Paginacija

Planiranje
Planiranje
Mišela Udovičić
ako se svakodnevno susrećemo s rijeĉi planiranje ĉesto nismo svjesni znaĉenje te rijeĉi za poslovanje jednog poduzeća. U ovom radu, planiranje se obradilo kao glavna funkcija menadţmenta iz koje proizlaze sve ostale funkcije i završavaju kontroliranjem koja je ujedno i jedna od temelja za ponovno planiranje. Na poĉetku rada je objašnjeno pet temeljnih funkcija menadţmenta kako bi se stvorila sama slika za poĉetak obraĊivanja funkcije planiranja. Rad se bazira na funkciji...
Planiranje i projektiranje skladišne infrastrukture
Planiranje i projektiranje skladišne infrastrukture
Bruno Pajur
Zbog globalizacije mjesta proizvodnje i potrošnje postaju sve bliža te se kompanije susreću sa raznim problemima u proizvodno opskrbnom lancu. Skladišta predstavljaju točke gdje se roba doprema, otprema i prekrcava te je njihova uloga od krucijalne važnosti za uspješno poslovanje. Kako bi kompanije mogle ispuniti svoje zahtjeve prema potrošačima važno je da skladišta budu pozicionirana na strateškim mjestima, koja omogućuju brzo kretanje robe do svih mjesta potrošnje....
Planiranje ljudskih kadrova
Planiranje ljudskih kadrova
Marija Magdalena Fajić
Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Ključne riječi: menadžment, pojam i definicija vođenja, odnos menadžmenta i vođenja, stručni profil menadžera, dobna...
Planiranje ljudskih potencijala
Planiranje ljudskih potencijala
Melita Mesić
Planiranje ljudskim potencijalima kao poslovna fumkcija objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbore, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih. Ova je poslovna funkcija prošla mnoge faze razvoja ,od one kad je u okviru svoje djelatnosti obuhvaćala razmještaj na poslove i čuvanje personalnih podataka, preko stručnog osposobljavanja, pa sve do formuliranja politike koja maksimizira integraciju svih zaposlenih u poduzeću,razvija...
Planiranje poslovanja poduzeća
Planiranje poslovanja poduzeća
Ivana Grgurić
Planiranje poslovanja od iznimne je važnosti za svako poduzeće jer, osim što daje jasnu viziju o tome gdje vidimo poduzeće, ujedno u svakom trenutku daje informaciju o tome gdje se poduzeće nalazi i kuda „ide“. Kako bi se napravio što bolji plan poslovanja za budući period, treba uzeti u obzir izračunate analize, kao i situaciju na tržištu. U kvalitetno napravljenom planu poslovanja se može vidjeti na kojim bi nedostacima poduzeća trebala poraditi. Pridavanjem veće...
Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Zdenka Kostelac
U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište...
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Marko Štimac
U industrijskim poduzećima koja se bave proizvodnjom odreĎenih proizvoda vrlo je vaţna organizacija proizvodnog procesa te u vezi s time upravljanje zalihama proizvoda. Pri tome, od vaţnosti je sam proces planiranja proizvodnje i zaliha te nakon procesa njihova kontrola što predstavlja sam predmet ovog rada. U ovome radu analizira se vaţnost planiranja i kontrole proizvodnje i zaliha u poduzeću pri čemu je bitno naglasiti ulogu menadţmenta pri upravljanju proizvodnjom i količinom...
Platna bilanca Republike Hrvatske
Platna bilanca Republike Hrvatske
Mario Župan
Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti ekonomskih transakcija hrvatskih rezidenata s nerezidentima u određenom razdoblju. Sastavlja se u skladu s metodologijom koju je preporuĉio Međunarodni monetarni fond (MMF) i prihvatila Europska unija. Platna bilanca Republike Hrvatske sastavlja se i objavljuje tromjeseĉnom dinamikom, tri mjeseca nakon isteka izvještajnog tromjeseĉja.Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti...
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Matea Devčić
U Republici Hrvatskoj pojam poduzeća nije zakonski definiran, odnosno za njegovu definiciju potrebno je prethodno odrediti njegovu gospodarsku svrhu. Poduzeće je organizirana pravna cjelina putem koje nositelj poduzeća djeluje na tržištu. Poduzeće nema pravnu osobnost pa u pravne odnose ulazi nositelj poduzeća. Za uspješno poslovanje i funkcioniranje poduzeća bitna je sinergija sva četiri sustava unutar poduzeća. Odnosno, za uspješno funkcioniranje poduzeća vrlo je bitno da svi...
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Slavica Feher
U završnom radu obrađen je porez na dobit koji se obračunava na dobit poduzeća Hoteli Brela d. d. ostvarenoj u 2014. godini. Tematika rada obrađena je na način da su prvo definirani pojam i svrha poreza na dobit, prikazane temeljne karakteristike i navedeni elementi prijave poreza na dobit. U sljedećem poglavlju prikazani su zakonski okviri, pravila i propisi vezani za porez na dobit te je navedeno tko su sve obveznici poreza na dobit. Nadalje je navedeno kako se utvrđuje porezno...
Poduzetnik i poduzetništvo
Poduzetnik i poduzetništvo
Ivana Pezelj
Važnost i kompleksnost poduzetništva očituje se u mnogobrojnim čimbenicima koji utječu na njega, od ekonomskih, tehnoloških pa sve do socioloških i društvenih, a uključuju zapošljavanje, razvoj, stabilnost društva, stupanj obrazovanja. Kako bismo prevladali lošije stanje države, trebamo stvarati novo gospodarstvo okrenuto prema stvaranju novih proizvoda, konkurentnih na svjetskom tržištu. U tom novom gospodarstvu i novo poduzetništvo mora imati veoma važno mjesto. To novo...
Poduzetnik i poduzetništvo
Poduzetnik i poduzetništvo
Jelena Biljan
O poduzetniku se govori kao inovatoru koji poduzetničku ideju pretvara u proizvod s platežno sposobnom potražnjom ,poduzetniku koji postavlja prave ciljeve .Govori se o poduzetniku koji je istodobno efektivan i efikasan ,samouvjeren ,ali i odgovoran ,poslovni čovjek . Za poduzetnika nije dovoljno da bude dobar menadžer već i dobar lider.Upravo poduzetnici doprinose razvoju gospodarstva , a oni su ujedno i oni koji su spremni prihvatiti sav rizik i uložiti potreban napor da bi se...

Paginacija