Pages

Upravljanje kvalitetom na primjeru javne ustanove Nacionalni park Plitvička Jezera
Upravljanje kvalitetom na primjeru javne ustanove Nacionalni park Plitvička Jezera
Marija Baburić Vranešić
Suvremena tržišta obiluju ponudom, koja ima za cilj pronaći put do ciljanih potrošača te se pozicionirati kao bolja od konkurencije, bilo da se radi o proizvodima ili uslugama. Dakle, cilj je doći do potrošača, potaknuti ga na akciju i učiniti ga zadovoljnim. Upravo iz toga razloga poslovanje u skladu s određenim normama stvara konkurentsku prednost koju prepoznaju krajnji korisnici. Da bi sustav upravljanja kvalitetom bio učinkovit potrebno je smanjivati troškove stalnim...
Upravljanje kvalitetom u HEP
Upravljanje kvalitetom u HEP
Marija Ružić
Sve od osnutka Republike Hrvatske pa do danas proizvodnja i opskrba električnom energijom bila je u domeni Hrvatske elektroprivrede, poduzeća u vlasništvu države, koje je imalo monopol što se tiče same ponude električne energije kako kućanstvima, tako i poslovnim subjektima. Nije se previše vodilo računa o kvaliteti usluge, jer je tržište bilo neupitno. No, prema pravilima slobodnog tržišnog gospodarstva koje svojim Ustavom Republika Hrvatska jamči svim građanima, pravedna bi...
Upravljanje kvalitetom u javnoj ustanovi
Upravljanje kvalitetom u javnoj ustanovi
Martina Tenđera
Ovim radom prikazuje se upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju, te je objašnjena vaţnost uloge motivacijskog faktora za zaposlenika i njegovo zadovoljstvo. Produkt istog je kvalitetniji rad, te veća kreativnost. Kada se govori o motivaciji, uvijek se ukazuje na pokretaĉke sile u pojedincu. Te pokretaĉke sile mogu biti pozitivne i negativne. MeĊutim, iako su u biti razliĉite, obje sile pokreću i podrţavaju odreĊeno ponašanje kod ĉovjeka. Misao i akcija pojedinca odraz...
Upravljanje kvalitetom u tradicijskim djelatnostima
Upravljanje kvalitetom u tradicijskim djelatnostima
Mile Ružić
The main purpose of this thesis is to show the importance of a tourist brand, as well as the importance of applying tourist destination branding practice through strategic management. The value of a brand and quality brand management are considered to be one of the main competitive features of a destination in today's tourist offer. A brand is a set of several factors that need to be developed and managed in a quality way in order to develop a strong and recognizable tourist brand. One of...
Upravljanje kvalitetom u turizmu
Upravljanje kvalitetom u turizmu
Valentina Paun
Kvaliteta se kao bitan čimbenik afirmira tek u novije doba, do čega je došlo logikom razvoja, nakon što je dugo vremena bila u drugom planu, odnosno u sjeni kvantitete. Za svako poduzeće je bitno da je konkurentno kako bi uspješno prodavalo svoje proizvode na tržištu. Da bi kvaliteta zauzela svoje pravo mjesto, trebale bi se steći određene konkretne okolnosti, a to je uz suvremeni tehnološki razvoj veoma zaoštreno konkurentsko nadmetanje, posebno izraženo na globalnom tržištu....
Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji
Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji
Luka Genda
Hotelska industrija je vrlo vaţan dio turističkog gospodarskog sustava, te čini okosnicu gostoprimstva i ugostiteljskih usluga smještaja. U današnje vrijeme gost očekuje dobru uslugu, što ne podrazumijeva samo smještaj u hotelu kao zgradi, već se sačinjava od niza elemenata turističke ponude koji su meĎusobno povezani. Za dobru odnosno kvalitetnu uslugu gost je spreman dati novčanu protuvrijednost, a osiguranjem i kontinuiranim poboljšanjem kvalitete usluge hotelska...
Upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje ljudskim resursima
Mila Dračar
Upravljanje ljudskim resursima vaţno je područje menadţmenta jer su poduzeća svjesna vaţnosti zaposlenika u postizanju konkurentske prednosti. To područje menadţmenta obuhvaća planiranje ljudskih resursa, regrutiranje zaposlenika, njihovu selekciju, obuku, razvoj te orijentaciju zaposlenika. Planiranje ljudskih resursa proces je kojim se organizacijske strategije, poslovni planovi i ciljevi pretvaraju u procjene potrebne količine i kvalitete ljudi za njihovo uspješno provoĎenje,...
Upravljanje marketinškim aktivnostima u maloprodajnom poduzeću na primjeru Konzuma
Upravljanje marketinškim aktivnostima u maloprodajnom poduzeću na primjeru Konzuma
Klaudija Bukovac
Završni rad Marketinške aktivnosti u maloprodajnom poduzeću na primjeru Konzuma govori o najvažnijim čimbenicima koji dovode do uspješnog poslovanja svakog maloprodajnog poduzeća. Teorijski dio upoznaje s najvažnijim pojmovima i čimbenicima marketinških aktivnosti koji su preduvjet uspjeha u maloprodaji. Što to potrošače navodi da kupuju u određenom maloprodajnom poduzeću, koje su interesne skupine i sl. Navedeni podaci provedenih istraživanja pokazuju što je važno...
Upravljanje objektima
Upravljanje objektima
Momir Buneta
Tema ovog završnog rada su ekološke prednosti uporabe prirodnog plina u prometu i primjena mjere koje se poduzimaju za smanjenje štetnog utjecaja prometa na okoliš. U zadnjoj trećini prošlog stoljeća čovjek je postao svjestan da trendovi porasta prometa, te s s tim u vezi i onečišćenja okoliša nisu više održivi, te da mogu bitno ugroziti kvalitetu života ljudi. Ispušni plinovi motora s unutarnjim izgaranjem sadrže preko sto različitih spojeva koji su gotovo svi otrovni ili...
Upravljanje objektom
Upravljanje objektom
Katarina Dovođa
Završni rad na temu „Upravljanje kvalitetom u usluţnim djelatnostima“ obraĊuje kako sam pojam kvalitete tako i opće stavove o kvaliteti. Nadalje se u radu navode tradicionalni i suvremeni pogled na kvalitetu gdje se vide jasne razlike izmeĊu ta dva pogleda. U daljem nastavku rada opisani su alati koji su potrebni za mjerenje kvalitete, svi alati imaju višestruke primjene i mogu se koristiti na svakoj razini djelovanja. TakoĊer su navedni troškovi koji nastaju samim procesom...
Upravljanje procesom unutarnjeg transporta
Upravljanje procesom unutarnjeg transporta
Jasmin Cah
Da bi se ostvarila dobra tržišna pozicija i poboljšala učinkovitost poduzeća potrebno je uspostaviti kvalitetan logistički sustav s naglaskom na unutarnji transport. Unutarnji transport kao jedna od grana sustava namijenjena je rješavanju višestrukih pitanja koja izravno utječu na konačan ishod u obliku proizvoda ili pružene usluge. Dakle, krajnji to jest ukupni učinak poduzeća u velikoj mjeri ovisi o izvedbi najmanjih međusobno povezanih oblika prijevoza, koji se koriste...
Upravljanje prometom na raskrižju pomoću  prometnih svjetala
Upravljanje prometom na raskrižju pomoću prometnih svjetala
Slavica Rukavina
Raskrižja su prometne površine na kojima se spajaju, razdvajaju, prepliću i križaju prometni tokovi cesta i ulica koje se priključuju ili presijecaju. Ona su najčešći element cestovne i ulične mreže. Kapacitet raskrižja je od velikog značaja jer on obično određuje kapacitet cijele gradske mreže cesta ili njenih pojedinih dijelova. Na raskrižjima se pojavljuju specifične radnje koje ne postoje na otvorenim dionicama cesta. To su: uplitanje, isplitanje i križanje. Stoga...

Pages