Paginacija

Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Marta Polić
Tema ovog rada je Jadranska magistrala, koja ima veliku vaţnost kao turistiĉka cesta jer povezuje sjeverni i juţni Jadran duţ obale Jadranskog mora. Ona je jedna od glavnih hrvatskih drţavnih cesta duljine od 643,1 kilometar. U prvom djelu rada definirali smo geoprometni poloţaj Jadranske magistrale, te povijesni razvoj iste. Glavni dio nam je poglavlje pod nazivom prometno opterećenje Jadranske magistrale gdje su analizirani podaci sa sluţbenih stranica Hrvatskih cesta, podaci su...
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Ana Marković
U radu na temu Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale obradila se analiza državne ceste D2 pod nazivom Podravska magistrala, takoĎer obraĎuje se povijesni prikaz nastanka ceste još od rimskog doba pa sve do danas. Podravska magistrala analizirana je s prometnog stajališta- prometno opterećenje ceste i razina sigurnosti prometa. Nakon analize trase Podravske magistrale i njenih elemenata date su preporuke za izgradnju novih obilaznica gradova. TakoĎer, temeljem obavljenih...
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Marko Kolić
Trend je općeprisutan pojam u svakidašnjem životu jer se o najnovijim trendovima može slušati u medijima, ĉitati u tisku ili na internetu, ali i u znanstvenim i stručnim ĉasopisima. Najvažnije je obiljeţje trenda očekivanje da će se utvrđeni smjer kretanja ili neki drugi oblik promjene nastaviti i u budućnosti. Najzastupljeniji trendovi u turizmu jesu: trendovi turistiĉke potraţnje, trendovi turistiĉke ponude, trendovi na receptivnim turistiĉkim trţištima i trendovi...
Globalni pozicijski sustav (GPS)
Globalni pozicijski sustav (GPS)
Željko Dukovac
Završni rad pod nazivom Globalni Pozicijski Sustav (GPS) pokazuje korištenje i primjenu GPS sustava kroz različite aktivnosti. Kroz rad obraĎen je pojam telematike i vaţnost pojma za GPS sustav. Rad govori i o inteligentnim transportnim sustavima koji su podrţani telematikom te se koriste u višenačinskom transportnom sustavu prijevoza putnika, u navigacijskim sustavima. U širem opsegu rada pojašnjava se pojam GPS-a, povijesti, načinu rada pa sve do programa modernizacije GPS-a i...
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Krešo Vuković
Udrugom se smatra svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja pravnih i fizičkih osoba koje se udružuju zbog zaštite ljudskih prava i drugih općekorisnih ciljeva u skladu s Ustavom i zakonima, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi. Načelo neprofitnosti je jedno od glavnih načela djelovanja udruge, te kao takvo neophodno je za spomenuti u radu i djelovanju udruge. Gospodarska djelatnost udruge je djelatnost koja se može obavljati pored osnovne djelatnosti,...
Gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća
Gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća
Josipa Mraović
Kako bi se realizirao neki poduzetnički pothvat, poduzetnik mora uložiti određeni kapital i resurse te preuzeti rizik s ciljem ostvarenja dobiti. Tijekom same realizacije poduzetničkog procesa, poduzetnik mora imat na umu da se nalazi pod utjecaje minterakcije vanjskog i unutarnjeg okruženja poduzeća koje formira poduzetničku klimu. Vanjsko okruženje je ono koje se nalazi izvan poduzeća te je izrazito turbulentno i dinamično dok je unutarnje okruženje ono koje se nalazi...
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Katarina Uremović
U završnom radu pod naslovom „Grad Zagreb - ustroj i organizacijska struktura“ obrađeni su pojmovi vezani za grad Zagreb, nastanak i povijest, ustrojstvo vlasti, te razvoj grada kao posebne teritorijalne i upravne jedinice. Grad Zagreb je glavni i najveći grad Republike Hrvatske ujedno je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko, administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade. Analizirane su karakteristike smještaja grada, prometni...
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Danijela Jurčević
Jednako kao što je cjelokupni razvoj Republike Hrvatske bio obilježen diskontinuitetom i mnogobrojnim prekidima tako se razvijala lokalna samouprava. U tradiciji lokalne samouprave su uključene povijesne reminiscencije iz srednjovjekovnog razdoblja germansko – austrijska i ugarska tradicija iz perioda Austrougarske monarhije pa sve do jednopartijskog iskustva s sveobuhvatnim sustavom samoupravljanja socijalističke Jugoslavije. Osamostaljenjem Republike Hrvatske dolazi do reafirmacije...
Građani i uprava
Građani i uprava
Valentina Sertić
Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za...
Hipoteka
Hipoteka
Anita Kukec
Temeljno mjesto u hrvatskome pravu što se tiče stvarnopravnih osiguranja zauzima založno pravo. Naime, založno pravo predstavlja ograničeno stvarno pravo na stvari ili pak pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana navedenim pravom, da se po dospijeću tražbine ukoliko ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. U tom slučaju predmet založnog prava naziva se zalogom. Postoji više predmeta založnog prava, a to mogu biti nekretnine, pokretnine, ali i...
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Martin Rudelić
U ovom radu objasniti će se pojam i djelovanje središnje banke a zatim i Hrvatske narodne banke kao središnje banke u Republici Hrvatskoj. Razrađena će biti unutarnja organizacija, funkcije i samo djelovanje ove institucije s posebnim osvrtom na instrumente monetarne politike kojima Hrvatska narodna banka djeluje na monetarni sustav.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Ana Jurković
Tijekom posljednjih deset godina kvaliteta je postala središnja preokupacija kompanija, javnih poduzeća i neprofitnih organizacija u Europi pa i cijelom svijetu. Veliku, možda i presudnu ulogu u percepciji kvalitete i poimanju temeljnih postavki kontrole kvalitete, osiguravanja kvalitete i upravljanja kvalitetom odigrale su međunarodne norme ISO 9000. Taj oblik certifikacije postao je de facto osnovni standard kvalitete u gotovo svim europskim industrijskih sektorima, a ni usluge nisu...

Paginacija