Paginacija

Postavljanje organizacijskog usmjerenja - vizija
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - vizija
Josipa Kranjčević
Rad započinje definiranjem strateškoga menadţmenta čije etape čine okosnicu samoga procesa. Stoga se kroz etape procesa i objašnjava ključni pojam problematike ovoga rada. Razmišljajući strategijski, menadţeri posjeduju širi i dugoročniji pogled na budućnost organizacije i ostvaruju ključni razlog zašto organizacije uopće planiraju. Strategijski menadţment ima zadaću suočiti se s turbulentnom okolinom i dati odgovore na promjenjive okolnosti. On usmjerava organizacije da...
Postupak donošenja zakona u Hrvatskom saboru
Postupak donošenja zakona u Hrvatskom saboru
Ivona Sekula
Cilj ovog završnog rada je opisati i prikazati postupak donošenja zakona u hrvatskom Saboru. Što je ustvari zakon? Zakon je pravni akt drţave kojeg utvrĎenim zakonodavnim postupkom donosi predstavničko i zakonodavno tijelo - Hrvatski sabor. Zakon je, nakon Ustava, najviši i najvaţniji pravni akt. Zašto nam trebaju zakoni? Zakoni nam trebaju kako bismo uredili društvene odnose u svim područjima ţivota. Njima se utvrĎuju pravila obvezujuća za sve graĎane. Pred zakonom su...
Potpuno upravljanje kvalitetom
Potpuno upravljanje kvalitetom
Mile Ratković
Kvaliteta nije novi pojam, ali je postala strateški cilj svakog poduzeća koje želi opstati i biti konkurentno kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Upravljanje kvalitetom, sustavi kvalitete, alati za mjerenje kvalitete, standardi/norme kvalitete i mnogi drugi pristupi i metode pomažu u nastojanju poduzeća da posluje uspješno u svim aspektima i segmentima. Kako bi poduzeće postiglo konkurentsku prednost, ono mora prepoznati kvalitetu koja je zanimljiva potrošačima na...
Povećanje temeljnog kapitala
Povećanje temeljnog kapitala
Mihovil Špehar
U ovom radu su objašnjeni pojmovi temeljni kapital i povećanje temeljnog kapitala, osnovne vrste povećanja temeljnog kapitala te njihove razlike. Pojašnjene su sve mogućnosti povećanja temeljnog kapitala kod dioničkog društva te kod društva s ograničenom odgovornošću (povećanje temeljnog kapitala ulozima, uvjetno povećanje temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva). Objašnjena je i vrsta povećanja temeljnog kapitala pomoću odobrenog...
Povijest lokalne samouprave
Povijest lokalne samouprave
Zoran Ivšić
Početak lokalne i regionalne samouprave vidljiv je već u samim začecima nastanka hrvatske države. Može se reći da se lokalna i regionalna samouprava mijenjala s vremenom. Zakonom o područjima županija, gradova i općina, Republika Hrvatska je podijeljena na 20 županija. Uspostava sadašnjeg sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj započela je 1992. godine postavljanjem temeljnog zakonodavnog okvira. Sustav je uspostavljeni 1993. godine, a oživotvoren je provedbom prvih...
Prateći objekti na autocestama u Republici Hrvatskoj
Prateći objekti na autocestama u Republici Hrvatskoj
Marko Petrlić
Što je autocesta ,zašto je namijenjena, kako izgleda, koja su ograničenja na autocesti, tko se može uključit i isključit na autocesti. Koja je prva izgrađena autocesta u Svijetu i u koje je svrhe bila namijenjena, kada je prvi put korišten pojam autocestai gdje se spominje, kada je izgrađena prva autocesta u Europi i gdje, tko ju je izgradijo.Kada je izgrađena prva autocesta u Republici Hrvatskoj i na kojem području te koja je duljina cestovne mreže u RH. Što su PUO i koja je...
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Kristina Pemper
U svom radu pisat ću o samom nastanku manjina kroz povijest pa sve do danas, o njihovom definiranju, pravima i zaštiti istih na međunarodnoj razini, europskoj razini te naposljetku i u Republici Hrvatskoj.
Pravila financiranja na primjeru poduzeća Spačva d. d.
Pravila financiranja na primjeru poduzeća Spačva d. d.
Domagoj Bušljeta
U završnom radu prikazan je značaj financija i financijskog menadžmenta u poslovanju poduzeća. Također, navedena su i objašnjena pravila financiranja te njihov značaj u poslovanju i gospodarstvu. Opisana je podloga i navedeni su instrumenti analize primjene pravila financiranja u poslovanju poduzeća. U analitičkom dijelu završnog rada provedena je analiza financijskih rezultata poslovanja poduzeća Spačva d. d. u razdoblju od 2016. do 2019. godine te je analizirana primjena...
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Pravni oblici sportskih klubova u RH
Klaudija Marinković
Sportsko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi u sportu, a pod sportsko se misli na sportska natjecanja, sportska rekreacija, sportska obuka, upravljanje sportskim objektima i dr. Prema Zakonu o sportu sustav sporta u Republici Hrvatskoj čine fizičke i pravne osobe te školska sportska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti. Fizičke osobe su treneri, sportaši, menadžeri i osobe koje su osposobljene za rad u sportu te osobe koje sudjeluju u organizaciji i...
Pravomoćnost upravnog akta
Pravomoćnost upravnog akta
Marica Rudelić
Što je pravomoćnost upravnog akta, glavno je pitanje ovog rada, no postavljanjem tog specifičnog pitanja otvorila su se i mnoga druga na koja ću, nadam se uspjeti odgovoriti zadovoljavajuće po mene samu i mog mentora, te vas cijenjeni profesori. Naime da bi došli do odgovora na pitanje; što je pravomoćnost, u prvom dijelu ovog rada sam se pozabavila pitanjem što je upravni akt koji je po mom skromnom mišljenju ipak ključni sastojak za definiranje instituta pravomoćnosti....
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Prednosti suvremenih tehnologija transporta u cestovnom prometu
Antonio Viduka
U posljednjih 60-ak godina dogodile su se brojne promijene u transportnom sustavu. Ta promjene vrijedi za sve grane prometa kao što su pomorski, cestovni, željeznički, riječni, poštanski, zračni promet. Promjene su povezane sa svima elementima prometa, a posebice u tehnici i tehnologiji prometa. Interdisciplinarnost prometnih znanosti i prometnih aktivnosti stvorili su pretpostavke za optimalno funkcioniranje suvremenih transportnih sustava, gotovo zanemarujući prostorne udaljenosti....
Pregled modela obračuna zajmova  s primjerom iz poslovne prakse
Pregled modela obračuna zajmova s primjerom iz poslovne prakse
Marija Rukavina
U ovome radu definira se pojam zajma i njegove osnovne karakteristike, dan je pregled modela obračuna zajma te su navedene značajke svakoga od njih, na konkretnom primjeru prikazan je i analiziran obračun zajma s valutnom klauzulom (euro i švicarski franak) i obračun zajma prikazan u kunama te su uspoređeni modeli i dan zaključak. Rad je koncipiran u šest cjelina. U uvodnom dijelu tj. prvom poglavlju je opisan pojam zajma i modeli obračuna zajma te kamate i vrste kamatnjaka. U...

Paginacija