Paginacija

Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Ekonomika troškova čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća
Martina Jerković
Ekonomika poduzeća je jedna od ključnih mikroekonomskih znanosti koja proučava poslovne odluke koje donose poduzetnici kako bi poduzeće opstalo i razvijalo se. Najvažnije informacije s kojima poduzeća raspolažu su ona o prihodima, troškovima i financijskom rezultatu. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo i maksimiziralo svoju dobit nužno je da racionalno upravlja svojim troškovima. U ekonomskoj teoriji su razvijene brojne definicije troškova, međutim sve ih iskazuju kao novčani...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elektronički prodajni kanali
Elektronički prodajni kanali
Katarina Ratković
Svrha rada je ispitati kanale distribucije ili marketinške kanale. Marketinški kanali su jedan od četiri temeljna elementa marketinškog miksa. Prodajni kanali sastavni su dio marketinga, bez kojih je nemoguće zamisliti rast i razvoj prodaje. Jednostavnim riječima, prodajni kanal je način privlačenja publike. Distribucija ima zadatak da roba od proizvođača dođe do potrošača na vrijeme i na mjesto pogodno za prodaju. Svrha joj je da omogući širok asortiman proizvoda i usluga...
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Laura Nekić
Ovaj završni rad obrađuje temu elektroničkog bankarstva u Republici Hrvatskoj kao glavnu temu ovog završnog rada, ali kroz rad je moguće pročitati što je to uopće elektroničko bankarstvo, kako se ono razvijalo u svijetu i u Hrvatskoj, koje su njegove prednosti i mane. U završnom radu obrađene su još teme usporedbe bankarstva prije i danas, te sigurnost internet bankarstva. Elektroničko bankarstvo definiramo kao upotrebu bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija...
Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
Europski parlament
Europski parlament
Ivana Trkulja
Ovaj završni rad temelji se na činjenici da je za stvaranje Europske unije kakva nam je poznata danas, te za povezivanje tolikog broja država bilo potrebno detaljno razraditi strukturu svih ustanova Europske unije a od posebne važnosti je struktura i rad Europskog parlamenta. Nakon II. svjetskog rata, Europa je bila u položaju nekvalitetne povezanosti na svim razinama, posebno gospodarski te industrijski i bilo je potrebno naći rješenje za navedenu situaciju. Oporavak Europskih zemlja...
Europsko vijeće
Europsko vijeće
Ana Obućina
Svrha ovog rada je prikazati osnovnu ulogu, svrhu i djelovanje Europskog Vijeća kao jedne od ključnih institucija Europske unije. Europska unija je poseban oblik političke tvorevine koja se sastoji od skupa država članica koje imaju zajedničke ekonomske, sociološke i geopolitičke interese, te kao takva EU ima svoj autonomni pravni poredak koji nije idealan niti relevantan za smislenu usporedbu s pravnim poretkom niti jedne od država članica niti sa svjetskim međunarodnim pravnim...
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
Nikolina Rukavina
Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu nekog poslovnog subjekta. Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Aktiva prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže, dok pasiva prikazuje porijeklo imovine. Porijeklo imovine može biti vlastiti kapital i obveze. Račun dobiti i gubitka pokazuje uspješnost poslovanja društva u određenom razdoblju. Sastoji se od prihoda i rashoda raznih vrsta, njihove razlike,...
Faze Menadžmenta
Faze Menadžmenta
Natalija Čavlin
Tema ovoga završnog rada su funkcije menadţmenta te ću zbog toga u saţetku ovoga rada ukratko definirati svaku od funkcija menadţmenta.Menadţment ima pet funkcija, a to su: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima ili kadroviranje, voĊenje i kontrola. Da bi svako poduzeće kvalitetno poslovalo menadţment mora voditi jednaku vaţnost prema svim funkcijama. Funkcija planiranja kontrolira svo planiranje koje omogućuje organizaciji da posluje uspješno. Planiranje...
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Martina Biletić
Pri planiranju osobnih financija, svaki se pojedinac najprije susreće s prva dva koraka pri izradi svoga financijskog plana, a to su planiranje osobnih financija i kontrola osobnih financija. U oba slučaja se ravna prema svojim zacrtanim financijskim ciljevima koji moraju biti dostižni, odnosno realni, mjerljivi, vremenski određeni te moraju djelovati motivirajuće na samog pojedinca. Da bi ostvario zamišljene financijske ciljeve, svaki pojedinac se u određenom životnom periodu mora...
Faze životnog ciklusa organizacije
Faze životnog ciklusa organizacije
Marija Dasović
U današnjem vremenu organizcija je veoma bitna u našem ţivotu. Dobrom i kvalitetnom organizacijom, čovjek stječe koristi u svim područjima društvenog ţivota pa tako i u poslovnom. S obzirom na klasifikaciju, postoji veliki broj organizacia kao što su poslovne, društvene, političke i druge organizacije. Svrha svake organizacije je rast, napredovanje i postizanje ciljeva. Sa dobrom ogranizacijom poduzeća uspjevaju postizati očekivane ciljeve, ali nakon njihovog dostignuća moraju...
Financijska revizija
Financijska revizija
Stipanija Matanić
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viĎenje, a suvremeno se moţe opisati kao kompleksna aktivnost, odnosno, postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Osnovni cilj provoĎenja revizije je zaštita interesa vlasnika kapitala, kreditora, potencijalnih investitora, zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih. Reviziju moţemo podijeliti na:...

Paginacija