Pages

Upravljanje prometom na raskrrižju
Upravljanje prometom na raskrrižju
Matija Kokotec
Rad se sastoji od sedam poglavlja. Nakon uvodnog poglavlja slijedi poglavlje sa prometim propisima. Vođenje i uređenje prometnih raskrižja definirano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Uz Zakon u primjeni su i pravilnici poput Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, te Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama. Nadalje slijede policijski službenici i druge ovlaštene osobe,...
Upravljanje prometom u dugačkim tunelima
Upravljanje prometom u dugačkim tunelima
Perica Došen
Upravljanje kontrolom prometa u dugim tunelima prati dogaĊanja u prometu 24/h na dan pomoću raznih sredstava kao što su npr. sigurnosne kamere , znakovi, senzori i tako dalje, a sve to kako bi se povećala sigurnost te protok vozila u odreĊenom tunelu te kako bi se zatvorio/preusmjerio promet ako doĊe do nekog oblika prometne nesreće. Kao što će biti prikazano u nastavku završnoga rada govorit će se o razliĉitim tunelima diljem Europe te o njihovim znaĉajkama i o nekim nesrećama.
Upravljanje ustanovama: analiza zakonodavstva i prakse
Upravljanje ustanovama: analiza zakonodavstva i prakse
Nikolina Buhin
Tema ovog završnog rada je upravljanje ustanovama, analiza zakonodavstva i prakse. U uvodnom dijelu uvodi se čitatelja u samu bit teme te se ukratko navodi što slijedi u nastavku rada. Svakako je najbitnija činjenica u uvodu rada tko mogu biti osnivači ustanove. Zatim se obrađuje ustanova općenito od njezinog osnivanja, ustrojstva i organa preko općih akata ustanove, nadzora nad radom ustanove te prestanka same ustanove. Neki članci potkrijepljeni su sudskom praksom. Nadalje su...
Upravnopravna regulacija instituta prebivališta
Upravnopravna regulacija instituta prebivališta
Antonia Marić
Objašnjenje pojma prebivališta možemo pronaći u pravnom zborniku Codex Iustinianus, zapisano 529. god. u Konstantinopolu. Ono je jedno od najstarijih objašnjenja pojma prebivališta, a glasi: Domicilium est ubi qui degit, rerumque suarum summam constituit eo consilio, ut ibi maneat. 1 Kroz povijest pojam prebivališta definiran je raznim terminima i evidencijama o ustroju prebivališta. Povijesno gledajući, kada razmatramo pojam prebivališta možemo zamijetiti da usprkos vremenskom i...
Upravnopravna regulacija međunarodne zaštite
Upravnopravna regulacija međunarodne zaštite
Marko Šuper
Završni rad na temu upravno pravne regulacije međunarodne zaštite iz perspektive upravnog prava u uvodnom dijelu određuje pravne izvore Europske unije i primjenjive međunarodne ugovore kao i razradu određenih pojmova bitnih za rad . U središnjem dijelu rada obrađena je nova migracijska politika Republike Hrvatske, razrađene su odredbe novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji je zamijenio dotadašnji Zakon o azilu u dijelu koji se odnosi na upravno pravnu regulaciju i...
Upravnopravna regulacija prava na pristup informacijama
Upravnopravna regulacija prava na pristup informacijama
Đurđica Basta
Pravo na pristup informacijama čini jedan od ključnih elemenata informacijskoga upravnog prava. U većini zemalja, uključujući Hrvatsku, pravo na pristup informacijama javnog sektora relativno je novo pravo. Uz Ustav RH kao temeljni dokument, od ožujka 2013. na snazi je novi, drugi hrvatski Zakon o pravu na pristup informacijama. Kritike na račun pravnog okvira kao i institucionalne podrške njegovoj provedbi doveli su do izmjena Zakona 2010. odnosno 2011., a 2013. i do donošenja...
