Pages

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU
STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU
Ana Lokmer
Dosjelost (uzukapija), stjecanje vlasništva na stvari koja pripada drugome posjedovanjem stvari kroz vrijeme propisano zakonom. Dosjelošću se faktičko stanje nakon stanovita vremena legalizira i pretvara u pravno stanje. Dosjelost je originarni način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslona na pravo i volju dosadašnjeg vlasnika. Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći kad posjednik stupi u samostalan posjed, a završava istekom posljednjeg dana vremena...
SUVREMENE PRIJEVARNE SHEME
SUVREMENE PRIJEVARNE SHEME
Gabriella - Isabell Mattera
Postoje razni trikovi kako iskoristiti sustav i okoristiti se, pa je tako nastala i slavna Ponzieva shema koju je osmislio talijanski prevarant Charles Ponzi u razdoblju dvadesetih godina XX. stoljeća po kome je kasnije i ta metoda dobila ime. To je zapravo investicijska prijevara kojom je Ponzi novim investitorima vraćao novac, a zapravo novac novih investitora, po velikim i nestalnim kamatama čim je povećavao broj investicija uz vrlo brz obrtaj novca. Po uzoru na njega, tijekom...
Sadržaj oporuke
Sadržaj oporuke
Tomislava Crnković
Završni rad pod nazivom Sadržaj oporuke pokazuje koje sve odredbe čine sadržaj oporuke te se navode oblici oporuke kroz koje se provodi takav sadržaj. Kroz rad je obrađen pojam oporuke te neke njene karakteristike. Rad nam govori o oblicima oporuke, kojih u našem pravnom sustavu ima pet. Nadalje, u širem opsegu rada pojašnjavati će se i sadržaj oporuke, kao što je imenovanje nasljednika, zamjenika, određivanje zapisa, izvršitelja oporuke, i drugo. Potom će se rad dotaknuti i...
Senjska i Otočka biskupija u srednjem vijeku
Senjska i Otočka biskupija u srednjem vijeku
Vlatka Burić
U ovom radu govori se o Senjskoj i Otočkoj biskupiji u srednjem vijeku, odnosno o njihovom osnivanju i značenju u kontekstu kulturnih i društvenih promjena koje su tada zahvaćali prostor Like i Senja. Kako su obje biskupije bile na teritoriju Frankopana, u prvom dijelu rada ukratko se osvrćemo na razdoblje srednjeg vijeka, karakteristike i prilike toga doba te na velikašku obitelj Frankopana koja je ostavila neizbrisiv trag na ovim prostorima u to vrijeme. Zatim se obrađuju biskupije,...
Signalizacija u cestovnom prometu
Signalizacija u cestovnom prometu
Robert Grahovac
U ovom završnom radu obrađivat će se tema pod nazivom „Signalizacija u cestovnom prometu“. Tema će biti obrađena kroz 8 zasebnih cjelina, a svaka će obuhvaćati jedan dio područja koji je usko povezan s zadanom tematikom. U prvoj cjelini kao i u svakom radu biti će napravljen uvod u samu tematiku i problematiku koja će se obrađivati u završnom radu. Nakon uvodne cjeline, u drugoj ćemo se vratiti malo u povijest te govoriti o samom razvoju prometne signalizacije. Prvi...
Sigurnost cestovnog prometa na području Ličko-senjske županije
Sigurnost cestovnog prometa na području Ličko-senjske županije
Ivan Sigurnjak
Sigurnost cestovnog prometa ogleda se u statistiĉkim podacima koji pokazuju kakvo je stanje na prometnicama, ukazuje na pogreške koje se dogaĊaju te prema tim podacima izvlaĉe se korisne informacije koje pomaţu inţenjerima da procjene stanje dijela cestovne prometnice na kojoj se ĉesto dogaĊaju nesreće te kako te dijelove poboljšati. Kako tehnologija napreduje tako je sigurnost u cestovnom prometu sve bolja, te su nesreće sve rjeĊe, ali još uvijek jedan od najvećih krivaca...
