Paginacija

Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Prestanak radnog odnosa u Republici Hrvatskoj
Ana Lopac
Radni odnos u Republici Hrvatskoj reguliran je Zakonom o radu (dalje: ZOR). Radni odnos se uspostavlja dobrovoljno, to je o ugovornu odnos, subjekti radnog odnosa su radnik i poslodavac, sadržaj tog odnosa ispunjava njihova prava, obveze i odgovornosti, a prava, obveze i odgovornosti utvrđene su zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim općim aktom. Ugovor o radu temeljni je dokument kojim se zasniva radni odnos, a sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ZOR-u nije...
Prestanak ugovora u radu
Prestanak ugovora u radu
Lidija Frančić
Predmet ovog rada je prestanak ugovora o radu u hrvatskoj praksi i pravu. Pravne norme koje uređuju prestanak ugovora o radu imaju središnje mjesto u modernom radnom pravu i predmet su stalnog znanstvenog interesa. Prestanak radnog odnosa predstavlja uvijek aktualan predmet proučavanja zbog važnih socijalnih i ekonomskih posljedica koje za radnika ima gubitak radnog mjesta. Zakoni koji ograničavaju ugovornu slobodu poslodavca, odnosno njegove upravljačke ovlasti da raskine radni...
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Prihodi i rashodi na primjeru poduzeća Hoteli Maestral d.d.
Nikolina Bubaš
U završnom radu navedene su teorijske odrednice, prikazani su postupci i specifiĉnosti raĉunovodstvenog praćenja prihoda i rashoda te su pojašnjeni osnovni instrumenti i tehnike analize prihoda i rashoda, tj. financijskog rezultata poslovanja poduzeća. TakoĊer, prikazan je znaĉaj raĉunovodstvenog praćenja i analize ostvarenih prihoda, rashoda i financijskog rezultata poslovanja poduzeća putem financijskih pokazatelja u poslovnom djelovanju. Suĉeljavanjem i analizom prihoda i...
Prijevoz i skladištenje opasnih tereta
Prijevoz i skladištenje opasnih tereta
Laura Zorić
Tema ovog završnog rada je prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. U radu su definirane i klasificirane opasne tvari prema ADR - u. Opisana je pravan regulativa kojom se uređuje ovo područje i dokumentacija koja je potrebna pri prijevozu opasnih tvari. Uz to opisano je pravilno označavanje i obilježavanje prijevoznih sredstva i ambalaže, te pravila kojih se treba pridržavati tijekom utovara, istovara i prijevoza. Također opisani su uzroci i posljedice nesreća pri prijevozu, te...
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Ines Jerković
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Primjena električnih vozila u gradskom prometu
Milan Butorac
Električna vozila su vozila koja koriste električnu energiju pohranjenu u akumulatoru ili drugim uređajima za pohranjivanje energije te se pokreću elektromotorom. Električna vozila imaju bolji stupanj iskorištenja i bolja vozna svojstva od vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem jednake snage. Ne ispuštaju plinove i ne stvaraju buku, što je od velikog značaja za urbane sredine.
Primjena inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu
Primjena inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu
Danijel Žižić- Gušo
Inteligentni transportni sustavi su vrlo širok pojam te imaju široku primjenu u gotovo svim granama prometa. Osmišljeni su kako bi smanjili vrijeme putovanja uz istodobno povećanje sigurnosti i udobnosti vozača i putnika. Osnovni cilj ITS-a je rješavanje svakodnevnih problema uzrokovanih prometom. ITS rješenja nude mnogobrojne prednosti, a realizacija ITS-a poboljšava performanse, efikasnost i sigurnost prometnog sustava u cjelini. Provedenom analitičkom obradom podataka...
Primjer povlačenja sredstava iz fondova Europske unije od strane jedinica lokalne samouprave – studija slučaja: Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova kršnih voda
Primjer povlačenja sredstava iz fondova Europske unije od strane jedinica lokalne samouprave – studija slučaja: Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova kršnih voda
Jelena Janjatović
Iako je Grad Otočac uspješno proveo već nekoliko projekata, ovo je prvi projekt financirani od strane EU. Razlog zbog kojeg je ovaj projekt poseban je sama želja za očuvanjem potočne pastrve iz Gacke. Kvalitetu samog projekta je prepoznala EU i među mnogim kandidatima odabrala. Gacka potočna pastrva poznata među sportskim ribolovcima cijelog svijeta predstavlja temelj za razvoj turizma ovog kraja. Bez ovakvog centra prijeti joj izumiranje. Znanstvenici IRB-a genskom profilacijom...
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Željka Krmpotić
Europska unija je nadnacionalna institucija koja je utemeljena na četiri slobode, a to su sloboda kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga unutar unutarnjih granica Unije. Sloboda kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala unutar granica Europske unije povećava konkurentnost među pojedinim državama članicama, ali ujedno i znatno povećava tržište na kojem europski poslovni subjekti mogu poslovati. Mir i stabilnost prirodna je želja većine sadašnjih i budućih državljana Europske...
Proces kontrole
Proces kontrole
Mario Starčević
Kontrola je jedna od osnovnih funkcija menadžmenta, a uključuje nekoliko važnih koraka koji su bitni i važni u učinkovitom upravljanju - postavljanje standarda izvršenja, mjerenje stvarnog djelovanja, usporedba ostvarenog i zacrtanog, te provođenje korektivnih akcija. Kao pojam može se opisati kroz proces nadzora rada i poslovanja organizacije, te usporedba rezultata s zadanim ciljevima. Da bi ispunili svoje ciljeve prema planovima, menadžeri moraju imati na raspolaganju dobar...
Proces poduke kadrova
Proces poduke kadrova
Mile Rukavina
Menadžment ljudskih potencijala dio je cjelokupne poslovne strategije svake organizacije.Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima je preduvjet za postizanje konkurentske prednosti u današnjem turbulentnom poslovnom okruženju i usko je povezano s organizacijskim uspjehom .Pod utjecajem globalizacije konkurencija na tržištu postaje sve jača, a konkurentsku prednost je svi težesteći budući da se nude isti ili slični proizvodi i usluge. U takvom poslovnom okruženju ključ...
Procjena stanja osobnih financija i financijske situacije
Procjena stanja osobnih financija i financijske situacije
Nada Komšo
Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode (primanja) za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i dr.). Može imati više članova, npr. roditelji s djecom, kućanstvo s tri generacije ili samo jednog člana. Bilanca kućanstva je prikaz vrijednosti imovine i obveza na određeni dan. Imovina uključuje novac u gotovini ili na bankovnom računu, stan, automobil i sve drugo što se može posjedovati. S druge...

Paginacija