Pages

Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole
Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole
Matea Krmpotić
Tema završnog rada je „Funkcije menadžmenta: zavisnost planiranja i kontrole“. U uvodnom dijelu opisani su pojmovi menadžment, menadžer te funkcije menadžmenta. Zatim, u središnjem dijelu rada detaljnije su opisane funkcije planiranje i kontroliranje. Završni dio rada obrazlaže zavisnost planiranja i kontrole, potom se u zaključku daje kratki rezime rada.
Geoprometna analiza izbora trasa cesta i autocesta
Geoprometna analiza izbora trasa cesta i autocesta
Mario Rukavina
Geoprometna analiza trasa cesta i autocesta omogućuje pronalaženje optimalne trase kojom će određena cesta prolaziti. Svrha toga da je bolje povezivanje i prijevoz ljudi kao i bolji transport robe i dobara. U okviru ovog završnog rada bit će analizirani geoprometni načini odabira tih trasa i razvoj ceste kao takve kroz povijest. Osim toga prikazana je i geoprometna analiza cesta na području Republike Hrvatske kroz nekoliko etapa povijesti. U zaključnom dijelu naveden je...
Geoprometni položaj i usporedba prometa luka Rijeka, Kopar i Trst
Geoprometni položaj i usporedba prometa luka Rijeka, Kopar i Trst
Josipa Dujmović
Glavne morske luke u europskim i svjetskim relacijama već su prije nekoliko desetljeća postale bitan ĉimbenik (glavna ĉvorišta) u povezivanju svih prometnih grana u transportu roba, osobito u prometovanju suvremenim tehnologijama transporta. To je izuzetno znaĉajno za transport tranzitnih, kao i roba izvozno-uvoznog karaktera. U ovome radu obraĊen je geoprometni položaj luka (Rijeka, Kopar i Trst). Analiziran je promet po glavnim vrstama tereta za razdoblje od 2011. do 2015. godine...
Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Jadranske magistrale
Marta Polić
Tema ovog rada je Jadranska magistrala, koja ima veliku vaţnost kao turistiĉka cesta jer povezuje sjeverni i juţni Jadran duţ obale Jadranskog mora. Ona je jedna od glavnih hrvatskih drţavnih cesta duljine od 643,1 kilometar. U prvom djelu rada definirali smo geoprometni poloţaj Jadranske magistrale, te povijesni razvoj iste. Glavni dio nam je poglavlje pod nazivom prometno opterećenje Jadranske magistrale gdje su analizirani podaci sa sluţbenih stranica Hrvatskih cesta, podaci su...
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale
Ana Marković
U radu na temu Geoprometni položaj i značaj Podravske magistrale obradila se analiza državne ceste D2 pod nazivom Podravska magistrala, takoĎer obraĎuje se povijesni prikaz nastanka ceste još od rimskog doba pa sve do danas. Podravska magistrala analizirana je s prometnog stajališta- prometno opterećenje ceste i razina sigurnosti prometa. Nakon analize trase Podravske magistrale i njenih elemenata date su preporuke za izgradnju novih obilaznica gradova. TakoĎer, temeljem obavljenih...
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Glavni trendovi na turističkom tržištu
Marko Kolić
Trend je općeprisutan pojam u svakidašnjem životu jer se o najnovijim trendovima može slušati u medijima, ĉitati u tisku ili na internetu, ali i u znanstvenim i stručnim ĉasopisima. Najvažnije je obiljeţje trenda očekivanje da će se utvrđeni smjer kretanja ili neki drugi oblik promjene nastaviti i u budućnosti. Najzastupljeniji trendovi u turizmu jesu: trendovi turistiĉke potraţnje, trendovi turistiĉke ponude, trendovi na receptivnim turistiĉkim trţištima i trendovi...
Globalni pozicijski sustav (GPS)
Globalni pozicijski sustav (GPS)
Željko Dukovac
Završni rad pod nazivom Globalni Pozicijski Sustav (GPS) pokazuje korištenje i primjenu GPS sustava kroz različite aktivnosti. Kroz rad obraĎen je pojam telematike i vaţnost pojma za GPS sustav. Rad govori i o inteligentnim transportnim sustavima koji su podrţani telematikom te se koriste u višenačinskom transportnom sustavu prijevoza putnika, u navigacijskim sustavima. U širem opsegu rada pojašnjava se pojam GPS-a, povijesti, načinu rada pa sve do programa modernizacije GPS-a i...
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Gospodarska djelatnost udruga u Republici Hrvatskoj
Krešo Vuković
Udrugom se smatra svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja pravnih i fizičkih osoba koje se udružuju zbog zaštite ljudskih prava i drugih općekorisnih ciljeva u skladu s Ustavom i zakonima, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi. Načelo neprofitnosti je jedno od glavnih načela djelovanja udruge, te kao takvo neophodno je za spomenuti u radu i djelovanju udruge. Gospodarska djelatnost udruge je djelatnost koja se može obavljati pored osnovne djelatnosti,...
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Grad Zagreb - Ustroj i organizacijska struktura
Katarina Uremović
U završnom radu pod naslovom „Grad Zagreb - ustroj i organizacijska struktura“ obrađeni su pojmovi vezani za grad Zagreb, nastanak i povijest, ustrojstvo vlasti, te razvoj grada kao posebne teritorijalne i upravne jedinice. Grad Zagreb je glavni i najveći grad Republike Hrvatske ujedno je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko, administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade. Analizirane su karakteristike smještaja grada, prometni...
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Grad kao jedinica lokalne samouprave
Danijela Jurčević
Jednako kao što je cjelokupni razvoj Republike Hrvatske bio obilježen diskontinuitetom i mnogobrojnim prekidima tako se razvijala lokalna samouprava. U tradiciji lokalne samouprave su uključene povijesne reminiscencije iz srednjovjekovnog razdoblja germansko – austrijska i ugarska tradicija iz perioda Austrougarske monarhije pa sve do jednopartijskog iskustva s sveobuhvatnim sustavom samoupravljanja socijalističke Jugoslavije. Osamostaljenjem Republike Hrvatske dolazi do reafirmacije...
Građani i uprava
Građani i uprava
Valentina Sertić
Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za...
Hipoteka
Hipoteka
Anita Kukec
Temeljno mjesto u hrvatskome pravu što se tiče stvarnopravnih osiguranja zauzima založno pravo. Naime, založno pravo predstavlja ograničeno stvarno pravo na stvari ili pak pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana navedenim pravom, da se po dospijeću tražbine ukoliko ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. U tom slučaju predmet založnog prava naziva se zalogom. Postoji više predmeta založnog prava, a to mogu biti nekretnine, pokretnine, ali i...

Pages