Ustav Republike Hrvatske
Ustav Republike Hrvatske
Iva Paulić
Cilj ovog rada je pobliže i na jednostavan način objasniti Ustav Republike Hrvatske, njegov sastav i funkciju. Kroz ovaj rad će se obraditi temeljne kao i zajedničke odredbe Ustava, trodioba vlasti te njegove promjene kroz povijest. Rad se sastoji od jedanaest poglavlja. Drugo poglavlje kao povijesni dio opisuje uspostavu samostalne Republike Hrvatske. Treće se još uvijek bazira na povijesnom dijelu te donošenje Ustava Republike Hrvatske. Kroz četvrto i peto poglavlje se...
Ustroj državne vlasti u Republici Hrvatskoj
Ustroj državne vlasti u Republici Hrvatskoj
Lorena Dujmović
Tema diplomskog rada je Ustroj državne vlasti u republici Hrvatskoj. Rad je tematski podijeljen na četiri dijela. U prvom dijelu biti će objašnjena državna organizacija i vlast u RH, autoritet državne organizacije i integracija državne politike, kao i suverenitet državne vlasti i njena dioba. Drugi dio rada detaljnije objašnjava Ustav Rh, njegove temeljne odredbe, kao i vrednote ustavnog poretka te osobne i političke slobode prava. Na kraju drugog dijela objašnjene su promjene...
Ustroj državne vlasti u Republici Hrvatskoj
Ustroj državne vlasti u Republici Hrvatskoj
Andreja Hodak
Cilj ovog rada je analizirati ustroj državne vlasti u Republici Hrvatskoj. Vlast je formirana u obliku trodiobe vlasti koja se sastoji od svojih zakonodavnih, izvršnih i sudbenih tijela. Rad se sastoji od šest poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno gdje se čitatelja upoznaje sa samom tematikom rada. Drugo poglavlje prikazuje i definira trodiobu vlasti te prikazuje glavne značajke ovakvog državnog ustroja. Treće poglavlje govori o zakonodavnoj vlasti u RH, tko provodi tu vlast i na koji...
Ustroj i dioba vlasti u Republici Hrvatskoj
Ustroj i dioba vlasti u Republici Hrvatskoj
Marinela Golik
U Republici Hrvatskoj vlast je ustrojena na načelu trodiobe vlasti sa zajamčenim pravom građana na lokalnu i regionalnu samoupravu. Vlast se ograničava Ustavnom Republike Hrvatske. Zakonodavnu vlast (legislativa) sačinjava parlament koji se tradicionalno naziva Sabor. Sabor donosi, izvršava zakone i druge propise. Zakonodavna vlast kontrolira izvršnu vlast. Izvršna vlast je (egzekutiva) vlast sa funkcijom izvršavanja zakona ili donošenja drugih pravnih akata potrebnih za izvršenje...
Ustrojstvo Hrvatskog sabora
Ustrojstvo Hrvatskog sabora
Nikolina Mrla
U Republici Hrvatskoj vlast je ustrojena na načelu trodiobe vlasti sa zajamčenim pravom građana na lokalnu i regionalnu samoupravu. Vlast se ograničava Ustavnom Republike Hrvatske. Zakonodavnu vlast (legislativa) sačinjava parlament koji se tradicionalno naziva Sabor. Sabor donosi izvršava zakone i druge propise. Zakonodavna vlast kontrolira izvršnu vlast. Izvršna vlast je (egzekutiva) vlast sa funkcijom izvršavanja zakona ili donošenja drugih pravnih akata potrebnih za izvršenje...
Ustrojstvo i dijelokrug rada jedinice lokalne samouuprave na primjeru grada Senja
Ustrojstvo i dijelokrug rada jedinice lokalne samouuprave na primjeru grada Senja
Milica Rukavina
Ustavom se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, te je taj sustav uveden u Republiku Hrvatsku 1990. godine. Jedinice lokalne i regionalne uprave su općine/gradovi i županije. Jedinice lokalne i regionalne samouprave su pravne osobe. Lokalna samouprava u samostalnoj Republici Hrvatskoj razvijala se kroz tri faze. Godine 2009. ukinuta su županijska poglavarstva kao kolegijalna izvršna tijela u svim jedinicama, a umjesto njih građani neposredno biraju...

Pages