Paginacija

Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Deskriptivna analiza turističkih pokazatelja Ličko- Senjske Županije
Ksenija Kordić
Budućnost turizma ovisi o praćenju parametara i ostvarenih rezultata u prošlim godinama. Na temelju analiziranih podataka o smještajnim kapacitetima, dolascima i noćenjima moguće je utvrditi kretanje tih pokazatelja i na temelju tih zaključaka moţe se odrediti putanja budućih trendova. Pravovremenim zamjećivanjem pomaka u trendovima moţe se djelovati sukladno s potrebama trenda i tako osigurati pozitivno poslovanje. Kako bi sve to bilo moguće potrebno je koristiti statističke...
Devizno tržište Republike Hrvatske
Devizno tržište Republike Hrvatske
Lorena Jenkač
Devizno tržište predstavlja specijalizirani dio financijskih tržišta na kojem se kupuju i prodaju strana sredstva plaćanja, usklađuje ponuda i potražnja za devizama, utvrđuje devizni tečaj i upravlja deviznim pričuvama zemlje. Temeljni zadatak deviznog tržišta je održavanje optimalne razine likvidnosti subjekata gospodarstva u njihovim transakcijama s inozemstvom. To znači, da osnovu deviznog tržišta čini međunarodni platni promet. Osnovne funkcije deviznog tržišta su:...
Diktature
Diktature
Ivan Ažić
Cilj diplomskog rada je pobliţe objasniti diktature kroz povijest, kao što su staljinizam, nacizam i fašizam, koje su dale svaka od njih na svoj način pečat 20. stoljeću. Rad je tematski podijeljen na tri dijela. . U prvom dijelu biti će objašnjen politički reţim u Sovjetskom Sazvezu za vrijeme vladavine Josifa Visarionoviča Staljina tzv Saljinizam. U drugom dijelu rada biti će pobliţe objašnjen politički reţim u Njemačkoj, Nacizam ili nacional-socijalizam, kao...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Leana Radošević
Danas djeluje oko 1500 dioničkih društva u Republici Hrvatskoj. Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem dioničari sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dionice se izdaju na ime i na donositelja, a podjela je moguća i prema rodu dionica na redovne i povlaštene. Dva su temeljna načina osnivanja dioničkog društva: sukcesivno i simultano osnivanje. Do sukcesivnog osnivanja dolazi kada osnivači usvajaju statut, daju izjavu o osnivanju i preuzimaju...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Petra Devčić
Ovaj rad bavi se dioničkim društvom i sastavnicama koje ga povezuju sa ekonomijom. U početku svoga rada objašnjavam osnovne pojmove dioničkog društva, njegove prednosti i nedostatke, a u trećem poglavlju navodim sve sto se dotiče temeljnog kapitala dioničkog društva. Četvrto poglavlje se odnosi na dionice kao temeljni kapital,kao skup prava kao vrijednosni papir te kao privremenice. U njemu isto tako govorim o registru dionica i vlastitim dionicama kako bi dala bolji uvid u...
Disciplinske kazne za državne službenike
Disciplinske kazne za državne službenike
Suzana Biljan
Uprava se u suvremenom smislu javlja u Europi u 17. i 18. stoljeću i mijenja se pod utjecajem transformacije društva. Suvremena državna uprava u Republici Hrvatskoj ima obilježja strogo centralizirane uprave pod nadzorom te utjecajem birokratizirane vlasti koja u svom djelovanju nije povezana s građanima i poduzetnicima. Modernizacija hrvatske državne uprave je u procesu, a ogleda se u usvajanju Strategije reforme javne uprave, decentralizaciji te poticanju lokalnog i regionalnog...
Distribucija prometnih tokova na raskrižju državnih cesta D1 i D25 u Korenici
Distribucija prometnih tokova na raskrižju državnih cesta D1 i D25 u Korenici
Damir Jurčić
Kružna raskrižja imaju veliku funkciju na mjestima gdje je sigurnost prometa umnjanjena ili na mjestima gdje je protok prometa smanjen radi ne zadovoljavajućeg raskrižja. Tema ovog završnog rada je rekonstrukcija četverokrakog raskrižja u kružno raskrižje u mjestu Korenica na križanju državnih cesta D1 i D25 čime je postignuta poboljšana protočnost i sigurnost raskrižja. Unutar završnog rada navedene su prednosti i nedostatci kružnih raskrižja, raskrižje prije i poslije...
Dizelski motori kao izvori onečišćenja zraka i mjere zaštite
Dizelski motori kao izvori onečišćenja zraka i mjere zaštite
Petar Zeba
S razvojem cestovnog prometa od konstrukcije prvog automobila nastaje promet kakav se danas poznaje te je u neprekidnom rastu. Jedan on najvećih problema rasta cestovnog prometa vidljiv je s ekološkog aspekta, odnosno kroz onečišćenje zraka. Tema ovoga rada vezana je uz prikaz trenutnog stanja i mjera za smanjenje štetnosti ispušnih plinova koji nastaju prije svega radom dizelskih motora. Velike koncentracije ispušnih plinova manifestiraju se kroz štetne pojave poput: učinka...
Djeca kao potrošači
Djeca kao potrošači
Josipa Koričić
Djeca kao potrošači čine zanimljivu marketinšku metu jer imaju veliku kupovnu moć. Procjenjuje se da djeca sudjeluju u potrošnji u iznosu od 2 trilijuna američkih dolara. Iako nisu direktni potrošači, djeca značajno utječu na donošenje odluka o kupnji svojih roditelja. Isto tako, raspolažu novcem koji dobiju od starijih te s njime kupuju one proizvode i usluge koje im se sviđaju. Marketinški stručnjaci su svjesni da će ta ista djeca u budućnosti postati samostalni ...
Djelokrug poslova lokalne samouprave
Djelokrug poslova lokalne samouprave
Željka Šikić
U završnom radu pod naslovom „Djelokrug poslova lokalne samouprave“ analiziran je pojam lokalne samouprave te ustrojstvo lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Nadalje su analizirana tijela jedinica lokalne samouprave, sami djelokrug i vrste poslova kao i osobe koje ih obavljaju. Navode se vrste nadzora nad radom lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te se pobliže govori o gradu Zagrebu kao posebnoj teritorijalnoj, upravnoj i samoupravnoj jedinici koja ima položaj županije i...
Djelokrug rada Hrvatskog sabora
Djelokrug rada Hrvatskog sabora
Željka Rukavina
Novi Sabor Republike Hrvatske, izabran na temelju Ustava usvojenoga 22. prosinca 1990., ima dva doma: Zastupnički dom i županijski dom. Provodeći ustavne odredbe u trodiobi vlasti, Ustav Republike Hrvatske u članku 70. određuje Sabor kao ''predstavničko tijelo građana'', koje je i ''nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj''. Zastupnički dom ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se biraju neposredno tajnim glasovanjem, na temelju općeg i jednakog prava glasa....
Djelokrug rada Vlade Republike Hrvatske
Djelokrug rada Vlade Republike Hrvatske
Kristina Koprek
U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. U obavljanju izvršne vlasti Vlada određuje, usmjerava i usklađuje provedbu politika i programa te u tu svrhu predlaže i donosi strategije, daje smjernice, donosi akte te poduzima druge mjere potrebne za uređenje odnosa iz područja svoje nadležnosti. Vlada predlaže Hrvatskom saboru zakone i...

Paginacija