Sigurnost informacijskih sustava
Sigurnost informacijskih sustava
Juraj Ciglenečki
Informacije su uvijek bile važan čimbenik ljudske aktivnosti. Kao resurs koji je vodio ljudsku aktivnost, informacije su se prikupljale, čuvale, analizirale i distribuirale na različite načine kroz povijest, ali su se i krale i zloupotrebljavale. Samim razvojem Interneta, paralelno se razvija i kibernetički kriminal koji narušava sigurnost informacijskih sustava. Informacijski sustavi se mogu podijeliti prema organizacijskoj strukturi, razini podrške, poslovnoj funkciji koju ...
Sigurnost informacijskih sustava zatvora u Gospiću
Sigurnost informacijskih sustava zatvora u Gospiću
Krešimir Matković
U modernom društvu svaka ljudska djelatnost zahtijeva pristup mnoštvu informacija koje su nužne za donošenje poslovnih odluka. Do tih informacija se dolazi prikupljanjem, obradom, distribucijom i pohranjivanje podataka, što je kontinuiran proces nužan u svim područjima ljudskog djelovanja. Pri tome je važno da informacije budu točne, pouzdane i pravovremene, te dostupne samo onim korisnicima kojima su namijenjene. Informacije u modernom društvu imaju određenu vrijednost, pa su...
Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima
Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima
Alen Biljan
Rad govori o sigurnosti na ţeljezniĉko cestovnim prijelazima. Toĉnije rad opisuje kako su koncipirani sami prijelazi te koji elementi sigurnosti su implementirani u sam prijelaz. Rad takoĊer opisuje ţeljezniĉki i cestovni promet sa ciljem što boljeg razumijevanja cijelog rada. U radu su opisani aktivni i pasivni elementi sigurnosti ŢCP, trokut preglednosti, te su dani statistiĉki podaci o nesrećama u RH na ŢCP kao i općeniti podaci o Ţeljezniĉkoj mreţi u RH.
Skladištenje opasnih roba
Skladištenje opasnih roba
Katarina Butorac
Ovim radom se ukazuje na sve probleme vezan uz skladištenje opasne robe i na same učinke opasne robe na čovjeka i okoliš .Zakonom o skladištenju opasnih roba je definiran način skladištenja svake opasne robe.Opasne robe prilikom skladištenja moraju se zaštititi od svih promjena koje mogu štetno utjecati na robu , okoliš i čovjeka. Na skladišnim mjestima se mora pripaziti na vrstu opasne robe zbog njezinih kemijskih ili termičkih reakcija jedna sa drugom ili s okolinom....
Skladištenje opasnih tvari
Skladištenje opasnih tvari
Katarina Butorac
Ovim radom se ukazuje na sve probleme vezan uz skladištenje opasne robe i na same učinke opasne robe na čovjeka i okoliš. Zakonom o skladištenju opasnih roba je definiran način skladištenja svake opasne robe. Opasne robe prilikom skladištenja moraju se zaštiti od svih promjena koje mogu štetno utjecati na robu, okoliš i čovjeka. Na skladišnim mjestima se mora pripaziti na vrstu opasne robe zbog njezini kemijskih ili termičkih reakcija jedna s drugom ili s okolinom....
Slobodna (diskrecijska) ocjena
Slobodna (diskrecijska) ocjena
Paola Horvat Sovilj
Završnim se radom istražuje institut diskrecijske ocjene kroz prizmu teorijskih razmatranja hrvatskog i usporednog prava, ujedno prateći povijesni razvoj pojma te njegovu primjenu u praksi. Razrađuju se pojavni oblici slobodne ocjene u komparativnom pravu drugih europskih država, Europske unije i angloameričkom pravu te se uspoređuju s ostalim oblicima slabije vezanosti pravnom normom. Rad obuhvaća i pregled kontrole akata koji sadržavaju takvu ocjenu kroz upravni postupak i upravni...

Pages