Pages

Grad kao jedinica lokalne samouprave
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Danijela Jurčević
Jednako kao što je cjelokupni razvoj Republike Hrvatske bio obilježen diskontinuitetom i mnogobrojnim prekidima tako se razvijala lokalna samouprava. U tradiciji lokalne samouprave su uključene povijesne reminiscencije iz srednjovjekovnog razdoblja germansko – austrijska i ugarska tradicija iz perioda Austrougarske monarhije pa sve do jednopartijskog iskustva s sveobuhvatnim sustavom samoupravljanja socijalističke Jugoslavije. Osamostaljenjem Republike Hrvatske dolazi do reafirmacije...
Građani i uprava
Građani i uprava
Valentina Sertić
Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za...
Hipoteka
Hipoteka
Anita Kukec
Temeljno mjesto u hrvatskome pravu što se tiče stvarnopravnih osiguranja zauzima založno pravo. Naime, založno pravo predstavlja ograničeno stvarno pravo na stvari ili pak pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana navedenim pravom, da se po dospijeću tražbine ukoliko ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. U tom slučaju predmet založnog prava naziva se zalogom. Postoji više predmeta založnog prava, a to mogu biti nekretnine, pokretnine, ali i...
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Hrvatska narodna banka i instrumenti monetarne politike
Martin Rudelić
U ovom radu objasniti će se pojam i djelovanje središnje banke a zatim i Hrvatske narodne banke kao središnje banke u Republici Hrvatskoj. Razrađena će biti unutarnja organizacija, funkcije i samo djelovanje ove institucije s posebnim osvrtom na instrumente monetarne politike kojima Hrvatska narodna banka djeluje na monetarni sustav.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
ISO norme 9000 na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Ana Jurković
Tijekom posljednjih deset godina kvaliteta je postala središnja preokupacija kompanija, javnih poduzeća i neprofitnih organizacija u Europi pa i cijelom svijetu. Veliku, možda i presudnu ulogu u percepciji kvalitete i poimanju temeljnih postavki kontrole kvalitete, osiguravanja kvalitete i upravljanja kvalitetom odigrale su međunarodne norme ISO 9000. Taj oblik certifikacije postao je de facto osnovni standard kvalitete u gotovo svim europskim industrijskih sektorima, a ni usluge nisu...
Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu
Marijan Lulić
Ovaj završni rad predstavlja temu pod nazivom „Implementacija inteligentnih transportnih sustava u prometu“ i sadržajno je podijeljen na šest cjelina. Prva, a ujedno i početna cjelina, je uvod, u kojemu je rečeno nešto osnovno o temi te je kratko dat sam uvod u tematiku. U drugoj cjelini počinje se s razradom tematike, gdje se govori nešto o općenitim stvarima vezanim uz inteligentne transportne sustave. Tako je tu onda opisana arhitektura svakog ITS sustava, napravljena je...
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Informacijski sustav naplate cestarine (SNC)
Davor Kutnjak
Autoceste moraju zadovoljiti sve kriterije kao moderna prometnica. Neki od kriterija su sljedeći : veličina motornog prometa mora biti minimalno 14.000 vozila na dan, povezivanje prometa na međunarodnoj i državnoj razini, promet namijenjen motornim vozilima koji mogu razvijati brzine veće od 60 km/h.( http://www.propisi.hr/print.php?id=7519 (16.9.2016.)) Pri tome moraju pružiti visoke stope protočnosti vozila i održavati maksimalnu sigurnost za sve sudionike koji koriste usluge...
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Inovativne tehnologije u gradskom prijevozu
Benjamin Hajduk
Završni rad navodi i opisuje razne inovativne tehnologije kojima je cilj riješiti probleme velikih urbanih sredina, gradova. Rad definira gradove te ulogu prometa unutar njih te opisuje probleme sa kojima se gradovi susreću na području prometa i transporta. Rad također definira pojam tehnologije i pojam inovacije te prikazuje ulogu istih na primjeru prometa. Inovativne tehnologije u gradskom prometu doprinose razvitku samog grada te pomažu u razvoju svih razina gradske mreže. Promet...
Institucije Europske unije
Institucije Europske unije
Nikolina Župan
Europska unija, engl. European Union - EU, međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta. Zakonodavni i institucionalni okvir Europske unije nastajao je i razvijao se tijekom povijesnog razvoja Europske unije. Temelji se na komunitarnom pravnom sustavu, posebice osnivačkim ugovorima i ugovorima kojim su nadopunjavani i izmjenjivani, kao i drugim izvorima komunitarnog prava i općim načelima prava,...
Integralni transport i njegova uloga u globalnom sustavu prijevoza roba i tereta
Integralni transport i njegova uloga u globalnom sustavu prijevoza roba i tereta
Aleksandra Stojčevska
U završnom radu navedeni su pojam i značenje integralnog transporta te povijesni razvoj ovog načina transporta i njegovi uvjeti za razvoj. Pojašnjen je pojam integralnog transporta te njegova povezanost sa prekrcajem robe i tereta. Korištenje raznih transportnih sredstava , bez doticanja robe na cijelom transportnom lancu „od vrata do vrata“ , osim pri ukrcaju i iskrcaju. Također, objašnjen je pojam transportni proces te lanac i transportni sustavi. Navedene su sve važnije...
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Antonio Lucić
Tema ovog rada je pokazivanje važnosti sustava upravljanja kvalitetom i kako sama kvaliteta utječe koliko će naše poduzeće biti uspješno. Sama kvaliteta je apstraktan pojam kojeg definiraju mnogi autori, teoretičari i slično. Od kako čovječanstvo postoji tako i kvalitetu možemo razmatrati kroz nekoliko faza, kao npr. faza predindustrijske revolucije, faza kraja Drugog svjetskog rata, faza kasnih osamdesetih godina, itd. Uzeći to sve u obzir postoji jedna međunarodna...
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Viktorija Dujmović
nteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitost i udobnost voţnje. Temeljna zamisao ITS-a je uspješno rješavanje problema odvijanja prometa i obavljanja transporta ljudi, roba i informacija u korelaciji s razvojem prometne znanosti i tehnologije. ITS unutar...

Pages