Pages

Izborna kampanja
Izborna kampanja
Josipa Došen
U ovom radu se daje određenje izborne kampanje, te se govori o organizaciji izborne kampanje i o izbornoj tehnici, efektivnosti izbornih kampanja, financiranju kampanja na primjeru Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, o izbornoj kampanji kao stimuliranju birača na glasovanje, ulozi medija u predizbornoj kampanji, o političkom marketingu i odnosima s javnošću (PR) u izbornoj kampanji te o izbornoj strategiji. Izborna kampanja,planirana i organizirana politička djelatnost...
Izborna kampanja
Izborna kampanja
Martina Jerbić
Cilj je ovog završnog rada prikazati strukturu izbornih kampanja i svih njenih relevantnih elemenata zahvaljujući kojima je izbornoj kampanji pridodan moćan epitet najsnažnijeg oružja u političkoj sferi demokratskih država. Tako je autorica prvenstveno pokušala prikazati snažan utjecaj medija i informacija na građane. Nadalje je dan kratak prikaz i objašnjenje relevantnih pojmova izbornog rječnika, a koji su ujedno i svojevrsni instrumenti izborne kampanje. U radu je također...
Izborna kampanja – na primjeru Republike Hrvatske, Europskih zemalja i SAD-a
Izborna kampanja – na primjeru Republike Hrvatske, Europskih zemalja i SAD-a
Mario Mlinarić
U ovom radu se obrađuje izborna kampanja kroz raspravu o izborima općenito gdje je dat kratak uvod u povijest izbora odnosno demokracije, dati su opisi vrsta izbornih sustava, te kroz izbornu strategiju sam dao opis kako bi kandidat trebao voditi i organizirati svoju izbornu kampanju, odnosno kako planirati i koje metode primijeniti u izbornoj kampanji. Kroz opise izbornih sustava u Republici Hrvatskoj, SAD, UK i Francuskoj dat je kratak uvid kako funkcionira izborna kampanja...
Izgradanja odanosti potrošača prema iPhone uređajima
Izgradanja odanosti potrošača prema iPhone uređajima
Matej Tonković
Ovaj rad se bavi temom stvaranja odanosti potrošača prema odreĎenom brendu, a ja sam kao primjer uzeo iPhone. Kroz rad ću pokušati objasniti što sve utječe na potrošača i njegovu odluku pri kupnji te kako i zbog čega se sve potrošač odlučuje ostati odan odreĎenoj marki. Stavovi imaju vaţno mjesto u ponašanju potrošača, jer su središnja komponenta misaone strukture svakog pojedinca. Koncept misaone strukture, osim stavova, uključuje i znanje, uvjerenja, ljudske...
Izgradnja parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa
Izgradnja parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa
Milan Špoljarić
avršni rad orijentiran je na izgradnju parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa. U prvom dijelu, uvodu, definiran je znanstveni problem istraživanja, predmet i objekti istraživanja, koji su potkrijepljeni grafičkim i tabličnim prikazima. U sljedećim poglavljima naveden je prostor kao temeljni čimbenik racionalnog organiziranja parkiranja u gradovima, te podjela uličnih ( otvorenih) parkirališta i izvanuličnih (zatvorenih) parkirališta, osnovni principi planiranja...
Izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti
Izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti
Đurđica Radaković
Statistika je posebna znanstvena disciplina koja za realizaciju postavljenih ciljeva istraživanja na organiziran način vrši odabir i grupiranje podataka, prezentira i vrši analizu podataka te interpretira rezultate provedene analize. Korištenjem statističkih metoda se u području ekonomije prikupljaju i analiziraju podaci o industrijskoj, poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji, unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, turizmu, cijenama, financijskim tokovima i drugim ekonomskim pojavama....
Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima
Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima
Ivelina Barišić
Izabrana tema diplomskog rada je "Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima". U tijeku svog izlaganja izložila sam o izvanrednim pravnim lijekovima u upravnim postupcima (obnova postupka, oglašavanje rješenja ništavnim, te poništavanje i ukidanje rješenja). Također sam iznijela i razloge za podnošenje izvanrednih pravnih lijekova i rokove. Na kraju izložila sam o izvanrednim pravnim lijekovima u posebnim upravnim postupcima jer novi Zakon o općem upravnom postupku...
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
Anamarija Štokić
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu su obnova spora i zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. Obnova spora nije novi pravni lijek jer je postojao i u prijašnjem Zakonu o upravnim sporovima koji je preuzeti 8. listopada 1991. (Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju zakona o upravnim sporovima, „Narodne novine“, broj: 43/91). Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 152/14) došlo je do nekih...
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna Ličko – senjske županije
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna Ličko – senjske županije
Katarina Štakić
Na temelju teorijskih činjenica koje se nalaze u teorijskom dijelu rada, rad uvodi u istraživački dio koji je potkrijepljen tablicama radi lakšeg razumijevanja. Teorijski dio rada iznosi opće pojmove vezane uz proračun kao što su rashodi, prihodi, struktura, kontrola, faze proračuna i ostali vezani pojmovi. Temeljem teorijskog dijela strukturiran je i istraživački dio rada u kojem se iznosi proračun Ličko – senjske županije (LSŽ) za 2015. i 2016. godinu te u kojem se vide...
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna općine Rakovica
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna općine Rakovica
Zdenka Bićanić
Proračun je temeljni pojam i predstavlja plansko financijski dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu u skladu sa Zakonom, a donosi ga Hrvatski sabor. Odredbe Zakona o proračunu u cijelosti se odnose na državni proračun i proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike...
JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO
JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO
Antonela Jengić
Javno-privatno partnerstvo je dugoročni ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, ono podrazumijeva suradnju tijela javne vlasti s privatnim sektorom, pri čemu dolazi do podjele rizika između javnog i privatnog partnera, podjeli financiranja i zadovoljavanju javnog interesa. Glavni modeli javno privatnog partnerstva u Republici...
Javni gradski prijevoz u Europskim gradovima
Javni gradski prijevoz u Europskim gradovima
Katarina Borovac
Za javni gradski prijevoz možemo reći da je to prijevoz koji se obavlja motornim i drugim vozilima na pojedinim linijama na području grada, odnosno naseljenog mjesta, kao i prijevoz između područja grada, odnosno naseljenog mjesta u neposrednoj okolici grada. Čine ga vozila cestovnih sustava (taksi, minibus, autobus, trolejbus) i vozila tračničkih sustava (tramvaj, laka gradska željeznica, podzemna, brza gradska ili prigradska željeznica) javnoga gradskog prijevoza. Najstariji...

Pages