Pages

Kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana-Marija Borić
Mala i srednja poduzeća su pokretači gospodarske aktivnosti i kao takva su predmet razmatranja u ovom radu. U ovom radu se prikazuju kratkoročni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća. Navedeni su različiti izvori, od vlastitih i tuđih do kratkoročnih, kao i faze razvoja poduzeća. Kako bi se neko poduzeće razvilo potrebna je najprije ideja i novac, a svako poduzeće treba imati i cilj, odnosno treba imati za cilj da ulaganjem svog postojećeg kapitala može imati dobit koja...
Kretanje vozila u zavoju
Kretanje vozila u zavoju
Tomislav Baburić
Prema nekom najosnovnijem razmišljanju, kretanje motornih vozila temelji se na kotrljanju kotača. DogaĎa se pod utjecajem različitih otpora i sila, a u cestovnom prometu uvjetovano je oblikovnim i prometnim elementima trase ceste. Različite sile otpora vožnje (osnovne, vanjske i unutarnje) koje djeluju na motorno vozilo pri kretanju moraju se savladati vučnom silom. Posebna pažnja se pri tome pridaje kretanju motornih vozila u zavoju, gdje se pojavljuju utjecaji centrifugalne i...
Krizni menadžment na primjeru koncerna Agrokor
Krizni menadžment na primjeru koncerna Agrokor
Martina Starčević
Promjene su neminovne bilo da predstavljaju opasnost, rizik, kriznu situaciju ili postaju izazov i prilika za uspijeh .Izazovi modernog menedžmenta izvor su promjena s kojima se kontinuirano suočava i mogu nastupiti brzo,a neke postepeno.Prevladavanje otpora promjenama zahtijeva razmatranje i postupanje u smislu ublažavanja ili uklanjanja njegovih posljedica u poslovanju.Kompleksne i brze promjene su obilježja krizne situacije u kojoj se očekuje brza reakcija i odgovarajući način...
Krizni menedžment
Krizni menedžment
Ana Marijanović
Poslovne krize predstavljaju neţeljena, ali ne i neočekivana, stanja u ţivotu svakog poslovnog subjekta - one su dogaĎaji sa dramatičnim, katkad i katastrofalnim učinkom. Poslovna kriza zahtijeva odlučnu promjenu - ili onu koja upućuje na mogućnost postizanja izrazito ţeljenog i pozitivnog ishoda, ili pak onu sa izrazito neţeljenim i visoko negativnim ishodom. Poslovni slom korporacija je vrlo sličan prirodnoj smrti kod ljudskih bića. Kao što se, veoma rijetko, kod...
Kult kao manipulacija tržištem
Kult kao manipulacija tržištem
Damir Župan
Od davnina gospodarsku aktivnost pratile su novčane transakcije. Kako se razvijalo gospodarstvo razvijalo se i poslovanje na tržištima s novcem. Suvremene financije karakteriziraju izrazito razvijena financijska tržišta među kojima posebno mjesto pripada tržištu kapitala. Tržište kapitala je tržište dugoročnih vrijednosnih papira dok je u najužem smislu sekundarno tržište dugoročnih vrijednosnih papira. U najopćenitijem smislu, ono čini mnoštvo sveza između raznih...
Kvaliteta i dizajn
Kvaliteta i dizajn
Katarina Kolić
Kvaliteta je u danas, u uvjetima snažne konkurencije, „strateško oružje“ za postizanje konkurentskih prednosti. U radu se raspravlja o ulozi kvalitete kao jednog od osnovnih čimbenika konkurentnosti na svjetskom tržištu. Upravljanje kvalitetom obuhvaća sustavno korištenje različitih metoda, smjernica, tehnika i alata kako bi se, kroz postizanje visoke kvalitete proizvoda i procesa, zadovoljili zahtjevi korisnika i postigla konkurentna prednost te poslovni uspjeh. Danas, poslovna...
