Pages

Ništetnost pravnog posla
Ništetnost pravnog posla
Ante Župić
Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Neki od razloga ništetnosti su: poslovna nesposobnost stranaka, nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (školski primjer, šala, nesporazum, prividan ugovor), nemogućnost, nedopustivost, neodređenost i neodredivost činidbe te nedopuštenost pobude za sklapanje ugovora. Pobojan ugovor nastaje kad ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna osoba, kad je pri njegovu...
Nova upravnopravna regulacija udruga
Nova upravnopravna regulacija udruga
Ana Maradin
Ovaj rad sastoji se od uvoda,glavnog dijela rada,zaključka te popisa literature. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina kojima na što jasniji i jezgrovitiji način pokušavam objasniti pojam i rad udruga. U uvodu iznosim bitne podatke o kojim ću pisati tijekom svog rada. Drugi dio sastoji se od upoznavanja sa udrugom te njenim bitnim karakteristikama. Treći dio govori o ciljevima samog Zakona te načelima djelovanja udruge. Četvrti dio vezan je uz osnivanje udruge i članstvo u njoj,bitne...
Novi javni menadžment
Novi javni menadžment
Matea Ostović
Novi javni menadžment (eng. the New Public Management) upravna je doktrina i pokret koji naglašava ekonomske vrijednosti u javnoj upravi, podvrgavanje državne uprave i organizacija javnog sektora tržišnim načelima, kao i metode razvoja poduzetničkog ponašanja u javnoj upravi. Novi javni menadžment u Velikoj Britaniji obilježava nepovjerenje prema javnom sektoru, a cijela doktrina pokrenuta je neoliberalnom ideologijom Margaret Thacher. Reforme u Danskoj su bile spore, kontinuirane,...
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Marijo Maljković
Odgovornost za štetu u suvremenoj se pravnoj teoriji određuje kao obvezni odnos u kojemu je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga je strana ovlaštena zahtijevati takav popravak. Postoje različiti pravnoteorijski kriteriji po kojima se razvrstava odgovornost za štetu. Ta odgovornost može postojati kao izvanugovorna, predugovorna i ugovorna odgovornost, zatim subjektivna-kulpozna i objektivna-kauzalna odgovornost, te vlastita odgovornost i odgovornost za...
Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Idriz Džemaili
Trgovačka poduzeća, neovisno o svojoj veličini, uvijek su u potrazi za novim načinima za opstanak na tržištu, pa rješenja pronalaze u sve izraženijim procesima povezivanja u različite partnerske odnose i saveze. Pod pojmom poduzeća podrazumijevamo samostalnu gospodarsku, tehničku i društvenu cjelinu u vlasništvu određenih subjekata koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, a koristi se potrebnim resursima radi ostvarivanja dobiti ili drugih ciljeva pritom snosći...
Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Martina Romac
Tema mog završnog rada je Oblici udruživanja poduzeća. U uvodu sam, za početak svoga rada, u kratkim crtama objasnila poduzetništvo i njegov smisao. Navela sam dva osnovna preduvjeta za osnivanje poduzeća i uputila čitatelja na budući sadržaj. U drugom poglavlju navodim stručnu definiciju poduzetništva, planiranja poslovanja i poslovnog plana. U trećem poglavlju se posvećujem veličinama poduzeća, tj. malim, srednjim i velikim poduzećima koje detaljnije opisujem kako bi dala...
Oblik pravnog posla
Oblik pravnog posla
Ivana Strika
Tema ovog završnog rada je oblik pravnog posla. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: pojam pravnog posla, podjela, obilježja te oblike pravnog posla u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi kao što su oblici jednostranih pravnih poslova od različitih vrsta oporuka. Nadalje dvostrane pravne poslove kao što su ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ali i nasljedno pravne ugovore kao što su ugovori o doživotnom i do smrtnom uzdržavanju. Poglavlje nakon jest pravni posao kao ovršna...
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Patricija Devčić
Ovaj rad donosi detaljno pojmovno odreĊenje organizacijske strukture koja ĉini temeljnu tematsku okosnicu rada. U radu su izneseni kljuĉni aspekti organizacijske strukture, a to su diferencijacija i integracija koje imaju vaţnu ulogu u njezinom oblikovanju. Posebno poglavlje odnosi se na formalnu i neformalnu organizaciju koje ĉine sastavni dio svakog poduzeća. Rad se bavi i definiranjem elemenata organizacijske strukture prema Henryju Mintzbergu i Miji Novaku. U oblikovanju...
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Marija Muha
Za analizu i donošenje zaključka o uspješnosti poslovanja odreĎenog poduzeća potrebna je odgovarajuća informacijska podloga. Značajan dio informacija koji je neophodno potreban za tu svrhu nastaje u računovodstvu i zapisan je u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji su završna faza računovodstvenog procesiranja podataka i temeljni izvor računovodstvenih informacija. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je informirati zainteresirane korisnike financijskih...
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Anabela Rosandić
Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele...
Odgovornost za drugoga
Odgovornost za drugoga
Snježana Živčić
Odgovornost za štetu je obvezni odnos u kojem je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati popravak. Za postojanje obvezno pravnog odnosa odgovornosti za štetu potrebno je ispuniti opće pretpostavke. najvažnije vrste odgovornosti za štetu su izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost, subjektivna i objektivna odgovornost, vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga, odgovornost više osoba za istu štetu i posebni...
Odnos menadžmenta i vođenja
Odnos menadžmenta i vođenja
Marija Bubaš
ema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja.

Pages