Paginacija

Naplata ulaska prometa u centar grada
Naplata ulaska prometa u centar grada
Nikolina Golić
Gradovi sve intenzivnije razvijaju svoje prometne strategije kako bi ostvarili širi raspon ciljeva politike. Nemogućnost proširivanja kapaciteta središnjih gradskih ulica u prvi plan nameće upravljanje prijevoznom potražnjom strategijom „naplate zagušenja“ za koje se do sada odlučio određeni broj gradova i koja se pokazala uspješnom. U Hrvatskoj postoje dva sustava neizravne naplate naknade za ceste i to kroz cijenu goriva i kroz naknade koje se plaćaju prilikom registracije...
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Ivana Štimac
U radu je prikazana analiza načela razmjernosti u Ustavu Republike Hrvatske te pripadajuća praksa Ustavnog suda u kojoj su prikazani razni aspekti tumačenja navedenog načela. Nadalje, obrađena je tematika načela razmjernosti u Zakonu o općem upravnom postupku u svakoj od faza upravnog postupka. Također je obrađena tema načela razmjernosti u posebnim upravnim zakonima. Zatim je prikazana važnost načela razmjernosti kroz primjere iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i...
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Željko Stajčić
Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obiljeţja suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, naţalost, i dalje plaćamo visokom cijenom nepoţeljnog ljudskog stradanja. Ĉovjek, vozilo i cesta temeljni su ĉimbenici koji utjeĉu na sigurnost cestovnog prometa i samo njihovim zajedniĉkim sagledavanjem, analiziranjem i unapreĊenjem moţemo doprinijeti sigurnijem odvijanju prometa. Unutar ovog rada prikazani su svi ti ĉimbenici sigurnosti sa svim svojim osobinama i...
Ništetnost pravnog posla
Ništetnost pravnog posla
Ante Župić
Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Neki od razloga ništetnosti su: poslovna nesposobnost stranaka, nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (školski primjer, šala, nesporazum, prividan ugovor), nemogućnost, nedopustivost, neodređenost i neodredivost činidbe te nedopuštenost pobude za sklapanje ugovora. Pobojan ugovor nastaje kad ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna osoba, kad je pri njegovu...
Nova upravnopravna regulacija udruga
Nova upravnopravna regulacija udruga
Ana Maradin
Ovaj rad sastoji se od uvoda,glavnog dijela rada,zaključka te popisa literature. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina kojima na što jasniji i jezgrovitiji način pokušavam objasniti pojam i rad udruga. U uvodu iznosim bitne podatke o kojim ću pisati tijekom svog rada. Drugi dio sastoji se od upoznavanja sa udrugom te njenim bitnim karakteristikama. Treći dio govori o ciljevima samog Zakona te načelima djelovanja udruge. Četvrti dio vezan je uz osnivanje udruge i članstvo u njoj,bitne...
Novac kao motivacijska tehnika
Novac kao motivacijska tehnika
Ana Puškarić
Motivacija je ključan čimbenik upravljanja ljudskim potencijalima baš zbog motivacije zaposlenika, da bi oni pridonijeli funkcioniranju i ostvarivanju ciljeva poduzeća. Kod zaposlenika ona potiče inovativnost i kreativnost, što vodi i profesionalnom razvoju samog zaposlenika. Bitan je odabir motivatora koji određuju menadžeri, kako bi se ispunjavanjem želja i potreba zaposlenici potaknuli na ostvarivanje zahtjeva poduzeća u kojem rade. Menadžeri prilikom odluke o motivaciji...
Novi javni menadžment
Novi javni menadžment
Matea Ostović
Novi javni menadžment (eng. the New Public Management) upravna je doktrina i pokret koji naglašava ekonomske vrijednosti u javnoj upravi, podvrgavanje državne uprave i organizacija javnog sektora tržišnim načelima, kao i metode razvoja poduzetničkog ponašanja u javnoj upravi. Novi javni menadžment u Velikoj Britaniji obilježava nepovjerenje prema javnom sektoru, a cijela doktrina pokrenuta je neoliberalnom ideologijom Margaret Thacher. Reforme u Danskoj su bile spore, kontinuirane,...
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Objektivna odgovornost u građanskom pravu
Marijo Maljković
Odgovornost za štetu u suvremenoj se pravnoj teoriji određuje kao obvezni odnos u kojemu je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga je strana ovlaštena zahtijevati takav popravak. Postoje različiti pravnoteorijski kriteriji po kojima se razvrstava odgovornost za štetu. Ta odgovornost može postojati kao izvanugovorna, predugovorna i ugovorna odgovornost, zatim subjektivna-kulpozna i objektivna-kauzalna odgovornost, te vlastita odgovornost i odgovornost za...
Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Idriz Džemaili
Trgovačka poduzeća, neovisno o svojoj veličini, uvijek su u potrazi za novim načinima za opstanak na tržištu, pa rješenja pronalaze u sve izraženijim procesima povezivanja u različite partnerske odnose i saveze. Pod pojmom poduzeća podrazumijevamo samostalnu gospodarsku, tehničku i društvenu cjelinu u vlasništvu određenih subjekata koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, a koristi se potrebnim resursima radi ostvarivanja dobiti ili drugih ciljeva pritom snosći...
Oblici udruživanja poduzeća
Oblici udruživanja poduzeća
Martina Romac
Tema mog završnog rada je Oblici udruživanja poduzeća. U uvodu sam, za početak svoga rada, u kratkim crtama objasnila poduzetništvo i njegov smisao. Navela sam dva osnovna preduvjeta za osnivanje poduzeća i uputila čitatelja na budući sadržaj. U drugom poglavlju navodim stručnu definiciju poduzetništva, planiranja poslovanja i poslovnog plana. U trećem poglavlju se posvećujem veličinama poduzeća, tj. malim, srednjim i velikim poduzećima koje detaljnije opisujem kako bi dala...
Oblik pravnog posla
Oblik pravnog posla
Ivana Strika
Tema ovog završnog rada je oblik pravnog posla. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: pojam pravnog posla, podjela, obilježja te oblike pravnog posla u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi kao što su oblici jednostranih pravnih poslova od različitih vrsta oporuka. Nadalje dvostrane pravne poslove kao što su ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ali i nasljedno pravne ugovore kao što su ugovori o doživotnom i do smrtnom uzdržavanju. Poglavlje nakon jest pravni posao kao ovršna...
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Oblikovanje organizacijskih jedinica u poduzeću
Patricija Devčić
Ovaj rad donosi detaljno pojmovno odreĊenje organizacijske strukture koja ĉini temeljnu tematsku okosnicu rada. U radu su izneseni kljuĉni aspekti organizacijske strukture, a to su diferencijacija i integracija koje imaju vaţnu ulogu u njezinom oblikovanju. Posebno poglavlje odnosi se na formalnu i neformalnu organizaciju koje ĉine sastavni dio svakog poduzeća. Rad se bavi i definiranjem elemenata organizacijske strukture prema Henryju Mintzbergu i Miji Novaku. U oblikovanju...

Paginacija