućila ostvarenje državotvornog programa, što je izazvalo rat koji je doveo u pitanje dovršenje oba projekta. Dinamika političkih promjena u...
Demokratski stil vođenja
Demokratski stil vođenja
Maruna Roko
Djelatnici u poduzeću s demokratskim stilom vođenja moraju biti zadovoljni plaćom i ostalim beneficijama, kao i uvjetima rada, te moraju biti motivirani zahvaljujući nemonotonosti posla i upravljačkim vještinama uprave. Velike prednosti demokratskog stila vođenja su veća fleksibilnost i zarada i izostanak neizvjesnosti i svakodnevnog stresa zbog rizika, dok se teški rad i upornost nagrađuju. Demokratski vođa mora konstantno ispitivati informacije na tržištu prodaje i nabave,...
Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Ksenija Kordić
Budućnost turizma ovisi o praćenju parametara i ostvarenih rezultata u prošlim godinama. Na temelju analiziranih podataka o smještajnim kapacitetima, dolascima i noćenjima moguće je utvrditi kretanje tih pokazatelja i na temelju tih zaključaka moţe se odrediti putanja budućih trendova. Pravovremenim zamjećivanjem pomaka u trendovima moţe se djelovati sukladno s potrebama trenda i tako osigurati pozitivno poslovanje. Kako bi sve to bilo moguće potrebno je koristiti statističke...
Devizno tržište Republike Hrvatske
Devizno tržište Republike Hrvatske
Lorena Jenkač
Devizno tržište predstavlja specijalizirani dio financijskih tržišta na kojem se kupuju i prodaju strana sredstva plaćanja, usklađuje ponuda i potražnja za devizama, utvrđuje devizni tečaj i upravlja deviznim pričuvama zemlje. Temeljni zadatak deviznog tržišta je održavanje optimalne razine likvidnosti subjekata gospodarstva u njihovim transakcijama s inozemstvom. To znači, da osnovu deviznog tržišta čini međunarodni platni promet. Osnovne funkcije deviznog tržišta su:...
Digitalni marketing na primjeru iz prakse
Digitalni marketing na primjeru iz prakse
Katarina Lukić
U dinamičnom okruženju digitalnog doba, učinkovite digitalne marketinške strategije su od ključne uloge za poduzeća koje se nastoje povezati sa svojom ciljanom publikom. "Digitalni marketing na primjeru iz prakse" predstavlja opsežno istraživanje aspekata digitalnog marketinga te njihovu implementaciju na stvarnom primjeru. Ovaj rad sagledava teoriju digitalnog marketinga i njenu primjenu u praksi, na stvarnom online poduzeću, nudeći korisne uvide za marketinške stručnjake i...
Diktature
Diktature
Ivan Ažić
Cilj diplomskog rada je pobliţe objasniti diktature kroz povijest, kao što su staljinizam, nacizam i fašizam, koje su dale svaka od njih na svoj način pečat 20. stoljeću. Rad je tematski podijeljen na tri dijela. . U prvom dijelu biti će objašnjen politički reţim u Sovjetskom Sazvezu za vrijeme vladavine Josifa Visarionoviča Staljina tzv Saljinizam. U drugom dijelu rada biti će pobliţe objašnjen politički reţim u Njemačkoj, Nacizam ili nacional-socijalizam, kao...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Petra Devčić
Ovaj rad bavi se dioničkim društvom i sastavnicama koje ga povezuju sa ekonomijom. U početku svoga rada objašnjavam osnovne pojmove dioničkog društva, njegove prednosti i nedostatke, a u trećem poglavlju navodim sve sto se dotiče temeljnog kapitala dioničkog društva. Četvrto poglavlje se odnosi na dionice kao temeljni kapital,kao skup prava kao vrijednosni papir te kao privremenice. U njemu isto tako govorim o registru dionica i vlastitim dionicama kako bi dala bolji uvid u...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Leana Radošević
Danas djeluje oko 1500 dioničkih društva u Republici Hrvatskoj. Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem dioničari sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dionice se izdaju na ime i na donositelja, a podjela je moguća i prema rodu dionica na redovne i povlaštene. Dva su temeljna načina osnivanja dioničkog društva: sukcesivno i simultano osnivanje. Do sukcesivnog osnivanja dolazi kada osnivači usvajaju statut, daju izjavu o osnivanju i preuzimaju...
Disciplinske kazne za državne službenike
Disciplinske kazne za državne službenike
Barbara Perović
Disciplinske kazne za državne službenike odnose se na primjenu sankcija za kršenje pravila i propisa u javnoj upravi. Disciplinske kazne uključuju opomene, suspenzije, premještaje, smanjenje plaće, te u najtežim slučajevima, otkaz. Njihova svrha je promicati profesionalno i etičko ponašanje državnih službenika, održati povjerenje javnosti u njihov rad i održati red i disciplinu u javnoj upravi. Važno je da se disciplinske kazne primjenjuju pravedno i proporcionalno, uz...
Disciplinske kazne za državne službenike
Disciplinske kazne za državne službenike
Suzana Biljan
Uprava se u suvremenom smislu javlja u Europi u 17. i 18. stoljeću i mijenja se pod utjecajem transformacije društva. Suvremena državna uprava u Republici Hrvatskoj ima obilježja strogo centralizirane uprave pod nadzorom te utjecajem birokratizirane vlasti koja u svom djelovanju nije povezana s građanima i poduzetnicima. Modernizacija hrvatske državne uprave je u procesu, a ogleda se u usvajanju Strategije reforme javne uprave, decentralizaciji te poticanju lokalnog i regionalnog...

Paginacija