Pages

Organizacijska struktura u industriji
Organizacijska struktura u industriji
Mile Štimac
Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna...
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Tea Butković
Sustav javne uprave ili javnog sektora se općenito definira kao cjelina ili skup sastavnih dijelova, ta cjelina je u većini slučajeva odvojena od svoje okoline. Takva se pojmovna određenja najviše upotrebljavaju kumulativno pa se tako na sustav u isti mah gleda kao na cjelinu s određenom razvedenošću u njezinim sastavnim dijelovima ili elementima i kao na cjelinu različitu od svoje okoline, ali i u određenom odnosu s njom. Sustav javnog sektora kao cjelina sastavljena od pojedinih...
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Ivan Marić
Europska unija (EU) jedinstvena je nadnacionalna integracija europskih zemalja okupljenih s namjerom zajedničkog promicanja mira i prosperiteta, ali i političke, gospodarske i društvene suradnje. Nastala je kao rezultat suradnje i procesa integracije šest europskih država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske) započetog 1951. godine. Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka su 1951. počele surađivati u gospodarstvenom smislu, s...
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Tea Pitanti
Posljednjih godina razvoj prometnih mreţa u Republici Hrvatskoj biljeţi značajan napredak. Kako bi se omogućio takav napredak postoji Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, kojim se utvrĎuje srednjoročni i dugoročni razvoj Republike Hrvatske i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja...
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Ivana Čolig Vadlja
Vođenje poslova društva odnosi se na svako djelovanje usmjereno prema ostvarenju cilja zbog kojeg je društvo osnovano i ne odnosi se na osnove društva. O vođenju poslova može se govoriti u užem i širem smislu. Zastupanje je vođenje poslova društva poduzimanjem pravnih radnji prema trećima. Zastupanje društva i poduzimanje pravnih radnji pred sudom te upravnim i drugim organima. Uprava društva mora voditi poslove dioničkog društva na vlastitu odgovornost i mora voditi brigu o...
Osobe u sustavu sporta
Osobe u sustavu sporta
Nikolina Lulić
Osnovni kadrovi u sportu, nosioci sportske pripreme, jesu treneri i ostali stručni kadrovi. Stručne poslove u sportskim klubovima i udrugama za sportsku rekreaciju. Čak 38.9 % ljudi koji su obavljali stručne poslove nije imalo nikakvu razinu stručne spreme ili osposobljenosti za obavljanje tih poslova. S obzirom na značajni broj nedovoljno stručnih kadrova u hrvatskom sportu, a u svjetlu Zakona o športu potrebno je regulirati pitanja stručne spreme i mogućnosti obavljanja...
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Katarina Nikšić
Čovjek, vozilo i cesta temeljni su čimbenici koji utječu na sigurnost cestovnog prometa. Zajedničkim analiziranjem i unapređenjem doprinosi se sigurnijem odvijanju prometa, a u protivnom najčešće dolazi do nastanka prometnih nesreća. Sama prometna nesreća se definira kao događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijđĎena ili poginula ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće ili je...
Paneuropski prometni koridori
Paneuropski prometni koridori
Dragana Vidoš
Prometna povezanost bilo koje regije nužna je za njen gospodarski razvoj. Stoga su države članice Europske unije desetljećima sustavno radile na međusobnoj prometnoj povezanosti, ali i povezanosti s ostatkom svijeta. Kao rezultat tih nastojanja nastali su Paneuropski prometni koridori. Oni su prometni pravci koji omogućuju brz i jeftin prijevoz ljudi i tereta, a zahvaljujući povezanosti s mnogim prometnim središtima, omogućuju primjenu intermodalnog i multimodalnog prijevoza. Kako...
Participacija žena u politici
Participacija žena u politici
Irena Milinković
Već od pamtivijeka žene u društvu nisu bile u ravnopravnom položaju s muškarcima. No, s vremenom položaj se žena mijenjao i danas se bitno razlikuje u odnosu na prošlost. U prošlosti je njihov položaj bio veoma težak jer je većina ljudi smatrala da im je mjesto kod kuće, nisu se smjele pojavljivati na ulicama, društvu, a kamoli u politici. Razvojem društva postignuti su značajni pomaci što se tiče položaja žena na tržištu rada. Bez obzira što su prošla stoljeća od...
Planiranje
Planiranje
Mišela Udovičić
ako se svakodnevno susrećemo s rijeĉi planiranje ĉesto nismo svjesni znaĉenje te rijeĉi za poslovanje jednog poduzeća. U ovom radu, planiranje se obradilo kao glavna funkcija menadţmenta iz koje proizlaze sve ostale funkcije i završavaju kontroliranjem koja je ujedno i jedna od temelja za ponovno planiranje. Na poĉetku rada je objašnjeno pet temeljnih funkcija menadţmenta kako bi se stvorila sama slika za poĉetak obraĊivanja funkcije planiranja. Rad se bazira na funkciji...
Planiranje ljudskih kadrova
Planiranje ljudskih kadrova
Marija Magdalena Fajić
Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Ključne riječi: menadžment, pojam i definicija vođenja, odnos menadžmenta i vođenja, stručni profil menadžera, dobna...
Planiranje ljudskih potencijala
Planiranje ljudskih potencijala
Melita Mesić
Planiranje ljudskim potencijalima kao poslovna fumkcija objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbore, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih. Ova je poslovna funkcija prošla mnoge faze razvoja ,od one kad je u okviru svoje djelatnosti obuhvaćala razmještaj na poslove i čuvanje personalnih podataka, preko stručnog osposobljavanja, pa sve do formuliranja politike koja maksimizira integraciju svih zaposlenih u poduzeću,razvija...

Pages