Pages

Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Marko Pavelić
U završnom radu govori se o skladištenju robe, te različitim skladišnim sustavima i vrstama skladišta, kao i o načelima pravilima i metodama skladišnog poslovanja. Upravljanje skladištem dio je poslovne logistike, koja se bavi optimizacijom troškova i vremena skladištenja i kretanja proizvoda od proizvodne tvrtke preko trgovaca na malo i veliko sve do krajnjeg kupca. Skladišta su ograđeni ili neograđeni prostori, pokriveni ili nepokriveni, koji se koriste za čuvanje...
Organizacija suda Europske unije
Organizacija suda Europske unije
Antonia Dražić
Kako bi bolje razumjeli čemu Europska unija, te koja je svrha priključivanja Hrvatske istoj, osim zadatka koji mi je dan, a to je organizacija suda Europske unije, pisat ću i o nastanku Unije, kako se razvijala kroz povijest, o najznačajnijim aktima, te ostalim institucijama od kojih svaka ima svoju ulogu, te su međusobno povezane. Najviše ću se vezati uz temu organizacije suda Europske unije, a osim najznačajnije podjele na Sud, Opći sud i Službenički sud, dotaknuti ću se i teme...
Organizacija turizma u Republici Hrvatskoj
Organizacija turizma u Republici Hrvatskoj
Matea Pezelj
Turizam možemo promatrati kao sve aktivnosti vezane za putovanje i boravak osobe izvan njegove uobičajene sredine. Turizam zadire u sve sfere gospodarskog i društvenog razvoja te je duboko inkorporiran u tijekove svakodnevnog života. Kada gledamo s povijesne strane, na našim prostorima bila su dva ključna razdoblja: razdoblje svjetskih ratova iz prve polovine prošloga stoljeća te razdoblje osamostaljenja Republike Hrvatske kao najvažnije povijesne prekretnice za turizam. Ustroj...
Organizacijska struktura turizma u Republici Hrvatskoj
Organizacijska struktura turizma u Republici Hrvatskoj
Ana Šimunić
Turizam je važna gospodarska grana koja mora dobro funkcionirati, a da bi se to ostvarilo potrebno je uspostaviti organizacijsku strukturu turizma. U radu se definiraju pojmovi turizam i organizacija te je dan pregled povijesti razvoja turizma i pojave prvih organizacijskih oblika u turizmu. Objašnjen je utjecaj države na turizam i na koji se to način država uključuje u turističke aktivnosti. U Republici Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama, organizacijsku strukturu turizma čine...
Organizacijska struktura u industriji
Organizacijska struktura u industriji
Mile Štimac
Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna...
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Tea Butković
Sustav javne uprave ili javnog sektora se općenito definira kao cjelina ili skup sastavnih dijelova, ta cjelina je u većini slučajeva odvojena od svoje okoline. Takva se pojmovna određenja najviše upotrebljavaju kumulativno pa se tako na sustav u isti mah gleda kao na cjelinu s određenom razvedenošću u njezinim sastavnim dijelovima ili elementima i kao na cjelinu različitu od svoje okoline, ali i u određenom odnosu s njom. Sustav javnog sektora kao cjelina sastavljena od pojedinih...
Organizacijske strukture u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj
Organizacijske strukture u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj
Gloria Petrlić
Svakoj organizaciji je svojstveno postojanje određenog cilja koji treba ostvariti. Prema tom cilju odabiru se ljudi i osiguravaju sredstva. Cilju je podređena i organizacijska struktura i način povezivanja radnih operacija i ljudi u organizaciji. To znači da planiranje ustrojstva organizacije pretpostavlja prijašnje postojanje cilja, budući da se organizacija i stvara da bi bio postignut određeni cilj. Organizacije je udovoljila takvoj ulozi tek kad je ostvaren cilj i kad su ljudi...
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Ivan Marić
Europska unija (EU) jedinstvena je nadnacionalna integracija europskih zemalja okupljenih s namjerom zajedničkog promicanja mira i prosperiteta, ali i političke, gospodarske i društvene suradnje. Nastala je kao rezultat suradnje i procesa integracije šest europskih država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske) započetog 1951. godine. Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka su 1951. počele surađivati u gospodarstvenom smislu, s...
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Tea Pitanti
Posljednjih godina razvoj prometnih mreţa u Republici Hrvatskoj biljeţi značajan napredak. Kako bi se omogućio takav napredak postoji Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, kojim se utvrĎuje srednjoročni i dugoročni razvoj Republike Hrvatske i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja...
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Ivana Čolig Vadlja
Vođenje poslova društva odnosi se na svako djelovanje usmjereno prema ostvarenju cilja zbog kojeg je društvo osnovano i ne odnosi se na osnove društva. O vođenju poslova može se govoriti u užem i širem smislu. Zastupanje je vođenje poslova društva poduzimanjem pravnih radnji prema trećima. Zastupanje društva i poduzimanje pravnih radnji pred sudom te upravnim i drugim organima. Uprava društva mora voditi poslove dioničkog društva na vlastitu odgovornost i mora voditi brigu o...
Osobe u sustavu sporta
Osobe u sustavu sporta
Nikolina Lulić
Osnovni kadrovi u sportu, nosioci sportske pripreme, jesu treneri i ostali stručni kadrovi. Stručne poslove u sportskim klubovima i udrugama za sportsku rekreaciju. Čak 38.9 % ljudi koji su obavljali stručne poslove nije imalo nikakvu razinu stručne spreme ili osposobljenosti za obavljanje tih poslova. S obzirom na značajni broj nedovoljno stručnih kadrova u hrvatskom sportu, a u svjetlu Zakona o športu potrebno je regulirati pitanja stručne spreme i mogućnosti obavljanja...
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Mihaela Kulaš
Svrha rada je ispitati utjecaj i osnovna načela bankarskog poslovanja, s naglaskom na osobno bankarstvo i kreditiranje građana. Bankarski poslovi su vrlo složeni, a među najvažnijima ističu se kreditni i depozitni poslovi. Osobno bankarstvo predstavlja cjelovit proces prikupljanja, upravljanja, raspodjele i trošenja novca, a osobni bankar je vid usluge koje banke pružaju svojim klijentima, samo u odabranim poslovnicama. U radu će se istražiti prednosti i nedostaci usluge osobnog...

Pages