Pages

ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA ,,Zagrebačke pekarne Klara d.d"
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA ,,Zagrebačke pekarne Klara d.d"
Kristina Šimon Starčević
Za svakog poduzetnika je posebno vaţno prikupljati informacije vezane uz njegovo poslovanje, preraĊivati ih na odreĊeni naĉin i prouĉavati, tj. analizirati ih. Svaka poslovna odluka mora biti što bliţa oĉekivanom ishodu jer se jedino na taj naĉin uklanja neizvjesnost poslovnih prilika. Praćenjem troškova i predviĊanjem njihovih vrijednosti u budućnosti moţe se usmjeravati svaka poslovna aktivnost. Troškove se definira kao utrošak razliĉitih dobara potrebnih za nastanak nekog...
Alati za upravljanje kvalitete
Alati za upravljanje kvalitete
Martina Rukavina
Tržište, na kojem vlada velika konkurencija, postavlja sve oštrije zahtjeve u pogledu kvalitete, cijene i roka isporuke proizvoda i/ili usluge. Kvaliteta je postala svjetski pokret i način življenja. Uspjeh organizacije najviše ovisi o kvaliteti proizvoda ili usluga. Kvaliteta je značajan faktor opstanka, poslovnog uspjeha i prioriteta poduzeća. Ključni princip sistema kvalitete je donošenje odluka na osnovu činjenica, do kojih se dolazi prikupljanjem, obradom i analizom podataka....
Analiza autobusnog prijevoza u gradu Rijeci
Analiza autobusnog prijevoza u gradu Rijeci
Tomislav Miloš
Analiziranje kvalitete ţivota urbanih sredina u kontekstu opsluţivanja prometnim kapacitetima je univerzalni i višeslojni problem. Čest je slučaj da javni prometni sustavi ili njihovi dijelovi nisu optimalno iskorišteni. U vrijeme vršnih opterećenja guţve smanjuju komfor, dok prazne voţnje čine mnoge usluge financijski neisplativima. Promet generira gubitak javnih prostora jer rast prometne potraţnje smanjuje socijalnu aktivnost i prohodnost prometne mreţe. Isto tako, zagaĎenje...
Analiza broja prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj
Analiza broja prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj
Davor Grabašnjak
Svakodnevno na cestama dolazi do prometnih nesreća u kojima sudionici u prometu trpe više ili manje štetne posljedice. Naţalost, sigurnosti prometa na cestama paţnja se poklanja tek nakon prometnih nesreća, a preventivne i represivne mjere samo na kraće razdoblje donose rezultate.Glavna obiljeţja proteklog desetljeća na području sigurnosti cestovnog prometa su povećanje broja prometnih nesreća i ozlijeĎenih sudionika u prometu dok je broj poginulih u padu. MeĎutim, unatoč...
Analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj
Analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj
Ana Mravinac
U ovom završnom radu, dana je analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj. Objašnjeno je i prikazano kretanje duljina cesta prema županijama za autoceste, lokalne, županijske i državne ceste u razdoblju od 2010. – 2013. godine. Podaci su preuzeti iz Statističkih ljetopisa Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Također, dani su deskriptivni pokazatelji (aritmetička sredina, standardna devijacija, najmanja i najveća vrijednost pojave te raspon u kojem se promatrane...
Analiza električnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11 B BV
Analiza električnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11 B BV
Ivan Kurteš
Izumom cestovnih motornih vozila svijet se umnogome promijenio. Na početku to su bila primitivna vozila koja su za pogon koristila isključivo ljudsku snagu, ali razvojem se dolazilo do novih rješenja kakva poznajemo danas. Iskorištavanjem goriva, potom električne energije u autoindustriji, omogućen je kvalitetniji razvoj vozila, njihovog rada i sigurnosti. U smislu razvoja samih vozila, posebnu ulogu imaju električni ureĎaji i trošila. Upravo je električna energija početni...
Analiza hibridnih cestovnih vozila s primjerom automobila Toyota Prius
Analiza hibridnih cestovnih vozila s primjerom automobila Toyota Prius
Robert Janić
With the development of the automotive industry, scientists have come to know that vehicles with internal combustion engines pollute the environment, not only the air, but also with noise and vibrations. Certainly experts were forced to find an alternative mode of transportation because the awareness of the use of fossil fuels, which are a non-renewable source, and the realization that there are fewer fossil fuels in the world, grew every day. An electric car has been presented as an...
Analiza i interpretacija statističkih pokazatelja sigurnosti cestovnog prometa u Osječko -Baranjskoj županiji
Analiza i interpretacija statističkih pokazatelja sigurnosti cestovnog prometa u Osječko -Baranjskoj županiji
Domagoj Barišić
Prometne nesreće ozbiljan su problem modernog društva te je njihovo sprječavanje od krucijalne vaţnosti. Svaki ţivot izgubljen u prometnoj nesreći jest ţivot koji je mogao biti spašen. Na prometne nesreće to jest na sigurnost prometa utječe čovjek, prometna infrastruktura te vozilo, svako od tih stavki moţe i mora biti na visokoj razini kako do nesreće ne bi došlo ili bi se smanjio njezin intenzitet. U radu je prikazana analiza prometnih nesreća u Osječko-baranjskoj...
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju D20 i LC20038
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju D20 i LC20038
Matija Gojsek
Raskrižja u gradovima moraju zadovoljavati sve sigurnosne aspekte modernog prometa te moraju pružiti visoke stope protočnosti vozila i održavati maksimalnu sigurnost za sve sudionike prometa tijekom visoke opterećenosti njezinih privoza. Ukoliko raskrižje ne zadovoljava sigurnosne prometne uvjete potrebno je izvršiti detaljnu prometnu analizu tog raskrižja i utvrditi njegove mane i sigurnosne konstrukcijske potrebe. Modernim pristupom semaforizacije raskrižja i upotrebom modernih...
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Ivana Bede Jakovinac
Ĉinjenica je kako je planiranje i projektiranje gradskih prometnica veoma sloţen proces, posebno u prometu urbanizma, prometa i ekološko-zdravstvenih normativa. Cestovna mreţa zajedno s cestovnim prometom ima presudno znaĉenje za spajanje susjednih regija i teritorija svake zemlje. U ovom radu, pobliţe su opisana klasiĉna raskriţja, kruţna raskriţja, prednosti i nedostatci istih, a sam cilj ovog rada bio je prikazati rješenje postojeće prometnice u gradu Gospiću. Cilj rješenja...
Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Marko Špoljarić
Grad Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je imao tramvaj s konjskom vučom , a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvaj s konjskom vučom,a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvajske pruge.Danas glavninu javnog gradskog prijevoz obavlja Gradski prijevoz putnika (GPP),prijevoz je organiziran linijski radi ekonomičnosti poslovanja.Cilj je pružiti sigurnost ,udobnost i točnost kako bi svi putnici stigli na svoja planirana odredišta u planirano vrijeme te kako bi...
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Rajmonda Buqaj
Tema ovog završnog rada je analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. U ovom završnom radu u prvom dijelu je dana definicija banke, opisane su bankarske karakteristike, bankarska djelatnost te bankarska tajnu kao temelj za dobar odnos izmeĎu banke i klijenta . Da bi se moglo razumjeti banke, ponajprije ih je potrebno definirati. Kada je riječ o bankama, definicija ima jako puno, a najčešće su one s pravnog aspekta prema nacionalnom zakonodavstvu. Banke se mogu...

Pages