Pages

Motivacija u menadžmentu
Motivacija u menadžmentu
Katarina Mudrovčić
Motivacija je proces u živom biću koji to živo biće pokreće prema određenom cilju. Svaka pobuda koja usmjerava to ponašanje prema određenom cilju, odražava to ponašanje i određuje mu intenzitet jest MOTIV. Teorija o motivaciji je mnogo, s obzirom da je motivaciju teško definirati, objasniti, predviđati i modelirati, ali i zbog njezine prevelike važnosti u poslovnom svijetu. Jedna od najčešće korištenih podjela motivacije jest na intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju....
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Mirela Pešut
Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim resursima ali i faktor uspješnog poslovanja je motivacija zaposlenika; motivacija je ujedno glavni razlog dobrog ili lošeg obavljanja pojedinog radnog zadatka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Pretpostavka je da ako je zaposlenik motiviran za rad i zadovoljan svojim radnim okruţenjem,...
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Martina Vincek
Županijska cesta je cesta javne namjene, koja povezuje područje jedne ili više Županija u Hrvatskoj. Dakle, Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta Županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste. S obzirom da su županijske ceste od vrlo velikog značaja za brzo i efikasno povezivanje većih...
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Antonija Votić
Tema ovog završnog rada je naknada štete prouzročene kaznenim djelom. U tom radu autorica je obuhvatila sljedeća poglavlja; opće i posebne pretpostavke odgovornosti za štetu, subjekte obveznog odnosa odgovornosti za štetu, nadalje vrste odgovornosti, vlastitu odgovornost, odgovornost za drugoga i odgovornost više osoba za istu štetu zatim je objasnila posebne slučajeve odgovornosti, popravljanje štete te uklanjanje opasnosti štete. Autorica je posebnu pozornost pridodala...
Naplata parkiranja u gradovima
Naplata parkiranja u gradovima
Marko Šoštarko
Ovim radom se ukazuje na razvoj parkiranja, planiranja kapaciteta parkirališta te sustava naplate parkirališnih mjesta. Svaki vozač prilikom zaustavljanja ili parkiranja na kraće ili duže vrijeme ostavlja svoje vozilo na nekoj površini da miruje stoga gradovi planiraju potreban kapacitet te uvode naplatu spomenute površine. U nekim segmentima rada prikazani su izmjereni kapaciteti popunjenosti parkirališta. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je ukratko opisan utjecaj...
Naplata ulaska prometa u centar grada
Naplata ulaska prometa u centar grada
Nikolina Golić
Gradovi sve intenzivnije razvijaju svoje prometne strategije kako bi ostvarili širi raspon ciljeva politike. Nemogućnost proširivanja kapaciteta središnjih gradskih ulica u prvi plan nameće upravljanje prijevoznom potražnjom strategijom „naplate zagušenja“ za koje se do sada odlučio određeni broj gradova i koja se pokazala uspješnom. U Hrvatskoj postoje dva sustava neizravne naplate naknade za ceste i to kroz cijenu goriva i kroz naknade koje se plaćaju prilikom registracije...
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Ivana Štimac
U radu je prikazana analiza načela razmjernosti u Ustavu Republike Hrvatske te pripadajuća praksa Ustavnog suda u kojoj su prikazani razni aspekti tumačenja navedenog načela. Nadalje, obrađena je tematika načela razmjernosti u Zakonu o općem upravnom postupku u svakoj od faza upravnog postupka. Također je obrađena tema načela razmjernosti u posebnim upravnim zakonima. Zatim je prikazana važnost načela razmjernosti kroz primjere iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i...
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Željko Stajčić
Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obiljeţja suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, naţalost, i dalje plaćamo visokom cijenom nepoţeljnog ljudskog stradanja. Ĉovjek, vozilo i cesta temeljni su ĉimbenici koji utjeĉu na sigurnost cestovnog prometa i samo njihovim zajedniĉkim sagledavanjem, analiziranjem i unapreĊenjem moţemo doprinijeti sigurnijem odvijanju prometa. Unutar ovog rada prikazani su svi ti ĉimbenici sigurnosti sa svim svojim osobinama i...
Ništetnost pravnog posla
Ništetnost pravnog posla
Ante Župić
Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Neki od razloga ništetnosti su: poslovna nesposobnost stranaka, nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (školski primjer, šala, nesporazum, prividan ugovor), nemogućnost, nedopustivost, neodređenost i neodredivost činidbe te nedopuštenost pobude za sklapanje ugovora. Pobojan ugovor nastaje kad ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna osoba, kad je pri njegovu...
Nova upravnopravna regulacija udruga
Nova upravnopravna regulacija udruga
Ana Maradin
Ovaj rad sastoji se od uvoda,glavnog dijela rada,zaključka te popisa literature. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina kojima na što jasniji i jezgrovitiji način pokušavam objasniti pojam i rad udruga. U uvodu iznosim bitne podatke o kojim ću pisati tijekom svog rada. Drugi dio sastoji se od upoznavanja sa udrugom te njenim bitnim karakteristikama. Treći dio govori o ciljevima samog Zakona te načelima djelovanja udruge. Četvrti dio vezan je uz osnivanje udruge i članstvo u njoj,bitne...
Novi javni menadžment
Novi javni menadžment
Matea Ostović
Novi javni menadžment (eng. the New Public Management) upravna je doktrina i pokret koji naglašava ekonomske vrijednosti u javnoj upravi, podvrgavanje državne uprave i organizacija javnog sektora tržišnim načelima, kao i metode razvoja poduzetničkog ponašanja u javnoj upravi. Novi javni menadžment u Velikoj Britaniji obilježava nepovjerenje prema javnom sektoru, a cijela doktrina pokrenuta je neoliberalnom ideologijom Margaret Thacher. Reforme u Danskoj su bile spore, kontinuirane,...
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Marijo Maljković
Odgovornost za štetu u suvremenoj se pravnoj teoriji određuje kao obvezni odnos u kojemu je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga je strana ovlaštena zahtijevati takav popravak. Postoje različiti pravnoteorijski kriteriji po kojima se razvrstava odgovornost za štetu. Ta odgovornost može postojati kao izvanugovorna, predugovorna i ugovorna odgovornost, zatim subjektivna-kulpozna i objektivna-kauzalna odgovornost, te vlastita odgovornost i odgovornost za...

Pages