Kvaliteta i razvoj Hrvatskog gospodarstva
Kvaliteta i razvoj Hrvatskog gospodarstva
Patricija Špiljak
Predmet ovog rada je opisati kvalitetu i razvoj hrvatskog gospodarstva, kako bi se dobila trenutna slika stanja gospodarstva. Ekonomska kriza proširila se na sve zemlje svijeta, a najveće negativne posljedice doţivjele su zemlje u razvoju meĊu kojima je i Hrvatska. Gospodarstvo Hrvatske prolazi kroz krizna razdoblja, stopa nezaposlenosti poĉela je rasti, smanjuje se proizvodnja i izvoz, a povećava se vanjski dug. U radu su navedene moguće promjene u podruĉjima koje bi omogućile...
Kvaliteta i razvoj hrvatskog gospodarstva
Kvaliteta i razvoj hrvatskog gospodarstva
Magdalena Butorac
Kako bi se zadovoljile ljudske potrebe i poboljšao način života, potrebno je imati dobro razvijen i kvalitetan gospodarski sustav. Da bi se shvatio razvoj Hrvatskog gospodarstva u radu je najprije opisan povijesni razvoj gospodarstva. Značajnu ulogu u kvaliteti gospodarstva imaju prirodni resursi, u radu sam detaljno objasnila njihov utjecaj te opisala trenutnu situaciju iskorištenosti resursa. Kako je turizam jedna od ključnih stavki gospodarstva u radu je analizirana tablica...
Kvaliteta kao čimbenik poslovne izvrsnosti
Kvaliteta kao čimbenik poslovne izvrsnosti
Paulina Butković
Poslovna izvrsnost ističe se kao najjače oružje svakog poduzeća u procesu postizanja konkurentske prednosti nad ostalim poduzećima iz istih ili različitih djelatnosti, a potpuno upravljanje kvalitetom je put koji omogućava ostvarivanje pozitivnih rezultata u sadašnjosti i budućnosti. Ovom činjenicom vode se neka od najuspješnijih poduzeća u svijetu, koja se upravo zbog toga i nalaze na vrhu u poslovnom svijetu, kao npr. Apple, Samsung, Sony, IBM i mnoge druge. Za procjenu...
Kvaliteta ruralnog područja
Kvaliteta ruralnog područja
Dragana Osmokrović
U završnom radu Kvaliteta ruralnog područja, pobliže se obrađuje ruralni prostor u Republici Hrvatskoj. Prema tradicionalnoj definiciji, selo je naselje čije se stanovništvo pretežito bavi poljodjelstvom, stočarstvom ili ribarstvom., dakle tzv.primarnim djelatnostima. Dakako, u ruralnom prostoru živi i nepoljoprivredno stanovništvo. U suvremenom selu pogotovo, i to toliko da takva stanovništva može biti i više nego poljodjelskog. U Europi a tako i u Hrvatskoj, poljoprivreda je...
Lisabonski ugovor
Lisabonski ugovor
Ana Pemper
Zbog katastrofalnih posljedica koje je prouzrokovao Drugi svjetski rat i konstantne opasnosti od sukoba Istoka i Zapada, pomirenje Francuske i Njemačke postaje apsolutni prioritet. Jean Monnet je shvatio da je sukob interesa između te dvije države oko prirodnih resursa, poput ugljena, opasnost za nova neprijateljstva i ratove. Započinje razmišljati o osnivanju Europske Unije. Njegov istomišljenik, francuski ministar vanjskih poslova Robert Schumen, izlošio je svoj tzv.Schumanov plan...
Lizing u razvojnom financiranju
Lizing u razvojnom financiranju
Katica Samardžić
U lizing poslu radi se o nabavi nekog objekta lizinga na način da lizing društvo daje u najam taj predmet primatelju lizinga, a on se obvezuje plaćati određenu naknadu sukladno ugovoru o lizingu. Posao lizinga može biti posao operativnog i posao financijskog lizinga. Osnovni cilj ovog rada je analizirati važnost i obilježja lizinga kao izvora financiranja. U radu je definiran pojam lizinga, te brojna pravila, načela i podjele koje su karakteristične za lizing. Također su navedene...

Pages