Pages

Tuneli na utocesti A1
Tuneli na utocesti A1
Antonio Sertić
Dobra prometna povezanost je vrlo vaţan faktor u Republici Hrvatskoj jer pridonosi samom razvoju drţave te zbog povoljnog poloţaja Hrvatske utječe na razvoj prometnih puteva s drugim europskim zemljama. Razvoj prometne mreţe u Hrvatskoj seţe daleko u povijest te uključuje velik broj prometnica. MeĎu njima se nalazi i autocesta A1 koja spaja sjever i jug Hrvatske od Zagreba do Splita a čija ukupna duţina iznosi 380km. Prilikom izgradnje autocesta veliku ulogu ima i izgradnja tunela...
Turistička destinacija kao tržišna marka
Turistička destinacija kao tržišna marka
Anamaria Sekulić
Osnovna svrha ovog diplomskog rada je prikazati vaţnost turističke marke kao i vaţnost provoĎenja postupka turističkog markiranja za turističku destinaciju kroz strategijski marketing. U današnjoj turističkoj ponudi se vrijednost marke i kvalitetno upravljanje markom smatraju jednim od temeljnih konkurentskih prednosti destinacije. Marka je skup nekoliko čimbenika koje je potrebno kvalitetno razvijati i njima upravljati kako bi se izgradila jaka i prepoznatljiva turistička marka....
ULOGA LEASINGA U FINANCIRANJU
ULOGA LEASINGA U FINANCIRANJU
Kristina Pribanić
U svom poslovanju poduzetnici se često susreću s donošenjem poslovne odluke o financiranju dugotrajne imovine uz pomoć banaka i leasing društava. U Republici Hrvatskoj je leasing kao oblik financiranja nabave raznih sredstava potrebnih za rad tvrtki sve više prisutan. Oblika leasinga ima više i razlikuju se s aspekta pravnog vlasništva predmeta s ugovorene visine učešća ili jamčevine, troškova sklapanja leasing ugovora, troškova održavanja sredstva za rad pribavljenih...
USTROJ ŽUPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
USTROJ ŽUPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Milan Paripović
Županija je više povezanih mjesta, općina, gradova u jednu cjelinu. Takvih cjelina u Republici Hrvatskoj ima dvadeset i Grad Zagreb koji ima prema posebnom zakonu status grada i županije. Djelokrug županija i njezino djelovanje uređeno je statutom. Županije obavljaju poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Županije imaju svoja izvršna, predstavnička i upravna tijela. Izvršna i predstavnička tijela biraju građani...
UTJECAJ TEHNIČKOG  STANJA VOZILA NA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
UTJECAJ TEHNIČKOG STANJA VOZILA NA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
Ivan Vranić
U ovom radu razmatra se samo jedan u nizu aspekata utjecaja tehničkog stanja vozila na sigurnost prometa. Polazna osnova je: učešće velikog broja „tehnički neispravnih vozila“ u prometu. Zabrinjavajući je podatak da od ukupnog broja vozila koja učestvuju u prometu oko 40 [%] je „tehnički neispravnih vozila“, a trend rasta se nastavlja. U prilog ovoj tvrdnji idu i nesporne činjenice: izražena komercijalizacija prometa, stalno povećanje broja učesnika u prometu, povećanje...
Ugovor o djelu
Ugovor o djelu
Mario Pičuljan
Tema ovog završnog rada je ugovor o djelu. U prvom djelu ovog rada ukratko se govori o osnovnim načelima ZOO, a radi lakšeg razumijevanja ugovornih obveznih odnosa (konkretno ugovor o djelu), a koji odnosi su propisani u posebnom dijelu ZOO. nadalje se izlaže tko su sudionici obveznih odnosa, te odredbe koje su propisane za sklapanje ugovora. U drugom djelu ovog rada izlaže se ugovor o djelu i to pojam i karakteristike ugovora o djelu, o ugovornim stranama (naručitelj, izvođač),...
