Paginacija

Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Blaženka Novoselac
Financijsko planiranje značajno je za svaku organizaciju i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva. Financijsko planiranje obuhvaća i analiziranje financijskih tokova organizacije kao i prognoziranje investicijskih i financijskih posljedica. Financijski plan podrška je poslovnom planu, predstavlja instrument financijskog predviđanja i omogućuje planiranje budućih novčanih tokova, uspostavljanje poslovnih standarda za...
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije
Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije
Jelena Adrinek
Tema ovog rada je Financijski plan javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije. Za razradu ove teme odlučila sam se iz razloga što sam zaposlenica ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i zbog toga što su javne ustanove važne za trajno obavljanje djelatnosti poput školstva, zdravstva, socijalne skrbi a tu djelatnost ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Cilj završnog rada je, razraditi pojmove koji se odnose na...
Financijski pokazatelji u funkciji upravljanja M + Grupom
Financijski pokazatelji u funkciji upravljanja M + Grupom
Martina Borovac
U završnom radu prikazane su vrste i svrha financijskih pokazatelja u upravljanju poduzećem. Uspješno upravljanje poduzećem i poslovnim odlukama, prepoznavanje poslovnih poremećaja i rizika u poslovanju treba se temeljiti na analizi financijskih izvještaja. Osnovni instrument analize financijskih izvještaja su financijski pokazatelji. Svrha analize financijskih pokazatelja je ocjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Rezultate analize poslovanja putem financijskih...
Financijsko tržište Republike Hrvatske
Financijsko tržište Republike Hrvatske
Marina Petrlić
Najvaţnija podjela trţišta je ona na trţište novca i trţište kapitala koja se temelje na ročnosti instrumenata s kojima se na njima trguje. Trţište novca sluţi za trgovanje kratkoročnim vrijednosnim papirima, gdje se pojedinci i institucije koje imaju trenutni višak sredstava susreću s uzimateljem zajmova kojima trenutno nedostaju sredstva. Trţište kapitala je nastalo i sluţi za financiranje dugoročnih investicija od strane tvrtki, domaćinstava i drţava. Posebno se...
Financiranje i uspješno poslovanje
Financiranje i uspješno poslovanje
Ana-Maria Marković
Veliku važnost za svako poduzeće predstavlja odluka o načinima i izvorima financiranja te osiguranju kontinuiteta poslovanja. Menadžment je odgovoran za osiguranje potrebnih sredstva za podmirenje obveza, ostvarenje ciljeva te postizanje dobiti. Poduzeća se mogu financirati iz različiti izvora te na dugi i kratki rok. Sintagma izvori sredstva označava sve pravne i fizičke osobe, uključivši i vlasnike poduzeća od kojih poduzeće pribavlja sredstva bilo kojeg pojavnog oblika, bilo...
Financiranje kao preduvjet uspješnosti poslovanja
Financiranje kao preduvjet uspješnosti poslovanja
Tomislav Špalj
Važno je definirati financiranje poduzeća te shvatiti njegovu problematiku, podjele te važnost za svako poduzeće. Financiranje u najširem smislu se može shvatiti kao jednu od osnovnih funkcija svih poduzeća. Proces financiranja je dinamički proces pribavljanja, ulaganja i vraćanja uvećanog novca. Odluke o financiranju donosi menadžment, odnosno financijski menadžer. Učinkovito poslovanje i upravljanje sredstvima može dovesti do smanjenja troškova, pravodobne naplate, odgode...
Financiranje na dugi rok
Financiranje na dugi rok
Tea Glavica
Ako se promatra poduzeće kao jedan financijski sustav kojem je pretpostavka neograničeno poslovanje, jasno se dolazi do shvaćanja kolika se važnost treba dati financiranju kao osnovi za ostvarenje tog cilja, a i mnogih drugih - solventnost, likvidnost, profitabilnost, investicijskog potencijala itd. Izvori financiranja poduzeća mogu se podijeliti prema raznim čimbenicima. Najčešće vrste financiranja su po roku, porijeklu i vlasništvu. Tako možemo govoriti o dugoročnom i...
Financiranje poduzetništva s osvrtom na Primorsko - goransku županiju
Financiranje poduzetništva s osvrtom na Primorsko - goransku županiju
Filip Torić
Cilj ovog završnog rada je opisati oblike financiranja poduzetništva u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na financiranje poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji te Gradu Rijeci kao najvećoj jedinici lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Poduzetnici su pokretači gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. Jedan od najvećih problema u pokretanju poduzetničkih pothvata je problem financiranja. Poduzetnici se financiraju iz...
Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
Marija Tukša
Financiranje poslovanja svakako je ključan segment zasnivanja poslovanja. Održivost uspješnog poslovanja također ovisi, kako o upravljanju tako i o rasporedu novčanih sredstava u sve segmente poslovanja. Poduzetnik nakon osnivanja i prihvaćanja rizika koji snosi osnivanjem poduzeća, mora analizirati tržište, predvidjeti budućnost poslovanja i prema tome utvrditi iznos potrebnih financijskih sredstava. Poduzetnik procjenjuje koji od izvora financiranja bi za njegovo poslovanje bili...
Financiranje u trgovini
Financiranje u trgovini
Maria Butković
Kao gospodarska djelatnost trgovina se obavlja sa svrhom kupovine radi daljnje prodaje robe i približavanje robe potrošača – kupcu. Kao posrednička djelatnost trgovina ima veliku ulogu u društvenom i privrednom životu, jer omogućava najuspješniju povezanost proizvođača i potrošača. U ovom radu objašnjeni su pojmovi vezani za trgovinu, vrste trgovine, važnost i načini financiranja u trgovini. Tijekom povijesti trgovanje i trgovina imali su posebnu ulogu u razvoj nekog...
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Ivan Rast
U Republici Hrvatskoj postoje brojni gospodarski problemi vezani uz provođenje kvalitetne fiskalne politike. Određena kretanja javne potrošnje u Hrvatskoj mogu nas navesti na zaključak da ekonomska, odnosno fiskalna politika ne ostvaruje osnovne funkcije javnih financija. Do sada je ona uglavnom bila usmjerena na iscrpljivanje fiskalnog kapaciteta gospodarstva, te je podupirala rast na podlozi domaće potražnje, a ne izvoza. Fiskalna politika dijelom je ispunjavala cilj...
Fiskalni federalizam u Republici Hrvatskoj
Fiskalni federalizam u Republici Hrvatskoj
Niwes Cvitković
Pojam fiskalnog federalizma tiče se odnosa u federativno uređenoj državi između različitih razina njene organiziranosti u vezi s raspodjelom fiskalnih prihoda. Koje izvore fiskalnih prihoda, u kom obujmu i na koji način raspodijeliti između federacije, federalnih jedinica i lokalnih jedinica problemi su s kojima se stalno nose sve federativno uređene države. Međutim, sa sličnim problemima susreću se i države koje nemaju federativno uređenje, ali imaju razvijen sustav regionalne...

Paginacija