Pages

Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Nikolina Borovac
U završnom radu pod naslovom „Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ analizirani su pojmovi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kako se lokalna samouprava razvijala od osamostaljenja Republike Hrvatske. Nadalje su analizirane karakteristike sustava lokalne samouprave u RH te koji su važni propisi, tj. pravni akti vezani za lokalnu samoupravu i njene poslove. Koja su tijela jedinice lokalne samouprave, kakav je nadzor rada lokalne samouprave te kakvo je prostorno...
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Sead Olomani
Teorija troškova proučava troškove i njihov utjecaj na uspjeh poduzeća. Najjednostavnije, troškovi se mogu definirati kao novčani izraz utrošaka elemenata radnog procesa. Uprocesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su mjeri utrošeni resursi osigurali traženu kvalitetu učinaka. U situacijama kada se troškovi počnu primicati ostvarenim prihodima, poslovanje pribjegava korištenju raznih metoda snižavanja troškova.Jedna od čestih je...
Ante Starčević i povijest pravaštva
Ante Starčević i povijest pravaštva
Nikolina Golac Pezelj
Hrvatski političar Ante Starčević rođen je 23. svibnja 1823. godine u Velikom Žitniku blizu Gospića. Školovanje je započeo u Klancu, mjestu u Lici, a nastavio u Zagrebu, Senju i Pešti, gdje doktorira filozofiju. Po povratku u Zagreb pridružuje se Ilirskom pokretu razočaran politikom bečkih vlasti prema Hrvatskoj. Godine 1861. osniva Stranku prava, zajedno s Eugenom Kvaternikom, kojega je upoznao za vrijeme zagrebačkoga studiranja. Iste godine postaje bilježnik Riječke...
Carinski sustavi i carinska politika Republike Hrvatske
Carinski sustavi i carinska politika Republike Hrvatske
Tihana Marić
Republika Hrvatska svojim je ulaskom u Europsku uniju postala dio jedinstvenog tržišta Unije na kojem su ukinute carine za sav trgovinski promet između država članica te je uspostavljen jedinstveni sustav carinjenja uvoza i izvoza u trgovinskom prometu s trećim zemljama. U Republici Hrvatskoj od tada se primjenjuju carinski propisi Europske unije i propisi Republike Hrvatske koji su doneseni na temelju propisa Europske unije. Uvoz i izvoz robe je trgovinska razmjena koja se odvija...
Društvena odgovornost marketinga
Društvena odgovornost marketinga
Jelena Butković
Marketing uključuje zadovoljavanje potreba i želja kupaca. Zadatak bilo kojeg poslovanja je isporučiti vrijednost za klijenta te pritom te ostvariti dobit. U hiperkonkurentnom gospodarstvu ,sa sve većim brojem racionalnih kupaca suočenih s mnoštvom izbora, tvrtka može pobjediti samo putem vrlo pažljivo osmišljenog procesa isporuke vrijednosti , te dobro razvijenog odabira, osiguravanja i odašiljanja poruke o superiornoj vrijednosti. Svrha postojanja i glavni cilj svakog poduzeća...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Financijski plan javne institucije "Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu"
Blaženka Novoselac
Financijsko planiranje značajno je za svaku organizaciju i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti organizacije radi postizanja ciljeva. Financijsko planiranje obuhvaća i analiziranje financijskih tokova organizacije kao i prognoziranje investicijskih i financijskih posljedica. Financijski plan podrška je poslovnom planu, predstavlja instrument financijskog predviđanja i omogućuje planiranje budućih novčanih tokova, uspostavljanje poslovnih standarda za...
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Fiskalna politika Republike Hrvatske
Ivan Rast
U Republici Hrvatskoj postoje brojni gospodarski problemi vezani uz provođenje kvalitetne fiskalne politike. Određena kretanja javne potrošnje u Hrvatskoj mogu nas navesti na zaključak da ekonomska, odnosno fiskalna politika ne ostvaruje osnovne funkcije javnih financija. Do sada je ona uglavnom bila usmjerena na iscrpljivanje fiskalnog kapaciteta gospodarstva, te je podupirala rast na podlozi domaće potražnje, a ne izvoza. Fiskalna politika dijelom je ispunjavala cilj...
Forma i sadržaj upravnog akta
Forma i sadržaj upravnog akta
Katarina Jurković
U uvodu ću najprije pisati općenito o tome što je upravni akt,njegove karaktetistike,vrste i drugo.Zatim ću se nadovezati na temu forma i sadržaj upravnog akta,te također napisati općenite stvari na tu temu.U početku razrade,ponajprije ću opširnije definirati pojam upravnog akta,te ga povezati sa načelima,točnije:načelom zakonitosti,učinkovitosti i ekonomičnosti te načelom prava stranke na pravni lijek.Nakon toga pisati ću opširnije o formi,zatim o sadržaju upravnog...
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Danijela Jurčević
Jednako kao što je cjelokupni razvoj Republike Hrvatske bio obilježen diskontinuitetom i mnogobrojnim prekidima tako se razvijala lokalna samouprava. U tradiciji lokalne samouprave su uključene povijesne reminiscencije iz srednjovjekovnog razdoblja germansko – austrijska i ugarska tradicija iz perioda Austrougarske monarhije pa sve do jednopartijskog iskustva s sveobuhvatnim sustavom samoupravljanja socijalističke Jugoslavije. Osamostaljenjem Republike Hrvatske dolazi do reafirmacije...
Građani i uprava
Građani i uprava
Valentina Sertić
Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za...
Izborna kampanja
Izborna kampanja
Josipa Došen
U ovom radu se daje određenje izborne kampanje, te se govori o organizaciji izborne kampanje i o izbornoj tehnici, efektivnosti izbornih kampanja, financiranju kampanja na primjeru Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, o izbornoj kampanji kao stimuliranju birača na glasovanje, ulozi medija u predizbornoj kampanji, o političkom marketingu i odnosima s javnošću (PR) u izbornoj kampanji te o izbornoj strategiji. Izborna kampanja,planirana i organizirana politička djelatnost...

Pages