Pages

Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Milan Starčević
Završnim radom prikazane su vrste, specifičnosti i značaj dugotrajnih potraživanja te instrumenti i postupci njihove analize. Odgovarajuće računovodstveno praćenje dugotrajnih potraživanja i usklađivanje rokova naplate potraživanja i plaćanja obveza utječu na uspješnost poslovanja poduzeća. Pravilan računovodstveni tretman i analiza dugotrajnih potraživanja preduvjeti su značajnih poreznih ušteda, smanjenja troškova poslovanja i zadovoljavajuće likvidnosti u...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Margareta Marić
Poznavanje specifičnosti i računovodstvenog praćenja kratkoročnih financijskih obveza, postupaka njihove analize i planiranja te poznavanje i analiziranje rizika poslovanja vezanih uz zaduživanje i financiranje preduvjeti su zadovoljenja zakonskih uvjeta vezanih uz poslovanje i razvoj poduzeća, definiranja i provođenja uspješne financijske politike poduzeća te planiranja odgovarajućih izvora financiranja, tj. preduvjeti su uspješnog upravljanja troškovima i poduzećem te...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Kristina Abramović
Završnim radom ukazuje se na važnost računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca u poslovanju općenito i na primjeru poslovanja poduzeća Brodomerkur d. d. U trenutnim uvjetima poslovanja, obilježenima ekonomskom krizom, porastom konkurencije i otežanim uvjetima poslovanja, poduzeća moraju pristati i na neke rizičnije oblike poslovanja. Kako bi održala konkurentnost, poduzeća pristaju na neki oblik odgode naplate potraživanja od kupaca. Tu odgodu potrebno je...
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Snježana Mesić
Za uspješno poslovanje određenog poduzeća i donošenje poslovnih odluka potrebo je analizirati podatke koji omogućuju donošenje odgovarajućih i pravovremenih poslovnih odluka. Značajan dio informacija potrebnih za analizu uspješnosti i sigurnosti poslovanja određenog poslovnog subjekta i donošenje ostalih poslovnih odluka saznajemo iz financijskih izvještaja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji daju podatke o poslovanju poduzeća na određeni dan ili u određenom razdoblju,...
Značajke investicijskih balona
Značajke investicijskih balona
Danijela Grubišić
Investicijski balon se pojavljuje onda kada potražnja za nekim proizvodom ili dobrom poraste toliko da daleko premašuje svaku racionalnu razinu potražnje. Kada se dogodi da investicijski balon pukne, investirani novac se gotovo u potpunosti gubi., a investitori u nastojanju da ne pretrpe baš potpuni gubitak, žele prodati svoju investiciju drugome. Razvoj pojave investicijskih balona može se prikazati kroz četiri faze, počevši od samog početka ulaganja pa sve do trenutka u kojem...
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Dino Pantalon
Izgradnja kružnih raskrižja intenzivirana je posljenjih dvadeset godina u svim europskim zemljama. U skladu s tim, i u Hrvatskoj ovakva raskrižja dobivaju na važnosti i značajnoj primjeni. Razlog tome su brojne prednosti koje kružna raskrižja imaju pred klasičnim raskrižjima. Osnovne karakteristike ovih raskrižja su kanalizirani promet koji se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja tri, četiri ili više priključaka te smanjenje broja konfliktnih...
Čimbenici sigurnosti cestovnog prometa
Čimbenici sigurnosti cestovnog prometa
Iva Serdar
U završnom radu na temu Čimbenici sigurnosti cestovnoga prometa obradili su se pojmovi čovjek, vozilo i cesta. U prvom dijelu razrade završnog rada definirano je općenito o čimbenicima sigurnosti prometa. U nastavku razrade završnog rada definiran je pojam čovjek, vozilo, čimbenik „promet na cesti“ i incidentni čimbenik.
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Ivan Alić
Paneuropska prometna mreŽa uključuje 10 Paneuropskih prometnih koridora čija ukupna mreŽa iznosi 20 900 km Željezničkih pruga, 18 700 km cesta, 86 transportnih terminala, 4 000 plovnih putova u unutrašnjim vodama, 58 riječnih luka, 20 morskih luka i 40 aerodroma. Uspostavljena je radi povezivanja Zapadne i Srednje Europe sa Istočnom Europom, i na taj se način razvija prometna infrastruktura unutar svake zemlje, potiče se vanjska trgovina, proširuju robni tokovi i poboljšavaju...
Žene u politici
Žene u politici
Ivana Podnar
Kroz povijest žene su uvijek bile podcjenjivane i osporavane, oduvijek se smatralo da je njihov zadatak biti kod kuće, brinuti se oko odgoja djece i istovremeno obavljati teške fizičke poslove u kućanstvu. Kako se razvijalo društvo, dolazi i do određenih promjena u položaju žena. S vremenom, počele su dobivati različite poslove, društvena prava, pravo glasa, a u konačnici i pravo odlučivanja i rada u politici. Iako danas živimo u 21. stoljeću, postoje dijelovi svijeta u...
Životni ciklus organizacije
Životni ciklus organizacije
Filip Smokrović
Organizacija predstavlja svjesno udruţivanje ljudi koji imaju zajednički cilj, u svrhu ispunjenja zadataka s najmanjim mogućim naporima. Poslovna organizacija, kao i ţivi organizam, ima svoj ţivotni ciklus koji predstavlja putanju u njezinom razvoju. U razvoju, poduzeće ima različitu razvijenost fleksibilnosti i samokontrole, a optimum razvijenosti se postiţe u top formi ţivotnog ciklusa. Za razliku od bioloških sustava, organizacijski sustavi, mogu ostati u top formi u duţem...
Životni ciklus organizacije na primjeru tvrtke INA d.d
Životni ciklus organizacije na primjeru tvrtke INA d.d
Katarina Kukuruzović
Ljudi, biljke i životinje prolaze kroz faze rađanja, rasta, starenja i umiranja. Na tom putu postoji niz problema koji su u svakoj fazi drugačiji i treba im pristupiti na poseban način. Upravo svaka ta faza donoseći sa sobom probleme, pitanja, poteškoće, također pomaţe u izgradnji i napretku svakog pojedinca, odnosno u stjecanju iskustva. Slično je i s organizacijama. Svaka organizacija prolazi kroz faze životnog ciklusa. No, životni ciklus organizacije se u jednoj bitnoj...
Životni ciklus organizacije uz primjer koncerna Agrokor
Životni ciklus organizacije uz primjer koncerna Agrokor
Jelena Starčević
Modeli ţivotnog ciklusa organizacije temelje se na pretpostavci da je ţivi organizam (poduzeće, organizacija), kao i ljudi, otvoreni sustav koji je pod utjecajem vremena i ostalih sustava u okolini. Iz toga proizlazi da svaka organizacija ima svoj nastanak, rast (pad) te starenje. Elementi kroz koje se prati razvoj poduzeća mogu biti: starost, veliĉina organizacije, stanje evolucije i revolucije, te stopa rasta gospodarske grane kojoj pripada organizacija. Svaka organizacija u svom...

Pages