Matić, Mihaela: Specifična okolina menadžmenta: kupci, dobavljači, konkurencija, tržište rada- na primjeru poduzeća Tušak d. o. o.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations