Pages

Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Kristina Pemper
U svom radu pisat ću o samom nastanku manjina kroz povijest pa sve do danas, o njihovom definiranju, pravima i zaštiti istih na međunarodnoj razini, europskoj razini te naposljetku i u Republici Hrvatskoj.
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Klaudija Marinković
Sportsko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi u sportu, a pod sportsko se misli na sportska natjecanja, sportska rekreacija, sportska obuka, upravljanje sportskim objektima i dr. Prema Zakonu o sportu sustav sporta u Republici Hrvatskoj čine fizičke i pravne osobe te školska sportska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti. Fizičke osobe su treneri, sportaši, menadžeri i osobe koje su osposobljene za rad u sportu te osobe koje sudjeluju u organizaciji i...
Pravomoćnost upravnog akta
Pravomoćnost upravnog akta
Marica Rudelić
Što je pravomoćnost upravnog akta, glavno je pitanje ovog rada, no postavljanjem tog specifičnog pitanja otvorila su se i mnoga druga na koja ću, nadam se uspjeti odgovoriti zadovoljavajuće po mene samu i mog mentora, te vas cijenjeni profesori. Naime da bi došli do odgovora na pitanje; što je pravomoćnost, u prvom dijelu ovog rada sam se pozabavila pitanjem što je upravni akt koji je po mom skromnom mišljenju ipak ključni sastojak za definiranje instituta pravomoćnosti....
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Antonio Viduka
U posljednjih 60-ak godina dogodile su se brojne promijene u transportnom sustavu. Ta promjene vrijedi za sve grane prometa kao što su pomorski, cestovni, željeznički, riječni, poštanski, zračni promet. Promjene su povezane sa svima elementima prometa, a posebice u tehnici i tehnologiji prometa. Interdisciplinarnost prometnih znanosti i prometnih aktivnosti stvorili su pretpostavke za optimalno funkcioniranje suvremenih transportnih sustava, gotovo zanemarujući prostorne udaljenosti....
Pregled modela obračuna zajmova  s primjerom iz poslovne prakse
Pregled modela obračuna zajmova s primjerom iz poslovne prakse
Marija Rukavina
U ovome radu definira se pojam zajma i njegove osnovne karakteristike, dan je pregled modela obračuna zajma te su navedene značajke svakoga od njih, na konkretnom primjeru prikazan je i analiziran obračun zajma s valutnom klauzulom (euro i švicarski franak) i obračun zajma prikazan u kunama te su uspoređeni modeli i dan zaključak. Rad je koncipiran u šest cjelina. U uvodnom dijelu tj. prvom poglavlju je opisan pojam zajma i modeli obračuna zajma te kamate i vrste kamatnjaka. U...
Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Ana Lopac
Radni odnos u Republici Hrvatskoj reguliran je Zakonom o radu (dalje: ZOR). Radni odnos se uspostavlja dobrovoljno, to je o ugovornu odnos, subjekti radnog odnosa su radnik i poslodavac, sadržaj tog odnosa ispunjava njihova prava, obveze i odgovornosti, a prava, obveze i odgovornosti utvrđene su zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim općim aktom. Ugovor o radu temeljni je dokument kojim se zasniva radni odnos, a sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ZOR-u nije...
Prestanak ugovora u radu
Prestanak ugovora u radu
Lidija Frančić
Predmet ovog rada je prestanak ugovora o radu u hrvatskoj praksi i pravu. Pravne norme koje uređuju prestanak ugovora o radu imaju središnje mjesto u modernom radnom pravu i predmet su stalnog znanstvenog interesa. Prestanak radnog odnosa predstavlja uvijek aktualan predmet proučavanja zbog važnih socijalnih i ekonomskih posljedica koje za radnika ima gubitak radnog mjesta. Zakoni koji ograničavaju ugovornu slobodu poslodavca, odnosno njegove upravljačke ovlasti da raskine radni...
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Nikolina Bubaš
U završnom radu navedene su teorijske odrednice, prikazani su postupci i specifiĉnosti raĉunovodstvenog praćenja prihoda i rashoda te su pojašnjeni osnovni instrumenti i tehnike analize prihoda i rashoda, tj. financijskog rezultata poslovanja poduzeća. TakoĊer, prikazan je znaĉaj raĉunovodstvenog praćenja i analize ostvarenih prihoda, rashoda i financijskog rezultata poslovanja poduzeća putem financijskih pokazatelja u poslovnom djelovanju. Suĉeljavanjem i analizom prihoda i...
Prijevoz i skladištenje opasnih tereta
Prijevoz i skladištenje opasnih tereta
Laura Zorić
Tema ovog završnog rada je prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. U radu su definirane i klasificirane opasne tvari prema ADR - u. Opisana je pravan regulativa kojom se uređuje ovo područje i dokumentacija koja je potrebna pri prijevozu opasnih tvari. Uz to opisano je pravilno označavanje i obilježavanje prijevoznih sredstva i ambalaže, te pravila kojih se treba pridržavati tijekom utovara, istovara i prijevoza. Također opisani su uzroci i posljedice nesreća pri prijevozu, te...
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Ines Jerković
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Milan Butorac
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.
Primjer povlačenja sredstava iz fondova Europske unije od strane jedinica lokalne samouprave – studija slučaja: Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova kršnih voda
Primjer povlačenja sredstava iz fondova Europske unije od strane jedinica lokalne samouprave – studija slučaja: Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova kršnih voda
Jelena Janjatović
Iako je Grad Otočac uspješno proveo već nekoliko projekata, ovo je prvi projekt financirani od strane EU. Razlog zbog kojeg je ovaj projekt poseban je sama želja za očuvanjem potočne pastrve iz Gacke. Kvalitetu samog projekta je prepoznala EU i među mnogim kandidatima odabrala. Gacka potočna pastrva poznata među sportskim ribolovcima cijelog svijeta predstavlja temelj za razvoj turizma ovog kraja. Bez ovakvog centra prijeti joj izumiranje. Znanstvenici IRB-a genskom profilacijom...

Pages