Pages

Sustav doprinosa i pristojbi u Republici Hrvatskoj
Sustav doprinosa i pristojbi u Republici Hrvatskoj
Marija Klobučar
Tema ovog rada jest Sustav doprinosa i pristojbi u Republici Hrvatskoj. Za razradu ove teme odlučila sam se iz toga razloga što su doprinosi važna odrednica u današnjem sustavu i općenito u bilo kojoj državi. Cilj završnog rada je, razraditi temeljne pojmove koji se odnose na doprinose u Republici Hrvatskoj, zatim doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose u slučaju nezaposlenosti. Također dio ovog završnog rada su i pristojbe, gdje ću...
Sustav javnih prihoda Republike Hrvatske, županija i općina
Sustav javnih prihoda Republike Hrvatske, županija i općina
Sven Fićurin
Od postojanja najranijih ljudskih zajednica postojale su zajedničke potrebe koje je trebalo zadovoljiti. Prvotni oblik pribavljanje sredstava za zadovoljenje različitih potreba zajednice bio je naturalni. Kada se pojavio novac i kad je prikupljanje prihoda za financiranje zadovoljenja potreba poprimilo oblik prikupljanja i trošenja novca može se govoriti o javnim financijama, koje se kao znanstvena disciplina bave upravo izučavanjem elemenata, instrumenata, ciljeva i učinaka...
Sustav za naplatu i kontrolu naplate parkiranja (m-parking)
Sustav za naplatu i kontrolu naplate parkiranja (m-parking)
Milan Pražić
Rad obrađuje problematiku parkiranja, te analizira vrste parkiranja, prednosti i nedostatke sustava. Prvo poglavlje obuhvaća opis uloga parkiranja, te obrađuje mitove o parkiranju, i tipove parkiranja. Daljnja poglavlja govorit će o tehnologijama i sustavima koji se koriste u naplati parkiranja i kontrole naplate parkiranja. Razvoj mobilnih mreža i mobilnih uređaja, te izrazito povećanje broja korisnika omogućilo je razne načine plaćanja prometnih usluga. U gradovima Republike...
Sustavi rukovođenja organizacije
Sustavi rukovođenja organizacije
Nikolina Uzelac
Vođenje se odnosi na sposobnost pojedinca da utječe, motivira i omogućuje drugima da doprinesu organizacijskom uspjehu. Uprava i vodstvo važni su za pružanje dobrih usluga organizacije Vođe će imati viziju onoga što se može postići, a zatim to prenijeti drugima i razviti strategije za realizaciju vizije. Motiviraju ljude i sposobni su pregovarati o resursima i drugoj podršci kako bi ostvarili svoje ciljeve. Najučinkovitiji lideri imaju jedan zajednički element, a to je da su u...
Suvlasništvo i upravljanje stvari u suvlasništvu
Suvlasništvo i upravljanje stvari u suvlasništvu
Zdenka Telebar
Tema ovog završnog rada je suvlasništvo i upravljanje stvari u suvlasništvu. U tom radu autorica je obuhvatila sljedeća poglavlja: vlasništvo i oblici prava vlasništva, kod samog pojma vlasništva razlikuje se posebna podgrupa vlasništva, odnosno podjela vlasništva, nadalje suvlasništvo, prava i obveza suvlasnika, upravljanje stvarima u suvlasništvu, te vrste poslova upravljanja stvari. Autorica je posebnu pozornost pridodala problemima koji se pojavljuju u sudskoj praksi te će...
Suvremene organizacijske vještine na primjeru Podravke d. d.
Suvremene organizacijske vještine na primjeru Podravke d. d.
Dajana Jelinić
Tema ovog završnog rada su suvremene organizacijske vještine koje će se radi lakšeg shvaćanja teorijskog djela, analizirati na primjeru poduzeća Podravka d.d. organizacijske vještine koje provodi sama tvrtka i kako to utječe na njeno poslovanje. Uvodni dio rada obrađuje organizaciju općenito te organizacijsku strukturu koja je njen najvažniji element. U nastavku rada govori se o suvremenim organizacijskim vještinama te utjecaj liderstva na organizaciju i samo poslovanje...
Suvremene organizacijske vrste na primjeru poduzeća
Suvremene organizacijske vrste na primjeru poduzeća
Ivan Štimac
Organizacija je kroz cijelu povijest imala važnu ulogu u razvoju i napretku civilizacije. S vremenom su jednostavne organizacije prerastale u kompleksnije oblike, a to je, kao i napredak na ostalim područjima ljudskog života, bio uvjet za razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo. Stvaranje kompleksnijih oblika organizacije potaklo je detaljnije proučavanje njihovog formiranja i strukture, pa nastaju teorije organizacije koje se svrstavaju u tri osnovne skupine: klasičnu, neoklasičnu i...
Suvremene organizacijske vrste na primjru poduzeća
Suvremene organizacijske vrste na primjru poduzeća
Ivan Štimac
Organizacija je kroz cijelu povijest imala važnu ulogu u razvoju i napretku civilizacije. S vremenom su jednostavne organizacije prerastale u kompleksnije oblike, a to je, kao i napredak na ostalim područjima ljudskog života, bio uvjet za razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo. Stvaranje kompleksnijih oblika organizacije potaklo je detaljnije proučavanje njihovog formiranja i strukture, pa nastaju teorije organizacije koje se svrstavaju u tri osnovne skupine: klasičnu,...
Svjetski kontejnerski promet
Svjetski kontejnerski promet
Tomislav Vrkljan
Današnja trgovina je nezamisliva bez pomorske trgovine koja ĉini okosnicu ukupne svjetske razmjene dobara. Kontejnerizacija se pojavljuje 1960-ih godina, a već je 1984. godine udio kontejnerskog tereta u teretu koji se moţe kontejnerizirati iznosio 75% na sve tri glavne trgovaĉke rute u smjeru istok - zapad (transpacifiĉkoj, transatlantskoj i ruti Europa - Daleki Istok). Stoga su pomorske luke postale najvaţnije svjetske okosnice trgovaĉkih puteva. Zbog naglog rasta uporabe...
Swot analiza
Swot analiza
Valentina Petrović
SWOT analiza je korisna za bilo kakvo strateško planiranje. To je relativno brz način da se sagledaju organizacijske prednosti, slabosti, prilike i prijetnje. Ukupna svrha SWOT analize je ispitati unutarnje i vanjske čimbenike koji pomažu ili prijete u postizanju svakoj od svojih ciljeva. To se može koristiti kao brainstorming alat ili kako bi se usredotočila pozornost na ključna područja. SWOT analiza se može koristiti i kao sredstvo prikupljanja informacija iz različitih...
Swot analiza
Swot analiza
Ivana Rukavina
Kvalitetno planiranje budućih aktivnosti neke organizacije je jedna od glavnih osnova za daljnji dugoroĉni rast i razvitak odnosno profitabilnost odreĊene poslovne organizacije. Kako bi se moglo što efikasnije izvršiti poslovno planiranje u nekoj organizaciji najprije je potrebno utvrditi stvarnu sliku odnosno stanje odreĊene organizacije, uoĉiti s kojim se ona prijetnjama i problemima suoĉava kako bismo mogli na što bolji i kvalitetniji napraviti plan za buduće poslovanje. Stvarno...
Tehnike selekcije ljudskih resursa
Tehnike selekcije ljudskih resursa
Ivan Ćaćić
Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management – HRM) je posebna znanstvena disciplina menadţmenta, koja ukljuĉuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije.U taj proces naravno spada i pronalaţenje i zapošljavanje ljudi koji najbolje odgovaraju za određeno mjesto. Naći što bolju osobu za određeno radno mjesto znaĉi iskoristiti ljudske resurse na najbolji mogući naĉin. Iskoristi nije baš najbolja rijeĉ za to jer...

Pages