Pages

Planiranje poslovanja poduzeća
Planiranje poslovanja poduzeća
Ivana Grgurić
Planiranje poslovanja od iznimne je važnosti za svako poduzeće jer, osim što daje jasnu viziju o tome gdje vidimo poduzeće, ujedno u svakom trenutku daje informaciju o tome gdje se poduzeće nalazi i kuda „ide“. Kako bi se napravio što bolji plan poslovanja za budući period, treba uzeti u obzir izračunate analize, kao i situaciju na tržištu. U kvalitetno napravljenom planu poslovanja se može vidjeti na kojim bi nedostacima poduzeća trebala poraditi. Pridavanjem veće...
Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Zdenka Kostelac
U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište...
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Marko Štimac
U industrijskim poduzećima koja se bave proizvodnjom odreĎenih proizvoda vrlo je vaţna organizacija proizvodnog procesa te u vezi s time upravljanje zalihama proizvoda. Pri tome, od vaţnosti je sam proces planiranja proizvodnje i zaliha te nakon procesa njihova kontrola što predstavlja sam predmet ovog rada. U ovome radu analizira se vaţnost planiranja i kontrole proizvodnje i zaliha u poduzeću pri čemu je bitno naglasiti ulogu menadţmenta pri upravljanju proizvodnjom i količinom...
Platna bilanca Republike Hrvatske
Platna bilanca Republike Hrvatske
Mario Župan
Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti ekonomskih transakcija hrvatskih rezidenata s nerezidentima u određenom razdoblju. Sastavlja se u skladu s metodologijom koju je preporuĉio Međunarodni monetarni fond (MMF) i prihvatila Europska unija. Platna bilanca Republike Hrvatske sastavlja se i objavljuje tromjeseĉnom dinamikom, tri mjeseca nakon isteka izvještajnog tromjeseĉja.Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti...
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Matea Devčić
U Republici Hrvatskoj pojam poduzeća nije zakonski definiran, odnosno za njegovu definiciju potrebno je prethodno odrediti njegovu gospodarsku svrhu. Poduzeće je organizirana pravna cjelina putem koje nositelj poduzeća djeluje na tržištu. Poduzeće nema pravnu osobnost pa u pravne odnose ulazi nositelj poduzeća. Za uspješno poslovanje i funkcioniranje poduzeća bitna je sinergija sva četiri sustava unutar poduzeća. Odnosno, za uspješno funkcioniranje poduzeća vrlo je bitno da svi...
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Slavica Feher
U završnom radu obrađen je porez na dobit koji se obračunava na dobit poduzeća Hoteli Brela d. d. ostvarenoj u 2014. godini. Tematika rada obrađena je na način da su prvo definirani pojam i svrha poreza na dobit, prikazane temeljne karakteristike i navedeni elementi prijave poreza na dobit. U sljedećem poglavlju prikazani su zakonski okviri, pravila i propisi vezani za porez na dobit te je navedeno tko su sve obveznici poreza na dobit. Nadalje je navedeno kako se utvrđuje porezno...
Poduzetnik i poduzetništvo
Poduzetnik i poduzetništvo
Ivana Pezelj
Važnost i kompleksnost poduzetništva očituje se u mnogobrojnim čimbenicima koji utječu na njega, od ekonomskih, tehnoloških pa sve do socioloških i društvenih, a uključuju zapošljavanje, razvoj, stabilnost društva, stupanj obrazovanja. Kako bismo prevladali lošije stanje države, trebamo stvarati novo gospodarstvo okrenuto prema stvaranju novih proizvoda, konkurentnih na svjetskom tržištu. U tom novom gospodarstvu i novo poduzetništvo mora imati veoma važno mjesto. To novo...
Poduzetništvo u turizmu
Poduzetništvo u turizmu
Mate Radošević
Pojam turizma potječe od grčke riječi „tornos“ što znači kružno kretanje. Engleski pojam “travel“ (putovanje) navodno potječe od francuske riječi „travail“ što znači trud, napor, muka, budući da u stara vremena putovanje i jeste bila muka i napor. S toga se turizam u najširem smislu može razumjeti kao skup raznolikih individualnih iskustava o odnosima koji nastaju povodom zadovoljavanja čovjekovih potreba koje uobičavamo zvati turističkim. Poduzetništvo se...
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Nadalina Matak
Kao temeljna proizvodna djelatnost svakog gospodarstva , poljoprivreda se smatra nositeljem rasta i razvoja cjelokupnog gospodarstva u svim svokim oblicima postojanja.Njezina je ukorijenjenost sveprisutna i može se sagledati u bilo kojim segmentima gospodarskog, kulturnog ili drugog povezanog kruga u životu.Predispozicije u smislu prirodno-geografskih pretpostavki oblikovale su hrvatsko gospodarstvo kroz povijest u skladu s poljoprivrednim djelatnostima.Specifičnost domaće poljoprivrede...
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Ana Fumić
Za povećanje uspješnosti poslovanja neophodno je odgovarajuće upravljanje imovinom. ProvoĊenje horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja te izraĉun i analiza financijskih pokazatelja izvori su raĉunovodstvenih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka i preduvjeti za uspješno upravljanje imovinom poduzeća i financijskim rezultatom poslovanja. Pokazatelji aktivnosti su pokazatelji koji pokazuju efikasnost upravljanja imovinom te imaju znaĉajan utjecaj na...
Politika Europske unije
Politika Europske unije
Mira Carević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Kristina Ahmetaj
Političke su stranke interesne političke organizacije građana osnovane radi artikulacije pojedinačnih interesa, oblikovanja političke volje, borbe za vlast na izborima i organizacije državnog života u slučaju izborne pobjede. Političke stranke se u većini europskih zemalja formiraju u 19 stoljeću. One su izraz ustanovljenja izabranih parlamenata kao zakonodavne vlasti u državi. Predstavljaju i izraz demokracije političkog prostora. Radničke stranke u pravilu nastaju u naporu...

Pages