Paginacija

Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
E - servisi javne uprave
E - servisi javne uprave
Mihael Brkljačić
Tehnologije primjene informacijske komunikacije vrlo su važni dijelovi svakodnevnog života posljednjih desetljeća pa tako i e-uprave koja postaje vrlo važna i presudna u učinkovitosti i djelotvornosti rada javne uprave. Uspjeh i opstanak države ovise o administrativnim, ali i tehnološkim strategijama i naporima za postizanje postavljenih ciljeva. Ovaj rad raspravlja o prirodi, cilju i opsegu e-uprave, posebno u smislu potrebe da se upotreba suvremene tehnologije proširi na sve razine...
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Kristina Jandrlić
Emisija vrijednosnih papira aktivnost je izdavanja vrijednosnih papira, njihovih plasmana i uvođenja u promet. Provodi se izravno ili preko banaka. Emisija vrijednosnih papira važan je instrument financiranja. Podjela vrijednosnih papira može se sagledati s više aspekata. U ovom radu govori se o obveznicama kao potraživanju u kojem se izdavatelj obvezuje da će imatelju obveznice tj. vjerovniku u određenom roku i to dužem od jedne godine vratiti pozajmljeni iznos uvećan za...
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Ekološka proizvodnja na primjeru OPG-a Helena Perša
Helena Perša
Cilj ovog završnog rada je prikazati temeljne činjenice obiteljskog posla, obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva. Svaki obiteljski posao iziskuje posebne napore pri upravljanju i poslovanju. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je jedna složena ekonomska jedinica čiji se temelj zasniva na obiteljsko poljoprivrednoj proizvodnji koja koristi vlastite proizvodne resurse i vlastitu radnu snagu. Danas veliki značaj u obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu ima i ekološka...
Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Martina Jerković
Ekonomika poduzeća je jedna od ključnih mikroekonomskih znanosti koja proučava poslovne odluke koje donose poduzetnici kako bi poduzeće opstalo i razvijalo se. Najvažnije informacije s kojima poduzeća raspolažu su ona o prihodima, troškovima i financijskom rezultatu. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo i maksimiziralo svoju dobit nužno je da racionalno upravlja svojim troškovima. U ekonomskoj teoriji su razvijene brojne definicije troškova, međutim sve ih iskazuju kao novčani...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elektronički prodajni kanali
Elektronički prodajni kanali
Katarina Ratković
Svrha rada je ispitati kanale distribucije ili marketinške kanale. Marketinški kanali su jedan od četiri temeljna elementa marketinškog miksa. Prodajni kanali sastavni su dio marketinga, bez kojih je nemoguće zamisliti rast i razvoj prodaje. Jednostavnim riječima, prodajni kanal je način privlačenja publike. Distribucija ima zadatak da roba od proizvođača dođe do potrošača na vrijeme i na mjesto pogodno za prodaju. Svrha joj je da omogući širok asortiman proizvoda i usluga...
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Laura Nekić
Ovaj završni rad obrađuje temu elektroničkog bankarstva u Republici Hrvatskoj kao glavnu temu ovog završnog rada, ali kroz rad je moguće pročitati što je to uopće elektroničko bankarstvo, kako se ono razvijalo u svijetu i u Hrvatskoj, koje su njegove prednosti i mane. U završnom radu obrađene su još teme usporedbe bankarstva prije i danas, te sigurnost internet bankarstva. Elektroničko bankarstvo definiramo kao upotrebu bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija...
Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
Europski parlament
Europski parlament
Ivana Trkulja
Ovaj završni rad temelji se na činjenici da je za stvaranje Europske unije kakva nam je poznata danas, te za povezivanje tolikog broja država bilo potrebno detaljno razraditi strukturu svih ustanova Europske unije a od posebne važnosti je struktura i rad Europskog parlamenta. Nakon II. svjetskog rata, Europa je bila u položaju nekvalitetne povezanosti na svim razinama, posebno gospodarski te industrijski i bilo je potrebno naći rješenje za navedenu situaciju. Oporavak Europskih zemlja...
Europski standardi službeničkog sustava
Europski standardi službeničkog sustava
Josipa Tomašković
Koncept upravne konvergencije u Europskoj uniji podrazumijeva usklađivanje i standardizaciju propisa, praksi i normi javne uprave među državama članicama te su stoga razvijeni europski standardi službeničkog sustava koji promiču javni interes, depolitizaciju, profesionalizam, odgovornost te jasna prava i obveze uz adekvatnu razinu zaštite u službenom sustavu. U Republici Hrvatskoj je dosad proveden niz reformi službeničkog zakonodavstva s ciljem implementacije europskih standarda...

Paginacija