Pages

ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA ,,Zagrebačke pekarne Klara d.d"
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA ,,Zagrebačke pekarne Klara d.d"
Kristina Šimon Starčević
Za svakog poduzetnika je posebno vaţno prikupljati informacije vezane uz njegovo poslovanje, preraĊivati ih na odreĊeni naĉin i prouĉavati, tj. analizirati ih. Svaka poslovna odluka mora biti što bliţa oĉekivanom ishodu jer se jedino na taj naĉin uklanja neizvjesnost poslovnih prilika. Praćenjem troškova i predviĊanjem njihovih vrijednosti u budućnosti moţe se usmjeravati svaka poslovna aktivnost. Troškove se definira kao utrošak razliĉitih dobara potrebnih za nastanak nekog...
Alati za upravljanje kvalitete
Alati za upravljanje kvalitete
Martina Rukavina
Tržište, na kojem vlada velika konkurencija, postavlja sve oštrije zahtjeve u pogledu kvalitete, cijene i roka isporuke proizvoda i/ili usluge. Kvaliteta je postala svjetski pokret i način življenja. Uspjeh organizacije najviše ovisi o kvaliteti proizvoda ili usluga. Kvaliteta je značajan faktor opstanka, poslovnog uspjeha i prioriteta poduzeća. Ključni princip sistema kvalitete je donošenje odluka na osnovu činjenica, do kojih se dolazi prikupljanjem, obradom i analizom podataka....
Analiza autobusnog prijevoza u gradu Rijeci
Analiza autobusnog prijevoza u gradu Rijeci
Tomislav Miloš
Analiziranje kvalitete ţivota urbanih sredina u kontekstu opsluţivanja prometnim kapacitetima je univerzalni i višeslojni problem. Čest je slučaj da javni prometni sustavi ili njihovi dijelovi nisu optimalno iskorišteni. U vrijeme vršnih opterećenja guţve smanjuju komfor, dok prazne voţnje čine mnoge usluge financijski neisplativima. Promet generira gubitak javnih prostora jer rast prometne potraţnje smanjuje socijalnu aktivnost i prohodnost prometne mreţe. Isto tako, zagaĎenje...
Analiza broja prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj
Analiza broja prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj
Davor Grabašnjak
Svakodnevno na cestama dolazi do prometnih nesreća u kojima sudionici u prometu trpe više ili manje štetne posljedice. Naţalost, sigurnosti prometa na cestama paţnja se poklanja tek nakon prometnih nesreća, a preventivne i represivne mjere samo na kraće razdoblje donose rezultate.Glavna obiljeţja proteklog desetljeća na području sigurnosti cestovnog prometa su povećanje broja prometnih nesreća i ozlijeĎenih sudionika u prometu dok je broj poginulih u padu. MeĎutim, unatoč...
Analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj
Analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj
Ana Mravinac
U ovom završnom radu, dana je analiza cestovne mreže u Republici Hrvatskoj. Objašnjeno je i prikazano kretanje duljina cesta prema županijama za autoceste, lokalne, županijske i državne ceste u razdoblju od 2010. – 2013. godine. Podaci su preuzeti iz Statističkih ljetopisa Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Također, dani su deskriptivni pokazatelji (aritmetička sredina, standardna devijacija, najmanja i najveća vrijednost pojave te raspon u kojem se promatrane...
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju D20 i LC20038
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju D20 i LC20038
Matija Gojsek
Raskrižja u gradovima moraju zadovoljavati sve sigurnosne aspekte modernog prometa te moraju pružiti visoke stope protočnosti vozila i održavati maksimalnu sigurnost za sve sudionike prometa tijekom visoke opterećenosti njezinih privoza. Ukoliko raskrižje ne zadovoljava sigurnosne prometne uvjete potrebno je izvršiti detaljnu prometnu analizu tog raskrižja i utvrditi njegove mane i sigurnosne konstrukcijske potrebe. Modernim pristupom semaforizacije raskrižja i upotrebom modernih...
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Analiza i prijedlozi poboljšanja odvijanja prometa na raskrižju DR.Ante Starčevića i Kaniške ulice u Gospiću
Ivana Bede Jakovinac
Ĉinjenica je kako je planiranje i projektiranje gradskih prometnica veoma sloţen proces, posebno u prometu urbanizma, prometa i ekološko-zdravstvenih normativa. Cestovna mreţa zajedno s cestovnim prometom ima presudno znaĉenje za spajanje susjednih regija i teritorija svake zemlje. U ovom radu, pobliţe su opisana klasiĉna raskriţja, kruţna raskriţja, prednosti i nedostatci istih, a sam cilj ovog rada bio je prikazati rješenje postojeće prometnice u gradu Gospiću. Cilj rješenja...
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Rajmonda Buqaj
Tema ovog završnog rada je analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. U ovom završnom radu u prvom dijelu je dana definicija banke, opisane su bankarske karakteristike, bankarska djelatnost te bankarska tajnu kao temelj za dobar odnos izmeĎu banke i klijenta . Da bi se moglo razumjeti banke, ponajprije ih je potrebno definirati. Kada je riječ o bankama, definicija ima jako puno, a najčešće su one s pravnog aspekta prema nacionalnom zakonodavstvu. Banke se mogu...
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Nikolina Borovac
U završnom radu pod naslovom „Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ analizirani su pojmovi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kako se lokalna samouprava razvijala od osamostaljenja Republike Hrvatske. Nadalje su analizirane karakteristike sustava lokalne samouprave u RH te koji su važni propisi, tj. pravni akti vezani za lokalnu samoupravu i njene poslove. Koja su tijela jedinice lokalne samouprave, kakav je nadzor rada lokalne samouprave te kakvo je prostorno...
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP  Zagreb d. d
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP Zagreb d. d
Anamarija Bićanić
Nelikvidnost i insolventnost poduzeća najznačajniji su problemi poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj i gospodarstvu općenito jer takva poduzeća obično idu u stečaj, što povećava krug nelikvidnosti i nezaposlenost. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravovremeno podmirivati svoje obveze i da mu je vrijednost imovine veća od iznosa obveza, tj. da ne postane nelikvidno i insolventno. Odgovarajuće upravljanje imovinom poduzeća i rizikom likvidnosti te usklađivanje...
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Ankica Kasumović
Tema završnog rada je analiza poreznog sustava Republike Hrvatske. U radu je autorica obuhvatila sljedeća poglavlja; teorijske osnove poreza i oporezivanja, pojam i karakteristike poreza, klasifikacija (vrste) poreza, ciljevi oporezivanja, porezna naĉela, po Autorica je posebnu pozornost pridodala poreznim skupinama u RH te obrazloţenju kako one djeluju i koju ulogu imaju u ţivotu graĊana kao obveznim davanjima.
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Lucija Kikić Maračić
nalizom rentabiliteta poduzeća dolazimo do podataka potrebnih za podrobnije razumijevanje poslovanja tvrtke i donošenje relevantnih poslovnih odluka. Analizom kljuĉnih pokazatelja uspješnosti poslovanja poduzeća, analizirane su kljuĉne vrijednosti financijskih izvještaja Kraš d.d. u razdoblju od 2008. do 2012. godine. kako bi se ocijenila uspješnost poslovanja te utvrdili trendovi koji opisuju financijski poloţaj tvrtke. Statistiĉkim testovima utvrĊeno je da ni globalna ekonomska...

Pages