Paginacija

Dostava pismena elektroničkim putem u upravnom postupku
Dostava pismena elektroničkim putem u upravnom postupku
Matej Jodanović
U upravnom postupku dostava ima važno pravno značenje. Važna je iz razloga što od trenutka pravilno obavljene dostave, pravne radnje, rokovi i učinci pismena počinju pravno djelovati prema naslovljenoj osobi. Svrha dostave predati je pismeno osobi kojoj je namijenjeno jer upravo od trenutka primitka dostave počinju teći važne pravne posljedice za stranku. Važan faktor u modernizaciji hrvatske javne uprave uvođenje je informacijsko-komunikacijskih tehnologija tijekom vođenja...
Dot - com slom tržišta
Dot - com slom tržišta
Anamarija Jurković
U završnom radu je opisan širi aspekt informacija o „dot- com“ slomu tržišta od razvoja pa sve do propasti. Njegov slom postao je globalni fenomen prvenstveno zahvaljujući broju upletenih međunarodnih banaka, investicijskih fondova, fondova rizičnog kapitala i privatnih investitora iz svih krajeva svijeta. Radilo se o špekulacijama i investicijama u brojne Internet kompanije (odatle i naziv .com). Američki poslovni mediji, čak i vrlo poštovani Forbes magazin i Wall Street...
Društvena odgovornost marketinga
Društvena odgovornost marketinga
Jelena Butković
Marketing uključuje zadovoljavanje potreba i želja kupaca. Zadatak bilo kojeg poslovanja je isporučiti vrijednost za klijenta te pritom te ostvariti dobit. U hiperkonkurentnom gospodarstvu ,sa sve većim brojem racionalnih kupaca suočenih s mnoštvom izbora, tvrtka može pobjediti samo putem vrlo pažljivo osmišljenog procesa isporuke vrijednosti , te dobro razvijenog odabira, osiguravanja i odašiljanja poruke o superiornoj vrijednosti. Svrha postojanja i glavni cilj svakog poduzeća...
Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Društvene mreže u poslovanju (utjecaj)
Nikola Butković
U današnje vrijeme, društvene mreţe predstavljaju vaţan alat modernog poslovanja kojima se sluţe brojna poduzeća, za oglašavanje svojih proizvoda, usluga, povećanja prometa i sliĉno. Marketing na društvenim mreţama predstavlja komunikacijsku strategiju svakog modernog poduzeća. Cilj svakoga poduzeća u konaĉnici jest ostvarivanje trţišne dobiti, samim time svrha ovoga rada jest prikazati utjecaj, odnosno ulogu koju imaju društvene mreţe u procesu utjecaja na rad poduzeća i...
Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću
Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću
Ivan Abramović
Društveni ugovor je temeljni pravni akt društva s ograničenom odgovornošću koji sklapaju svi članovi društva, odnosno osnivači u obliku javnobilježničke isprave, kojim se uređuju pitanja ustroja i unutarnjeg djelovanja društva, te druga pitanja koja se inače uređuju ugovorom. Ako se na osnivanje društva odluči jedna osoba, temeljni pravni akt društva s ograničenom odgovornošću naziva se izjava o osnivanju, za koju vrijedi sve što vrijedi i za društveni ugovor. Svaki se...
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Orešković
Ovaj rad donosi detaljan pregled pravnih oblika poduzetništva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću kao trgovačkog društva u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. U radu su iznesena osnovna obilježja i postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, ali i postupak likvidacije ako se ukaže potreba za zatvaranjem društva. Društvo s ograničenom odgovornošću obavezno...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...
Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
E - servisi javne uprave
E - servisi javne uprave
Mihael Brkljačić
Tehnologije primjene informacijske komunikacije vrlo su važni dijelovi svakodnevnog života posljednjih desetljeća pa tako i e-uprave koja postaje vrlo važna i presudna u učinkovitosti i djelotvornosti rada javne uprave. Uspjeh i opstanak države ovise o administrativnim, ali i tehnološkim strategijama i naporima za postizanje postavljenih ciljeva. Ovaj rad raspravlja o prirodi, cilju i opsegu e-uprave, posebno u smislu potrebe da se upotreba suvremene tehnologije proširi na sve razine...
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Kristina Jandrlić
Emisija vrijednosnih papira aktivnost je izdavanja vrijednosnih papira, njihovih plasmana i uvođenja u promet. Provodi se izravno ili preko banaka. Emisija vrijednosnih papira važan je instrument financiranja. Podjela vrijednosnih papira može se sagledati s više aspekata. U ovom radu govori se o obveznicama kao potraživanju u kojem se izdavatelj obvezuje da će imatelju obveznice tj. vjerovniku u određenom roku i to dužem od jedne godine vratiti pozajmljeni iznos uvećan za...
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Helena Perša
Cilj ovog završnog rada je prikazati temeljne činjenice obiteljskog posla, obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva. Svaki obiteljski posao iziskuje posebne napore pri upravljanju i poslovanju. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je jedna složena ekonomska jedinica čiji se temelj zasniva na obiteljsko poljoprivrednoj proizvodnji koja koristi vlastite proizvodne resurse i vlastitu radnu snagu. Danas veliki značaj u obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu ima i ekološka...

Paginacija