Pages

Ustrojstvo i rad predstavničkih tijela u Republici Hrvatskoj
Ustrojstvo i rad predstavničkih tijela u Republici Hrvatskoj
Jelena Rukavina
Ovaj završni rad govori o ustrojstvu i radu predstavničkih tijela u RH, njihovoj suradnji s izvršnim i upravnim tijelima te podijeli odgovornosti pri donošenju državnog proračuna. Cilj završnog rada je pokazati detaljan rad, podjela poslova te funkcioniranje predstavničkih tijela u sustavima u kojima djeluju. U prvom dijelu rada opisuju se razlike i povezanosti između predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela. Posebno se želi naglasiti u završnom radu Hrvatski sabor koji je...
Ustrojstvo jedinice područne (regionalne )samouprave Ličko - Senjske Županije
Ustrojstvo jedinice područne (regionalne )samouprave Ličko - Senjske Županije
Martina Asić
Ustavom se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, te je taj sustav uveden Republiku Hrvatsku 1990. godine. Jedinice lokalne i regionalne uprave su općine/gradovi i županije. Jedinice lokalne i regionalne samouprave su pravne osobe. U Republici Hrvatskoj ima 559 jedinica lokalne samouprave i 21 jedinica regionalne samouprave. Grad Zagreb ima status grada i županije. Jedinice lokalne/regionalne uprave imaju predstavnička tijela (općinsko, gradsko,...
Ustrojstvo lokalne samouprave u Gradu Rijeci
Ustrojstvo lokalne samouprave u Gradu Rijeci
Paula Maras
Svrha i cilj ovoga rada su objasniti sve važnije značajke ustrojstva lokalne samouprave u gradu Rijeci. Pri izradi završnog rada korištene su slijedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda generalizacije, metoda dokazivanja, metoda kompilacije, metoda klasifikacije. U prvom dijelu, Uvodu, obrazloženi je predmet istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja, znanstvene metode i struktura rada.Drugi dio ima naslov Jedinice lokalne i područne...
Utjecaj informacijske tehnologije na organizaciju poslovanja
Utjecaj informacijske tehnologije na organizaciju poslovanja
Ilija Žalac
Cilj ovog rada je otkriti u kojoj mjeri i na koji naĉin suvremene informacijske tehnologije utjeĉu na organizaciju poslovanja, odnosno poslovanje poduzeća i uĉinkovitosti poduzetniĉkih projekata. Za potrebe definiranja suvremenih informacijskih tehnologija korišteni su sekundarni izvori podataka, znanstveni i struĉni ĉasopisi te internetski izvori.
Utjecaj kvalitete kao prednost na tržištu Hrvatske elektroprivrede d. d.
Utjecaj kvalitete kao prednost na tržištu Hrvatske elektroprivrede d. d.
Nikola Vrban
Sve od osnutka Republike Hrvatske pa do danas proizvodnja i opskrba električnom energijom bila je u domeni Hrvatske elektroprivrede, poduzeća u vlasništvu države, koje je imalo monopol što se tiče same ponude električne energije kako kućanstvima, tako i poslovnim subjektima. Nije se previše vodilo računa o kvaliteti usluge, jer je tržište bilo neupitno. No, prema pravilima slobodnog tržišnog gospodarstva koje svojim Ustavom Republika Hrvatska jamči svim građanima,...
Utjecaj supkultura na ponašanje potrošača
Utjecaj supkultura na ponašanje potrošača
Mario Lulić
Ovaj rad donosi detaljno pojmovno određenje supkulture i ponašanja potrošača koji čine temeljnu tematsku okosnicu rada. U radu su iznesena obilježja supkulture i njihova podjela s obzirom na narod, religiju, regiju, odnosno zemljopisni položaj, rasu, dob i spol. Posebno poglavlje odnosi se na urbane supkulture koje uključuju skupine s obzirom na glazbu koju slušaju, aktivnosti kojima se članovi bave, zanimanja, stil i sl., a to su šminkeri, punkeri, navijači i metalci. Kako...
