Paginacija

Zakonodavna vlast u Republici Hrvatskoj
Zakonodavna vlast u Republici Hrvatskoj
Iva Tonković
U Republici Hrvatskoj drţavna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom RH zajamčenim pravom na lokalnu i područnu samoupravu.Zakonodavna, izvršna i sudska vlast meĎusobno se ne nadziru i ne ograničavaju u djelovanju s ciljem da nijedna od njih ne upotrijebi vlast na uštrb slobode, interesa i sigurnosti graĎana.Zakonodavna vlast ili legislativa je naziv za granu vlasti čija je funkcija kontrola izvršne vlasti i...
Založno pravo na nekretninama i pokretnimama
Založno pravo na nekretninama i pokretnimama
Nikolina Brozinić
Središnje mjesto u hrvatskom pravu među stvarnopravnim osiguranjima zauzima založno pravo. Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na stvari ili pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana tim pravom da se po dospijeću tražbine, ako ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. Predmet založnog prava naziva se zalog. Predmet založnoga prava mogu bit nekretnine, pokretnine i imovinska prava. Osobe u založnopravnom odnosu su založni vjerovnik i...
Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Snježana Ivančić
Organizacija je važna karika svakog poslovanja. Raspodjela poslova u poduzeću čine jednu strukturu poduzeća koju upotpunjavaju njezini zaposlenici brinući se da se poslovi u organizaciji obave što kvalitetnije uz što manje napore. Cilj organizacije je stvoriti određene odnose ljudi u organizaciji s određenim zadacima. Kako bi se stvorili ti odnosi važno je odrediti strukturu organizacijskih jedinica u nekom poduzeću. Svaku organizacijsku jedinicu nadzire menadžer koji ima važan...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domagoj Radoš
Kako bi se zaštitiča materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježavao pomorstvo 20. Stoljeća te omogićio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domogoj Radoš
Kako bi se zaštitila materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježio pomorstvo 20. Stoljeća te omogućio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Ivica Hudorović
Ovaj završni rad napisan je u okviru kolegija radno i socijalno pravo akademskoj godini 2014./2015. pod mentorstvom prof. dr.sc. Marinka Đ. Učura, kojem se zahvaljujem na ukazanoj stručnoj pomoći i iskazanoj susretljivosti pri pisanju završnog rada. U ovom završnom radu obrađena je tema zaštita na radu i profesionalne bolesti, koje se mogu pojaviti kao posljedica neispravnoga rada. Osnovni cilj završnog rada je navesti osnovna pravila zaštite na radu kojih se poslodavci i radnici...
Zaštita osobnih podatka
Zaštita osobnih podatka
Lucija Glavan
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj ustavna je kategorija zajamčena svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Ista se u Republici Hrvatskoj uređuje Zakonom o zaštiti osobnih podataka sa svrhom zaštite privatnog života i ostalih ljudskih...
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Milan Atalić
Rad ne sadrži sažetak.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Milan Starčević
Završnim radom prikazane su vrste, specifičnosti i značaj dugotrajnih potraživanja te instrumenti i postupci njihove analize. Odgovarajuće računovodstveno praćenje dugotrajnih potraživanja i usklađivanje rokova naplate potraživanja i plaćanja obveza utječu na uspješnost poslovanja poduzeća. Pravilan računovodstveni tretman i analiza dugotrajnih potraživanja preduvjeti su značajnih poreznih ušteda, smanjenja troškova poslovanja i zadovoljavajuće likvidnosti u...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Margareta Marić
Poznavanje specifičnosti i računovodstvenog praćenja kratkoročnih financijskih obveza, postupaka njihove analize i planiranja te poznavanje i analiziranje rizika poslovanja vezanih uz zaduživanje i financiranje preduvjeti su zadovoljenja zakonskih uvjeta vezanih uz poslovanje i razvoj poduzeća, definiranja i provođenja uspješne financijske politike poduzeća te planiranja odgovarajućih izvora financiranja, tj. preduvjeti su uspješnog upravljanja troškovima i poduzećem te...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Kristina Abramović
Završnim radom ukazuje se na važnost računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca u poslovanju općenito i na primjeru poslovanja poduzeća Brodomerkur d. d. U trenutnim uvjetima poslovanja, obilježenima ekonomskom krizom, porastom konkurencije i otežanim uvjetima poslovanja, poduzeća moraju pristati i na neke rizičnije oblike poslovanja. Kako bi održala konkurentnost, poduzeća pristaju na neki oblik odgode naplate potraživanja od kupaca. Tu odgodu potrebno je...
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Snježana Mesić
Za uspješno poslovanje određenog poduzeća i donošenje poslovnih odluka potrebo je analizirati podatke koji omogućuju donošenje odgovarajućih i pravovremenih poslovnih odluka. Značajan dio informacija potrebnih za analizu uspješnosti i sigurnosti poslovanja određenog poslovnog subjekta i donošenje ostalih poslovnih odluka saznajemo iz financijskih izvještaja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji daju podatke o poslovanju poduzeća na određeni dan ili u određenom razdoblju,...

Paginacija