Pages

Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Idriz Džemaili
Trgovačka poduzeća, neovisno o svojoj veličini, uvijek su u potrazi za novim načinima za opstanak na tržištu, pa rješenja pronalaze u sve izraženijim procesima povezivanja u različite partnerske odnose i saveze. Pod pojmom poduzeća podrazumijevamo samostalnu gospodarsku, tehničku i društvenu cjelinu u vlasništvu određenih subjekata koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, a koristi se potrebnim resursima radi ostvarivanja dobiti ili drugih ciljeva pritom snosći...
Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Martina Romac
Tema mog završnog rada je Oblici udruživanja poduzeća. U uvodu sam, za početak svoga rada, u kratkim crtama objasnila poduzetništvo i njegov smisao. Navela sam dva osnovna preduvjeta za osnivanje poduzeća i uputila čitatelja na budući sadržaj. U drugom poglavlju navodim stručnu definiciju poduzetništva, planiranja poslovanja i poslovnog plana. U trećem poglavlju se posvećujem veličinama poduzeća, tj. malim, srednjim i velikim poduzećima koje detaljnije opisujem kako bi dala...
Oblik pravnog posla
Oblik pravnog posla
Ivana Strika
Tema ovog završnog rada je oblik pravnog posla. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: pojam pravnog posla, podjela, obilježja te oblike pravnog posla u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi kao što su oblici jednostranih pravnih poslova od različitih vrsta oporuka. Nadalje dvostrane pravne poslove kao što su ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ali i nasljedno pravne ugovore kao što su ugovori o doživotnom i do smrtnom uzdržavanju. Poglavlje nakon jest pravni posao kao ovršna...
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Patricija Devčić
Ovaj rad donosi detaljno pojmovno odreĊenje organizacijske strukture koja ĉini temeljnu tematsku okosnicu rada. U radu su izneseni kljuĉni aspekti organizacijske strukture, a to su diferencijacija i integracija koje imaju vaţnu ulogu u njezinom oblikovanju. Posebno poglavlje odnosi se na formalnu i neformalnu organizaciju koje ĉine sastavni dio svakog poduzeća. Rad se bavi i definiranjem elemenata organizacijske strukture prema Henryju Mintzbergu i Miji Novaku. U oblikovanju...
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Marija Muha
Za analizu i donošenje zaključka o uspješnosti poslovanja odreĎenog poduzeća potrebna je odgovarajuća informacijska podloga. Značajan dio informacija koji je neophodno potreban za tu svrhu nastaje u računovodstvu i zapisan je u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji su završna faza računovodstvenog procesiranja podataka i temeljni izvor računovodstvenih informacija. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je informirati zainteresirane korisnike financijskih...
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Anabela Rosandić
Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele...
Odgovornost za drugoga
Odgovornost za drugoga
Snježana Živčić
Odgovornost za štetu je obvezni odnos u kojem je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati popravak. Za postojanje obvezno pravnog odnosa odgovornosti za štetu potrebno je ispuniti opće pretpostavke. najvažnije vrste odgovornosti za štetu su izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost, subjektivna i objektivna odgovornost, vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga, odgovornost više osoba za istu štetu i posebni...
Odnos menadžmenta i vođenja
Odnos menadžmenta i vođenja
Marija Bubaš
ema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja.
Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja
Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja
Verica Cvitković
Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da...
Organizacija javnog gradskog prometa u Gradu Šibeniku
Organizacija javnog gradskog prometa u Gradu Šibeniku
Bojan Mance
Temeljni cilj ovoga završnog rada jest istraţiti organizaciju javnog gradskog prometa u hrvatskim gradovima, posebice u gradu Šibeniku. Da bi se ostvario cilj istraţivanja i dokazala vaţnost javnog gradskom prometa u zadovoljavanju brojnih zahtjeva urbane mobilnosti uporabljene su brojne znanstvene metode od kojih se izdvajaju deskriptivna metoda, motoda kompilacije, metoda analize i sinteze te statistička metoda. Javni gradski promet u hrvatskim gradovima premda se susreće s brojnim...
Organizacija skladišnog poslovanja
Organizacija skladišnog poslovanja
Marko Krapić
Ovaj rad bavi se proučavanjem organizacije skladišnog poslovanja. Prvi dio rada proučava razliku izmeĎu skladišta i distribucijskog centra. Drugi dio rada proučava unutrašnju i vanjsku organizaciju skladišnog poslovanja, funkcije i vrste skladišta, opremu skladišta, skladišnu nomenklaturu i šifriranje te skladišni informacijski sustav koji može biti elektronska razmjena podataka, automatsko prikupljanje podataka te razmjena podataka pomoću radio frekvencije. Završni dio rada...
Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Marko Pavelić
U završnom radu govori se o skladištenju robe, te različitim skladišnim sustavima i vrstama skladišta, kao i o načelima pravilima i metodama skladišnog poslovanja. Upravljanje skladištem dio je poslovne logistike, koja se bavi optimizacijom troškova i vremena skladištenja i kretanja proizvoda od proizvodne tvrtke preko trgovaca na malo i veliko sve do krajnjeg kupca. Skladišta su ograđeni ili neograđeni prostori, pokriveni ili nepokriveni, koji se koriste za čuvanje...

Pages