Pages

Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Orešković
Ovaj rad donosi detaljan pregled pravnih oblika poduzetništva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću kao trgovačkog društva u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. U radu su iznesena osnovna obilježja i postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, ali i postupak likvidacije ako se ukaže potreba za zatvaranjem društva. Društvo s ograničenom odgovornošću obavezno...
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Državni proračun s posebnim osvrtom na proračun Republike Hrvatske
Iva Vučetić
Proračun je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun je, nakon Ustava, najznačajniji dokument kojim se definira i opisuje funkcioniranje jedne države. Glavne funkcije proračuna su prikaz najvažnijih ciljeva države u fiskalnoj godini, služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje te je ujedno i sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, a...
Državno sudbeno vijeće
Državno sudbeno vijeće
Josipa Starčević
Državno sudbeno vijeće, u hrvatskom pravnom sustavu je posebno tijelo sudbene vlasti kojemu je u djelokrugu imenovanje, razrješenje sudaca te odlučivanje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. U RH, u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću iz 1993. i Ustavu iz 2000. god., prihvaćen je talijanski model. Vijeće je sastavljeno od istaknutih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Takav se sustav imenovanja sudaca u suvremenim demokratskim...
Dugoročno financiranje poduzeća
Dugoročno financiranje poduzeća
Ivana Grbac
Osnovni cilj poduzeća kao ekonomskog sustava je ostvarivanje određenih koristi, čime se podmiruju potrebe pojedinaca i društva, a sam sustav osigurava svoj daljnji razvoj. Većina poduzetničkih tvrtki, bilo da su tek osnovane ili da posluju duži niz godina imaju četiri temeljna financijska cilja - profitabilnost, likvidnost, efikasnost i stabilnost. Financiranje predstavlja jednu od osnovnih funkcija svakog suvremenog poduzeća. Ono u sebi sadrži poslovnu politiku kojom poduzeće...
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Kristina Jandrlić
Emisija vrijednosnih papira aktivnost je izdavanja vrijednosnih papira, njihovih plasmana i uvođenja u promet. Provodi se izravno ili preko banaka. Emisija vrijednosnih papira važan je instrument financiranja. Podjela vrijednosnih papira može se sagledati s više aspekata. U ovom radu govori se o obveznicama kao potraživanju u kojem se izdavatelj obvezuje da će imatelju obveznice tj. vjerovniku u određenom roku i to dužem od jedne godine vratiti pozajmljeni iznos uvećan za...
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Elektronički potpis i njegova uporaba u Republici Hrvatskoj
Anđela Miloš
Na sljedećim stranicama ovog završnog rada autorica je obradila temu o elektroničkom potpisu i ukazala na, nazovimo ga, novi i pojednostavljeni način rada uprave te na postignutu novu razinu sigurnosti kako rada tako i zaštite podataka. Na samom početku nije samo definiran pojam elektroničkog potpisa već se također dotiče načina na koji taj potpis funkcionira te koja mu je uopće svrha. Riješivši temeljna pitanja o tome što je elektronički potpis, njegova svrha i način...
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Elektroničko bankarstvo u Republici Hrvatskoj
Laura Nekić
Ovaj završni rad obrađuje temu elektroničkog bankarstva u Republici Hrvatskoj kao glavnu temu ovog završnog rada, ali kroz rad je moguće pročitati što je to uopće elektroničko bankarstvo, kako se ono razvijalo u svijetu i u Hrvatskoj, koje su njegove prednosti i mane. U završnom radu obrađene su još teme usporedbe bankarstva prije i danas, te sigurnost internet bankarstva. Elektroničko bankarstvo definiramo kao upotrebu bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija...
Elementi teorije pri analizi sudara
Elementi teorije pri analizi sudara
Andre Grašić
U elementima teorije pri analizi sudara postoji više teorija koje se promatraju nakon sudara. Kao prvo odreĎuje se mjesto sudara i meĎusobnog položaja, koje se može podijeliti u dvije analize. Prva je analiza tragova i oštećenja vozila, dok je druga analiza pomoću koje se određuje mjesto sudara i sudarne brzine eksperimentalnom metodom iz podataka o odbacivanju komadića vjetrobranskog stakla i fara. Navedene analize mogu se podijeliti u podanalize tako da se zasebno promatraju...
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO ALAT ZA PROCJENU POSLOVNIH RIZIKA
Nikolina Rukavina
Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu nekog poslovnog subjekta. Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Aktiva prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže, dok pasiva prikazuje porijeklo imovine. Porijeklo imovine može biti vlastiti kapital i obveze. Račun dobiti i gubitka pokazuje uspješnost poslovanja društva u određenom razdoblju. Sastoji se od prihoda i rashoda raznih vrsta, njihove razlike,...
Faze Menadžmenta
Faze Menadžmenta
Natalija Čavlin
Tema ovoga završnog rada su funkcije menadţmenta te ću zbog toga u saţetku ovoga rada ukratko definirati svaku od funkcija menadţmenta.Menadţment ima pet funkcija, a to su: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima ili kadroviranje, voĊenje i kontrola. Da bi svako poduzeće kvalitetno poslovalo menadţment mora voditi jednaku vaţnost prema svim funkcijama. Funkcija planiranja kontrolira svo planiranje koje omogućuje organizaciji da posluje uspješno. Planiranje...
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Faze uspješnog upravljanja osobnim financijama
Martina Biletić
Pri planiranju osobnih financija, svaki se pojedinac najprije susreće s prva dva koraka pri izradi svoga financijskog plana, a to su planiranje osobnih financija i kontrola osobnih financija. U oba slučaja se ravna prema svojim zacrtanim financijskim ciljevima koji moraju biti dostižni, odnosno realni, mjerljivi, vremenski određeni te moraju djelovati motivirajuće na samog pojedinca. Da bi ostvario zamišljene financijske ciljeve, svaki pojedinac se u određenom životnom periodu mora...
Faze životnog ciklusa organizacije
Faze životnog ciklusa organizacije
Marija Dasović
U današnjem vremenu organizcija je veoma bitna u našem ţivotu. Dobrom i kvalitetnom organizacijom, čovjek stječe koristi u svim područjima društvenog ţivota pa tako i u poslovnom. S obzirom na klasifikaciju, postoji veliki broj organizacia kao što su poslovne, društvene, političke i druge organizacije. Svrha svake organizacije je rast, napredovanje i postizanje ciljeva. Sa dobrom ogranizacijom poduzeća uspjevaju postizati očekivane ciljeve, ali nakon njihovog dostignuća moraju...

Pages