Pages

Povijest lokalne samouprave
Povijest lokalne samouprave
Zoran Ivšić
Početak lokalne i regionalne samouprave vidljiv je već u samim začecima nastanka hrvatske države. Može se reći da se lokalna i regionalna samouprava mijenjala s vremenom. Zakonom o područjima županija, gradova i općina, Republika Hrvatska je podijeljena na 20 županija. Uspostava sadašnjeg sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj započela je 1992. godine postavljanjem temeljnog zakonodavnog okvira. Sustav je uspostavljeni 1993. godine, a oživotvoren je provedbom prvih...
Prateći objekti na autocestama u Republici Hrvatskoj
Prateći objekti na autocestama u Republici Hrvatskoj
Marko Petrlić
Što je autocesta ,zašto je namijenjena, kako izgleda, koja su ograničenja na autocesti, tko se može uključit i isključit na autocesti. Koja je prva izgrađena autocesta u Svijetu i u koje je svrhe bila namijenjena, kada je prvi put korišten pojam autocestai gdje se spominje, kada je izgrađena prva autocesta u Europi i gdje, tko ju je izgradijo.Kada je izgrađena prva autocesta u Republici Hrvatskoj i na kojem području te koja je duljina cestovne mreže u RH. Što su PUO i koja je...
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Kristina Pemper
U svom radu pisat ću o samom nastanku manjina kroz povijest pa sve do danas, o njihovom definiranju, pravima i zaštiti istih na međunarodnoj razini, europskoj razini te naposljetku i u Republici Hrvatskoj.
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Klaudija Marinković
Sportsko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi u sportu, a pod sportsko se misli na sportska natjecanja, sportska rekreacija, sportska obuka, upravljanje sportskim objektima i dr. Prema Zakonu o sportu sustav sporta u Republici Hrvatskoj čine fizičke i pravne osobe te školska sportska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti. Fizičke osobe su treneri, sportaši, menadžeri i osobe koje su osposobljene za rad u sportu te osobe koje sudjeluju u organizaciji i...
Pravomoćnost upravnog akta
Pravomoćnost upravnog akta
Marica Rudelić
Što je pravomoćnost upravnog akta, glavno je pitanje ovog rada, no postavljanjem tog specifičnog pitanja otvorila su se i mnoga druga na koja ću, nadam se uspjeti odgovoriti zadovoljavajuće po mene samu i mog mentora, te vas cijenjeni profesori. Naime da bi došli do odgovora na pitanje; što je pravomoćnost, u prvom dijelu ovog rada sam se pozabavila pitanjem što je upravni akt koji je po mom skromnom mišljenju ipak ključni sastojak za definiranje instituta pravomoćnosti....
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Antonio Viduka
U posljednjih 60-ak godina dogodile su se brojne promijene u transportnom sustavu. Ta promjene vrijedi za sve grane prometa kao što su pomorski, cestovni, željeznički, riječni, poštanski, zračni promet. Promjene su povezane sa svima elementima prometa, a posebice u tehnici i tehnologiji prometa. Interdisciplinarnost prometnih znanosti i prometnih aktivnosti stvorili su pretpostavke za optimalno funkcioniranje suvremenih transportnih sustava, gotovo zanemarujući prostorne udaljenosti....
Pregled modela obračuna zajmova  s primjerom iz poslovne prakse
Pregled modela obračuna zajmova s primjerom iz poslovne prakse
Marija Rukavina
U ovome radu definira se pojam zajma i njegove osnovne karakteristike, dan je pregled modela obračuna zajma te su navedene značajke svakoga od njih, na konkretnom primjeru prikazan je i analiziran obračun zajma s valutnom klauzulom (euro i švicarski franak) i obračun zajma prikazan u kunama te su uspoređeni modeli i dan zaključak. Rad je koncipiran u šest cjelina. U uvodnom dijelu tj. prvom poglavlju je opisan pojam zajma i modeli obračuna zajma te kamate i vrste kamatnjaka. U...
Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Ana Lopac
Radni odnos u Republici Hrvatskoj reguliran je Zakonom o radu (dalje: ZOR). Radni odnos se uspostavlja dobrovoljno, to je o ugovornu odnos, subjekti radnog odnosa su radnik i poslodavac, sadržaj tog odnosa ispunjava njihova prava, obveze i odgovornosti, a prava, obveze i odgovornosti utvrđene su zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim općim aktom. Ugovor o radu temeljni je dokument kojim se zasniva radni odnos, a sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ZOR-u nije...
Prestanak ugovora u radu
Prestanak ugovora u radu
Lidija Frančić
Predmet ovog rada je prestanak ugovora o radu u hrvatskoj praksi i pravu. Pravne norme koje uređuju prestanak ugovora o radu imaju središnje mjesto u modernom radnom pravu i predmet su stalnog znanstvenog interesa. Prestanak radnog odnosa predstavlja uvijek aktualan predmet proučavanja zbog važnih socijalnih i ekonomskih posljedica koje za radnika ima gubitak radnog mjesta. Zakoni koji ograničavaju ugovornu slobodu poslodavca, odnosno njegove upravljačke ovlasti da raskine radni...
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Nikolina Bubaš
U završnom radu navedene su teorijske odrednice, prikazani su postupci i specifiĉnosti raĉunovodstvenog praćenja prihoda i rashoda te su pojašnjeni osnovni instrumenti i tehnike analize prihoda i rashoda, tj. financijskog rezultata poslovanja poduzeća. TakoĊer, prikazan je znaĉaj raĉunovodstvenog praćenja i analize ostvarenih prihoda, rashoda i financijskog rezultata poslovanja poduzeća putem financijskih pokazatelja u poslovnom djelovanju. Suĉeljavanjem i analizom prihoda i...
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Ines Jerković
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Milan Butorac
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.

Pages