Paginacija

Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Doris Šaban
Porez na dohodak javlja se u vrijeme rastuće industrijalizacije, kada sve više ljudi ostvaruje dohodak čime se otvara mogućnost uvođenja dohotka kao novog predmeta oporezivanja. S obzirom na svoju slojevitost i tehniku ubiranja, porezni je oblik koji ulazi u krug najsloženijih poreznih oblika. Bitan preduvjet njegova uspješnog ubiranja je razvijeno gospodarstvo s visokom zaposlenošću, kvalitetno ustrojene računovodstvene i porezne službe te izražena spremnost poreznih obveznika...
Porezn sustavi Republike Hrvatske
Porezn sustavi Republike Hrvatske
Maja Brozović-Bušljeta
Porezi su prinudna, nepovratna, isključivo novčana davanja bez izravne protučinidbe. To su izvedeni prihodi koje država naplaćuje temeljem svog financijskog suvereniteta te ih troši prema svom nahođenju, što im daje karakteristiku nedestiniranih prihoda države. Snažan udio poreza u ukupnim prihodima države ukazuje i na postojanje, osim fiskalnih u smislu punjenja proračuna, i niza nefiskalnih ciljeva koji se mogu i trebaju ostvariti poreznom politikom. Tako je porezna...
Porezni sustav Republike Hrvatske
Porezni sustav Republike Hrvatske
Kristina Furač
Porezni sustav Republike Hrvatske sastoji se od 5 vrsta poreza gledajući po teritorijalnoj pripadnosti, a to su : Državni porezi, županijski porezi, gradski ili općinski porezi ,zajednički porezi te porezi na dobitke od igara na sreću i naknade na priređivanje igara na sreću. Državne poreze čini : porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po tonaži broda, porez na trošarine. Opće poznato je da je jedan od najizdašnijih poreza ,porez na dodanu vrijednost odnosno PDV.
Portofolio strategija
Portofolio strategija
Petra Bujan
Tema ovog rada je Portofolio strategija. Kao takav, rad obrađuje strategiju kao pojam, strateški menadžment, proces izrade i provedbe strategije te strategijsko planiranje. Također, u radu je obrađeno pet generičkih konkurentskih strategija koje su izuzetno bitne za uspješno konkuriranje i ostvarivanje konkurentske prednosti nad konkurentima. Važno je istaknuti kako strategija ima i svoje razine, globalnu razinu, razinu poslovnih jedinica te razinu poslovnog funkcijskog područja. U...
Posebne motivacijske tehnike motivacije zaposlenika
Posebne motivacijske tehnike motivacije zaposlenika
Josipa Župan
S obzirom na ulogu koju ĉovjek zauzima u društvenim procesima, upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenom društvu postaje sve vaţnije. Kvaliteta i kvantiteta radnog uĉinka prvenstveno ovise o motivaciji, stoga vrednovanje rada kao i nagraĊivanje postignuća zaposlenika postaje od kljuĉne vaţnosti za uspješnost svakog poduzeća. Tehnike motivacije zaposlenika temeljno su podruĉje zanimanja suvremenog menadţmenta ljudskih potencijala budući je povećanje konkurentnosti i...
Posjed
Posjed
Mario Sušanj
Autor u ovom radu obrađuje pravno relevantnu faktičnu vlast koju neka osoba ima glede određene stvari, takva pravno relevantna vlast se naziva „Posjed“. U svome radu navodi regulaciju posjeda kao socijalnu činjenicu postojanja privatne vlasti neke osobe u pogledu neke stvari. Kod pojma pravno relevantna faktična vlast, pojam „faktična vlast“ karakterizira kao odnos između čovjeka i stvari, gdje navedeni odnos točnije precizira podjelom na tri osnovna odnosa. Isti navodi...
Poslovna i menadžerska etika
Poslovna i menadžerska etika
Ingrid Ljubetić
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja podrazumjeva da se posao obavi na odgovarajući način te odgovornost za njegovo neizvršenje. Da bi poduzeća bila efikasna i efektivna, trebaju uvodit u poslovanje etičke kodekse te imenovati etičke odbore ili etičke povjerenike. Uspješna poduzeća najčešće primjenjuju tri osnovna etička pristupa:utilitarni pristup,pristup moralnih prava i pristup pravednosti, koji predstavljaju osnovu za prosudbu efekata odluke na druge...
Poslovna i menadžerska etika
Poslovna i menadžerska etika
Ingrid Ljubetić
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja podrazumijeva da se posao obavi na odgovarajući način te odgovornost za njegovo neizvršenje. Da bi poduzeća bila efikasna i efektivna, trebaju uvoditi u poslovanje etičke kodekse te imenovati etičke odbore ili etičke povjerenike. Uspješna poduzeća najčešće primjenjuju tri osnovna etička pristupa: utilirani pristup, pristup moralnih prava i pristup pravednosti, koji predstavljaju osnovu za prosudbu efekata odluke na druge...
Poslovna organizacija banaka u Hrvatskoj
Poslovna organizacija banaka u Hrvatskoj
Vesna Sudar
Predmet i cilj ovog rada je prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Da bi mogli prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava koristila se metoda sekundarnog prikupljanja podataka. Odnosno radi se o podacima koji su prikupljeni sa internetskih izvora, stručne literature za obrazovne ustanove ekonomskog usmjerenja, te su korištene knjige koje su usko vezane za tematiku rada. Koristi se i metoda deskripcije pomoću koje su prikazani pojmovi i vrste...
Poslovna organizacija banaka u Republici Hrvatskoj
Poslovna organizacija banaka u Republici Hrvatskoj
Snježana Papić
Banka je poduzeće koje mora imati jasno definiranu poslovnu organizaciju i strukturu kako bi mogla uspješno poslovati. Poslovna organizacija banke prije svega ovisi o poslovnim odrednicama te posluje kroz mrežu podružnica, poslovnica i ispostava. Organizacijska struktura banke uvjetovana je njenom veličinom. Poslovnu organizaciju banke čine četiri osnovna upravljačka tijela koja upravljaju bankom: nadzorni odbor, uprava banke, kreditni odbor i odbor za upravljanje aktivom i...
Poslovni informacijski sustav u općoj bolnici Gospić
Poslovni informacijski sustav u općoj bolnici Gospić
Ana -Marija Bašić.Tomljenović
Poslovni informacijski sustav znaĉi potpunu integraciju svih poslovnih procesa i transakcija na naĉin koji osigurava apsolutnu konzistentnost i aţurnost podataka. UvoĊenjem informacijskog sustava u zdravstvo omogućuje se efikasnije poslovanje uz postizanje visoke kvalitete usluga. Prednost ovoga sustava je to što u administraciji iskljuĉuje višestruke unose, smanjuje pogreške, dobiva se na brzini i uĉinkovitosti, uspješnija je komunikacija s pacijentima, informacije se sigurnije...
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija
Anamarija Milihnoja
Tema diplomskog rada je postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija. Rad je tematski podijeljen na sedam dijelova. U prvom dijelu biti će objašnjen strateški menadžment te samo strateško usmjerenje i planiranje.Nadalje , u drugom dijelu biti će objašnjen proces i razine planiranja, kao i tipovi planova.Treći dio rada govori o unutarnjim čimbenicima organizacije, u koju ubrajamo i samu misiju. Četvrti dio rada prikazati će misiju kao pojam, ukazati će se na donošenje misije,...

Paginacija