Paginacija

Komparativna analiza ekonomičnosti poslovanja poduzeća Hotel Jadran d. d. i Jelsa d. d. na temelju analize financijskih izvještaja
Komparativna analiza ekonomičnosti poslovanja poduzeća Hotel Jadran d. d. i Jelsa d. d. na temelju analize financijskih izvještaja
Martina Frković
Završnim radom ukazuje se na važnost ekonomičnosti poslovanja poduzeća te provedbe komparativne analize ekonomičnosti poslovanja s poduzećima iz iste djelatnosti. Ekonomično poslovanje i upravljanje troškovima poslovanja preduvjeti su uspješnog i profitabilnog poslovanja te smanjenja nelikvidnosti i nezaposlenosti u gospodarstvu. U završnom radu opisane su osnovne karakteristike financijskih i ostalih poslovnih izvješća koji služe kao podloga za analizu ekonomičnosti ,navedene...
Komparativna analiza tehničkih i eksploatacijskih značajki motora s unutarnjim i vanjskim izgaranjem
Komparativna analiza tehničkih i eksploatacijskih značajki motora s unutarnjim i vanjskim izgaranjem
Željko Butorac
Motor je stroj koji pretvara neki oblik energije u mehanički rad. Motori s unutarnjim ili vanjskim izgaranjem su toplinski strojevi u kojima se kemijska energija goriva pretvara u mehanički rad. U ovome završnom radu, osim pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi, proučene su i analizirane konstrukcijske, tehničke i eksploatacijske značajke i razlike motora s vanjskim i unutarnjim izgaranjem. Budući da su u svijetu najzastupljeniji motori s unutarnjim izgaranjem, oni su...
Komunalne djelatnosti u lokalnoj samoupravi
Komunalne djelatnosti u lokalnoj samoupravi
Tanja Bruketa
Tema ovog završnog rada je istražiti značaj i ulogu komunalnih djelatnosti u lokalnoj samoupravi na primjeru Grada Bakra. Komunalne djelatnosti definirane su zakonom i općim aktom jedinice lokalne samouprave te predstavljaju jedan od temelja suvremenog življenja. Lokalna samouprava, kao dio upravnog sustava vlasti najbliža građanima i gospodarskim subjektima, u mogućnosti je pratiti, prepoznati i u najvećoj mogućoj mjeri svrhovito zadovoljiti potrebe fizičkih i pravnih osoba na...
Konkurentska prednost na primjeru proizvoda COCA- COLA na tržištu
Konkurentska prednost na primjeru proizvoda COCA- COLA na tržištu
Suzana Grgurić
U radu je prikazana uloga potpunog upravljanja kvalitete i njegova povezanost s marketingom u rastu i razvoju poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska, lokalne podruţnice meĊunarodne kompanije Coca-Cola Company, i to s posebnim naglaskom na njihov najpoznatiji proizvod, gazirano piće naziva Coca-Cola. Opisane su sve pojedine faze strateškog marketinga, od analize unutrašnjih ĉimbenika i vanjske marketinške situacije preko segmentacije trţišta prema geografskim, demografskim, psihografskim i...
Konvencionalni načini prijevoza putnika u gradovima
Konvencionalni načini prijevoza putnika u gradovima
Branka Štimac
Analizirat ćemo javni prijevoz putnika u urbanim sredinama, njegova problematika, te problemi s kojima se danas javni gradski prijevoz suočava. Kod modernizacije javnog gradskog prijevoza potrebno je odabrati sustav prijevoza koji će funkcionirati uz što manje poteškoće i ograničenja. Javni prijevoz prema tehnologiji i vrsti usluge možemo podijeliti na: željeznicu, autobus i paratranzit. Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i stvari vožnjom po...
Korištenje financijske poluge u poslovanju
Korištenje financijske poluge u poslovanju
Stefanie Cvitković
Polazna točka svakoga poslovnog pothvata je sam poduzetnik. Pri svakom pokretanju pothvata bilo koje vrste sam se suočava sa svim čimbenicima koje mora organizirati i svladati. Glavna je prepreka na tom putu zatvaranje financijske konstrukcije kako bi od ideje došao do gotova proizvoda ili poduzeća za obavljanje neke djelatnosti. Najjednostavniji je put kada poduzetnik ima početni kapital, odnosno dovoljno financijskih sredstava, te da se ne mora zaduživati kako bi svoju ideju proveo...
