Pages

Međunarodni menadžer
Međunarodni menadžer
Mirela Kostelac
Riječ menadžment dolazi od latinske riječi manus što znači ruka. Menadžment je, dakle proces koordinacije i efikasnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa kako bi se postigli zadani ciljevi organizacije. Menadžment je dakle proces planiranja, organizacije, koordiniranja i kontrole aktivnosti i resursa organizacije sa srhom postizanja ciljeva poduzeća. Temeljna je zadaća menadžmenta učiniti ljude sposobnima za zajedničko izvršavanje zadatka putem zajedničkih ciljeva i...
Međunarodni menadžment
Međunarodni menadžment
Maja Rukavina
Problematika rada usmjerena je na promišljanje specifičnosti međunarodnog menadžmenta u uvjetima globalnog poslovanja. Da bi poduzeće na tržištu opstalo, od strane menadžmenta mu je potrebno obezbijediti rast i razvoj. To je moguće ukoliko menadžment definira misiju poduzeća prilagođavajući je stalno uslovima okruženja u smislu kontinuiranog podizanja njegove efektivnosti i efikasnosti. Za obezbjeđenje efektivnosti i efikasnosti u poslovanju poduzeća, menadžment je sve više...
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Željka Pavelić
U uvodnom dijelu upoznati ću čitatelja sa osnovama na kojima se ovaj rad zasniva. U razradi teme bavit ću se ustrojem ministarstava u sustavu državne uprave uzimajući u obzir povijesne promjene i današnji ustroj državne uprave. Slijedeće poglavlje govoriti će ministarstvima i njihovoj ulozi u Vladi Republike Hrvatske. Nadalje, predmet slijedećeg poglavlja biti će analiza ministarstava u hrvatskom zakonodavstvu, također s osvrtom na povijesni ustroj kao i ustroj novog hrvatskog...
Mjere smirenja prometa
Mjere smirenja prometa
Antonija Vrban
Koncept “smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, a postiţe se smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola i djeĉjih vrtića te poboljšanju preglednosti. Smirivanjem prometa moguće je postići i povećanje udobnosti i sigurnosti kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš – smanjenje razine buke i oneĉišćenja zraka.Za postizanje postavljenog cilja treba provesti ĉitav niz postupaka koji se...
Model autokratsko-demokratskog vodstva temeljen na teorijama X i Y
Model autokratsko-demokratskog vodstva temeljen na teorijama X i Y
Mario Delač
Model autokratsko – demokratskog vodstva razvijen je iz Teorije X i Teorije Y Douglasa McGregora. Teorija X pretpostavlja da ljudima rad nije prirodan i tvrdi kako je ljude potrebno neprestano usmjeravati. Kod njih izostaje želja za odgovornošću, nisu kreativni i nemaju želju za rješavanje problema poduzeća, motivirani su novcem, a sigurnost im je iznad svega. S druge strane, Teorija Y pretpostavlja da su ljudi kreativni, te da ih se ne mora striktno kontrolirati ukoliko su...
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Ines Kolar
Problematika rada ogleda se u nedovoljnom poznavanju specifičnih osobina vođe u poslovnome svijetu, ali i u razlikama koje se čine bitnima u prepoznavanju muškog i ženskog stila rukovođenja. Ono što je zanimljivo jest da za pojam vodstva postoji mnogo definicija i različitih tumačenja, ali i različitih pristupa temeljenih na osobinama. Isto tako postoje i razne vrste modela vodstva, no u radu je detaljnije objašnjen model osobina vođe, koji se dijeli na teoriju velikih ljudi,...
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Božana Peterlić
The aim of the graduate thesis is to explain possibility of financing an entrepreneurial and sources venture, and parts such as financing rules, financing timing of financing.The work is divided into three themes.The first part explains the term of entrepreneurial venture and the rules of financing.Horizontal,vertical and other funding rules. The second part of the paper has been explained in more detail the timing of the sources of funds,respectively short-term and long-term...
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko - Senjske Županije
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko - Senjske Županije
Karmela Perša
Zbog povoljnog geoprometnog položaja je potrebno cestovnu mrežu Ličko-senjske županije još bolje povezati s cestovnom mrežom ostatka Hrvatske, te unaprijediti postojeću cestovnu mrežu unutar same županije kako bi dobila još veće značenje unutar Republike Hrvatske, a i izvan nje. Tema rada je Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije, stoga je na temelju analiza prikazano postojeće stanje državnih, županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije....
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Karmela Perša
Zbog povoljnog geoprometnog položaja je potrebno cestovnu mrežu Ličko-senjske županije još bolje povezati s cestovnom mrežom ostatka Hrvatske, te unaprijediti postojeću cestovnu mrežu unutar same županije kako bi dobila još veće značenje unutar Republike Hrvatske, a i izvan nje. Tema rada je Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije, stoga je na temelju analiza prikazano postojeće stanje državnih, županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije....
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada
 Zagreba
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada Zagreba
Kristijan Brkić
Koncept “smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, pješaka koji se nalaze u blizini motornih vozila, a postiže se poboljšanjem preglednosti vozačeve okoline te smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola. Smirivanjem prometa moguće je postići veću sigurnost kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš kao što su smanjenje razine buke i onečišćenja zraka. Da bi se postigao cilj koncepta...
Monetarna politika u RH
Monetarna politika u RH
Božica Bobinac
Monetarna politika jedna je od najvažnijih politika u svakoj modernoj državi. Ona svojim ciljevima i instrumentima utječe na cijene, investicije, količinu novca u optjecaju, kamate i dr. Svaka središnja banka u provođenju monetarne politike postavlja određene ciljeve, kod većine glavni cilj jest stabilnost cijena, Hrvatska narodna banka već godinama provodi ekspanzivnu monetarnu politiku te politiku održavanja stabilnosti kune prema euru, što je glavni preduvjet održavanja...
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Jelena Umljenovića
Ovim radom prikazuje se upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju, te je objašnjena vaţnost uloge motivacijskog faktora za zaposlenika i njegovo zadovoljstvo. Produkt istog je kvalitetniji rad, te veća kreativnost. Kada se govori o motivaciji, uvijek se ukazuje na pokretaĉke sile u pojedincu. Te pokretaĉke sile mogu biti pozitivne i negativne. MeĊutim, iako su u biti razliĉite, obje sile pokreću i podrţavaju odreĊeno ponašanje kod ĉovjeka. Misao i akcija pojedinca odraz...

Pages