Utjecaj sustavnog održavanja na efektivnost vozila
Utjecaj sustavnog održavanja na efektivnost vozila
Ivica Leci
U današnje vrijeme, posjedovanje vozila više nije luksuz nego potreba, što se moţe vidjeti iz podataka o broju registriranih vozila, kako na drţavnoj tako i globalnoj razini, a osim za vlastite potrebe vozila se koriste i za rad u sve većem broju, bilo to za neki specifičan rad, kao npr. prijevoz tekućih tvari ili za prijevoz tereta. Svako vozilo ima svoju učinkovitost, isplativost, vijek trajanja i druge karakteristike. Svakom vlasniku vozila cilj je maksimalno iskorištavanje...
Utjecaj tehnologije na kvalitetu
Utjecaj tehnologije na kvalitetu
Josipa Baljak
U ovome završnome radu pod naslovom Utjecaj tehnologije na kvalitetu opisano je općenito o upravljanju kvalitetom, o utjecaju tehnologije na kvalitetu, te mnoge karakteristike kvalitete. Na vrlo jednostavan način je sve objašnjeno u radu. Navedeni su i primjeri negativnog utjecaja tehnologije. Opisano je i detaljna povijest razvijanja tehnologije. Za dobro upravljanje kvalitetom potrebne su mnoge metode i tehnike koje su detaljno opisane u ovom radu. U suvremenom poslovanju upravljanje...
Utjecaj zakonske regulative na zaštitu okoliša u cestovnom prometu
Utjecaj zakonske regulative na zaštitu okoliša u cestovnom prometu
Nikola Katić
Stalno smanjenje dopuštene emisije štetnih komponenata u ispušnim plinovima automobila imperativ je koji se zakonski postavlja proizvođačima i održavateljima. Sadašnje i buduće granice dopuštene emisije ovise o pojedinoj državi, zajednici ili čak gradu koji takve zakone i propise donosi. Odgovarajuće državne institucije vode se pri donošenju propisa stanjem zraka na svom području koje ovisi o prometu, geografskom položaju i zračnim strujama. Prva ispitivanja počela su još...
Utjecaj zaliha na financijski rezultat poslovanja
Utjecaj zaliha na financijski rezultat poslovanja
Marina Milinković
Zalihe su materijali pohranjeni u skladišta s ciljem osiguranja normalne proizvodnje i zadovoljstvo kupaca. Zalihe se sastoje od sirovina, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Mjere se po troškovima nabavne cijene. Troškovi s kojima se susrećemo upravljanjem zalihama su: zavisni troškovi, troškovi narudžbe i troškovi iscrpljivanja zaliha. Model ekonomične količine nabave predstavlja osnovni model za klasičnu optimizaciju zaliha. Just - in - time metoda temelji se na...
VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI NA GROBLJU
VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI NA GROBLJU
Ana Brekalo
Kroz cijelu povijest čovječanstva postojala je potreba za iskazivanjem poštovanja prema umrlima. Različiti rituali vezani za smrt i ukope preminulih datiraju još u prapovijesno doba. Razvojem društva dolazi do potreba za reguliranjem te djelatnosti. Prvotno su groblja bila crkvena, vezana uz vjersku pripadnost. Njihovim odvajanjem i kupovinom gradskih zemljišta dolazi do razvoja djelatnosti groblja koja dobiva komunalni značaj. Javlja se potreba za donošenjem različitih...
VRSTE UGOVORA O RADU
VRSTE UGOVORA O RADU
Andrea Ivanić
Tema ovog završnog rada su vrste ugovora o radu. Zasnivanje radnog odnosa temelji se na ugovoru o radu, čije odredbe su propisane Zakonom o radu. Kroz ovaj rad govoriti ćemo o radnom odnosu, sklapanju ugovora o radu, obveznom sadržaju kao i o obliku ugovora o radu. U radu će dalje biti riječi o vrstama ugovora o radu i njihovim karakteristikama. Objasniti ćemo karakteristike ugovora o radu na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme, karakteristike ugovora o radu na određeno...

Pages