Pages

Vještačenje kod naleta putničkog automobila na pješaka
Vještačenje kod naleta putničkog automobila na pješaka
Franjo Starčević
Prometne su nesreće socijalni, javnozdravstveni i politiĉki izazov svake drţave. Nalet vozila na pješaka jedna je od najĉešćih prometnih nesreća koja u većini sluĉajeva rezultira smrtonosnim ishodom. U nastojanju da se brojke smrtnosti na cestama smanje, intervenirale su nacionalne vlasti i Europska komisija svojim programima i mjerama zaštite i sigurnosti u prometu. Raspodjela prometnih nesreća razlikuje se izmeĊu pojedinih zemalja, ali i okruţja u kojem se...
Vlasničkopravni odnosi na groblju
Vlasničkopravni odnosi na groblju
Eni Lopac
Komunalne dužnosti određuju se kao one djelatnosti koje su po svom sadržaju i značenju nezamjenjivi uvjet života i rada ljudi, ili kao propisom posebno uređene djelatnosti koje obavljaju ovlašteni subjekti, a kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo određenog područja, kao što su primjerice opskrba plinom, električnom te toplinskom energijom, sakupljanje i zbrinjavanje kućnog otpada, izgradnja i održavanje cestovne mreže u jedinicama...
Vojna Krajina – Karlovački generalat
Vojna Krajina – Karlovački generalat
Hrvoje Sertić
Za vrijeme vladanja ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina nastaje prvi organizirani obrambeni pojas koji je trebao spriječiti prodore osmanske sile na teritorij Kraljevine. Izborom Hasburgovaca za hrvatske kraljeve i njihovim doprinosom u izgradnji obrambene linije dolazi do ustrojavanja Vojne krajine koja se na području hrvatskog kraljevstva protezala od rijeke Drave na sjeveru do Jadranskog mora na jugu. Vojna krajina tijekom svojeg postojanja u trajanju od tri stoljeća prošla je...
Vozilo kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa
Vozilo kao čimbenik sigurnosti cestovnog prometa
Mario Ćaćić
Ubrzani razvoj automobilske industrije rezultirao je velikom mobilnošću ljudi što danas naročito utječe na povećanje prometnih nezgoda, a samim time i na nedostatnu razinu sigurnosti prometa. Kako je život ljudi dosta ubrzan tako trenutak nepažnje prilikom vožnje može ugroziti sigurnost prometa, odnosno ugroziti njegove sudionike. Stoga su unutar ovog završnog rada prikazani aktivni i pasivni elementi sigurnosti vozila koji imaju ulogu smanjiti rizik od nesreće kao i rizik...
Vođenje i moć
Vođenje i moć
Filip Jurišić
Vođenje i moć predstavljaju važan segment u upravljanju i napretku svakog dijela ljudske djelatnosti čiji je glavni cilj probijanje na tržištu. U ovom radu ću se orijentirati na objašnjenje važnosti vođenja i moći u ekonomiji. Bilo da se radi o pojedinačnoj tvrtki ili većem organizacijskom sklopu, najvažniji put do cilja je dobro upravljanje i jasni ciljevi, koji uz predan rad i dobru organizaciju posla mogu dovesti do probitka na tržištu, što ujedno označava i moć tvrtke....
Vođenje kao funkcija menadžmenta i uloga moći u vođenju
Vođenje kao funkcija menadžmenta i uloga moći u vođenju
Nikolina Mataija
U menadžmentu postoje četiri osnovne funkcije, a iste su: planiranje, organiziranje, upravljanje, vođenje i kontrola. Definiranjem pojma vođenje može se reći da je ono mogućnost ostavljanja utiska na druge osobe na način da oni spremno i ambiciozno nastoje postići ciljeve i planove organizacije. Vođa poduzeća definira poslovnu viziju te uz to i osigurava prihvaćanje vizije od strane zaposlenika kako bi ju i oni slijedili u radu. Za moć se kaže da ona nastaje kroz međusoban...
Vrste moći i temeljni stilovi vođenja
Vrste moći i temeljni stilovi vođenja
Ana- Marija Ivanušić
Kroz rad će se prikazati razni pristupi koncepcije vodstva čija je svrha da se podrobnije shvate aspekti vodstva, s ciljem da se, u konačnici, prikažu načini postizanja ciljeva vodstvom, odnosno odabirom stila vođenjau određenim situacijama. Isto tako ću u radu objasniti vrste moći i njihove karakteristike. .
Vrste prometa
Vrste prometa
Andrea Jurišić
Promet je usluţna djelatnost kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, vijesti i energije s mjesta na mjesto.Karakteristike prometa su nematerijalnost, proces proizvodnje i potrošnje se odvijaju istovremeno te je prijevozna usluga ireverzibilna. Vrijeme i mjesto potraţnje za prijevoznim uslugama i ponuda prijevoznih usluga veoma se razlikuju a zbog velikog prostornog i vremenskog kolebanja izuzetno je teško uskladiti ponudu i potraţnju. Temeljne su tri vrste prometa prema namjeni:...
Vrste vještina koje posjeduje uspješan menadžer
Vrste vještina koje posjeduje uspješan menadžer
Marija Nikšić
Menadžer je osoba čiji primarni zadaci proizlaze iz procesa menadžmenta, dok je menadžment jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti. Ako menadžeri svojim vještinama dobro ispunjavaju dane uloge i poslove u poduzeću, njihove funkcije na kojima rade će biti opravdane te će samim time i oni biti zadovoljni svojim radom. Kako bi menadžer bio uspješan, mora posjedovati neke od vještina kako bi bolje obavljao svoj posao, a neke od najvažnijih vještina koje mora imati su osobne...
Vrste vještina koje posjeduje uspješan menadžer
Vrste vještina koje posjeduje uspješan menadžer
Tea Župan
Aktualno pitanje u suvremenoj znanosti o menadžmentu koje je i tema ovog završnog rada jest koje su to odlike koje karakteriziraju uspješnog menadžera ili voditelja pojedinih odjela unutar poduzeća. Kakve su im uloge, funkcije i zadaci? Temeljna razlika do koje se dolazi analiziranjem karakteristika menadžera odnosno voditelja jest da se menadžeri bave stvarima, a voditeljska karakteristika je bavljenje emocionalnom i poslovnom upravljanju ljudima. Važna i vrlo isticana razlika, o...
ZADRUGARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADRUGARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valentina Kraljić
U ovom završnom radu pisati ću o pravu društava kao grani prava koja regulira društva odnosno pravna udruženja, o zadruzi kao posebnom obliku koja je definirana Zakonom o zadrugama, o zadružnim organizacijama u svijetu i Europi, povijesnom slijedu, međunarodnom danu zadruge te o tome kako zadrugarstvo djeluje na području Europske unije, regionalnog razvoja i turizma. Nakon toga ću detaljnije objasniti zadrugu, prednosti zadruge, međunarodna zadružna načela, njezino...
Zakonodavna vlast u Republici Hrvatskoj
Zakonodavna vlast u Republici Hrvatskoj
Iva Tonković
U Republici Hrvatskoj drţavna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom RH zajamčenim pravom na lokalnu i područnu samoupravu.Zakonodavna, izvršna i sudska vlast meĎusobno se ne nadziru i ne ograničavaju u djelovanju s ciljem da nijedna od njih ne upotrijebi vlast na uštrb slobode, interesa i sigurnosti graĎana.Zakonodavna vlast ili legislativa je naziv za granu vlasti čija je funkcija kontrola izvršne vlasti i...

Pages