Korištenje računovodstvenih informacija u poslovnom odlučivanju podizeća Plinacro d.o.o.
Korištenje računovodstvenih informacija u poslovnom odlučivanju podizeća Plinacro d.o.o.
Jurica Brala
U završnom radu objašnjen je pojam računovodstvenih informacija i način na koji se one prezentiraju krajnjim korisnicima. Također, istaknuta je važnost računovodstvenih informacija pri donošenju poslovnih odluka povezanih s poslovanjem poduzeća u budućnosti. Navedene su karakteristike i obrazložene specifičnosti poslovnog odlučivanja te prikazan proces donošenja poslovnih odluka. Odlučivanje je proces koji zahtijeva određene vještine, a za donošenje poslovnih odluka posebno...
Kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana-Marija Borić
Mala i srednja poduzeća su pokretači gospodarske aktivnosti i kao takva su predmet razmatranja u ovom radu. U ovom radu se prikazuju kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća. Navedeni su različiti izvori, od vlastitih i tuđih do kratkoročnih, kao i faze razvoja poduzeća. Kako bi se neko poduzeće razvilo potrebna je najprije ideja i novac, a svako poduzeće treba imati i cilj, odnosno treba imati za cilj da ulaganjem svog postojećeg kapitala može imati dobit koja...
Kretanje vozila u zavoju
Kretanje vozila u zavoju
Tomislav Baburić
Prema nekom najosnovnijem razmišljanju, kretanje motornih vozila temelji se na kotrljanju kotača. DogaĎa se pod utjecajem različitih otpora i sila, a u cestovnom prometu uvjetovano je oblikovnim i prometnim elementima trase ceste. Različite sile otpora vožnje (osnovne, vanjske i unutarnje) koje djeluju na motorno vozilo pri kretanju moraju se savladati vučnom silom. Posebna pažnja se pri tome pridaje kretanju motornih vozila u zavoju, gdje se pojavljuju utjecaji centrifugalne i...
Krizni menadžment na primjeru koncerna Agrokor
Krizni menadžment na primjeru koncerna Agrokor
Martina Starčević
Promjene su neminovne bilo da predstavljaju opasnost, rizik, kriznu situaciju ili postaju izazov i prilika za uspijeh .Izazovi modernog menedžmenta izvor su promjena s kojima se kontinuirano suočava i mogu nastupiti brzo,a neke postepeno.Prevladavanje otpora promjenama zahtijeva razmatranje i postupanje u smislu ublažavanja ili uklanjanja njegovih posljedica u poslovanju.Kompleksne i brze promjene su obilježja krizne situacije u kojoj se očekuje brza reakcija i odgovarajući način...
Krizni menedžment
Krizni menedžment
Ana Marijanović
Poslovne krize predstavljaju neţeljena, ali ne i neočekivana, stanja u ţivotu svakog poslovnog subjekta - one su dogaĎaji sa dramatičnim, katkad i katastrofalnim učinkom. Poslovna kriza zahtijeva odlučnu promjenu - ili onu koja upućuje na mogućnost postizanja izrazito ţeljenog i pozitivnog ishoda, ili pak onu sa izrazito neţeljenim i visoko negativnim ishodom. Poslovni slom korporacija je vrlo sličan prirodnoj smrti kod ljudskih bića. Kao što se, veoma rijetko, kod...
Kult kao manipulacija tržištem
Kult kao manipulacija tržištem
Damir Župan
Od davnina gospodarsku aktivnost pratile su novčane transakcije. Kako se razvijalo gospodarstvo razvijalo se i poslovanje na tržištima s novcem. Suvremene financije karakteriziraju izrazito razvijena financijska tržišta među kojima posebno mjesto pripada tržištu kapitala. Tržište kapitala je tržište dugoročnih vrijednosnih papira dok je u najužem smislu sekundarno tržište dugoročnih vrijednosnih papira. U najopćenitijem smislu, ono čini mnoštvo sveza između raznih...

Paginacija