Ugovor o najmu
Ugovor o najmu
Eleonora Brenc
Tema ovog završnog rada je Ugovor o najmu. Ovaj rad je objedinjen u pet međusobno povezanih tematskih cjelina koje su poredane prema logičnom redoslijedu i važnosti. U uvodu je sadržan osnovni problem i predmet istraživanja, definirani su njegova svrha i cilj te je postavljena temeljna hipoteza. U drugom dijelu pod nazivom pojam i povijest ugovora o najmu govori se o kratkom povijesnom razvitku ugovora o najmu i samome pojmu što je potkrijepljeno sudskom praksom. Nadalje se obrađuje...
Ujedinjeni narodi
Ujedinjeni narodi
Marija Pađan
Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija čiji su članovi suverene države. Ona je skoro univerzalna po članstvu, nadležnostima i globalnim ciljevima. Okrenuta je, u prvom redu, očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, razvoju prijateljskih odnosa među državama, promicanju međunarodne suradnje na rješavanju problema ekonomskog, socijalnog, kulturnog i humanitarnog karaktera, uključujući zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tu svrhu stvorena je široka mreža...
Ulazak Republike Hrvatske u NATO
Ulazak Republike Hrvatske u NATO
Mateo Lulić
NATO ili Sjevernoatlantski savez - The North Atlantic Treaty Organisation, je vojno-politički savez, osnovan 4. travnja 1949., potpisivanjem Sjevernoatlantskog sporazuma - The North Atlantic Treaty u Washingtonu. Cilj osnivanja prvenstveno je bilo sigurnosno organiziranje država tadašnje slobodne Europe te njihovo povezivanje u savez sa SAD-om. NATO je osnovalo 12 država, dvije iz Angloamerike, SAD i Kanada, te deset iz Europe - Belgija, Danska, Francuska, Island, Italija, Luksemburg,...
Uloga i važnost planiranja i planova u menadžmentu
Uloga i važnost planiranja i planova u menadžmentu
Sara Vukić
U ovom radu želi se naglasiti kako je planiranje kao primarna funkcija menadžmenta od iznimne važnosti. Daje nam jasnu sliku u kojem smjeru poduzeće ide i gdje ga vidimo u budućnosti. U menadžmentu, planiranjem se ograničava upotreba resursa kako ne bi došlo do iscrpljenja istih. Da bi planiranje imalo svrhu potrebno je što točnije i u određenom vremenu planirati. Proces planiranja je zahtjevan posao i predstavlja pravi izazov menadžmentu na svim hijerarhijskim razinama....
Uloga menaddžmenta u upravljanju ljudskim resursima
Uloga menaddžmenta u upravljanju ljudskim resursima
Iva Šimunić
Tema ovog završnog rada je uloga menadžmenta u upravljanju ljudskim resursima. U tom radu autorica je obuhvatila sljedeća poglavlja; ljudske resurse (od procesa i samih funkcija ljudskih potencijala, odjela, zadaće, vještine, ciljeva planiranja do ocjena tekućih potreba), zapošljavanje, centralizacija-decentralizacija, te profesionalni razvoj. Posebni značaj autorica je pridodala poglavljima o ljudskim resursima u tvrtkama 21. stoljeća gdje navodi upravljanje učinkom kroz sustav...
Uloga vještina menadžera u uspješnosti vođenja poduzeća
Uloga vještina menadžera u uspješnosti vođenja poduzeća
Pavao Uzelac
Glavne značajke modernog gospodarstva su brze promjene i nužnost što brže prilagodbe poduzeća potrebama tržišta koje se svakodnevno mijenjaju. Gospodarstvo 21. stoljeća je dinamično zbog globalizacije tržišta i od modernog menadžmenta se očekuje trenutna reakcija na zahtjeve potrošača. U svakom uspješnom modernom poduzeću zaposlenici i njihova znanja i vještine čine najveću vrijednost poduzeća, a među zaposlenicima ključnu ulogu imaju menadžeri o čijim odlukama ovisi...

Pages