Pages

Statistička analiza prometnih prekršaja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010.g.do 2015.g.
Statistička analiza prometnih prekršaja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010.g.do 2015.g.
Ines Vincetić
Prekršaje definiramo kao ponašanja koja povreĎuju ili ugroţavaju javni poredak, društvenu disciplinu i društvene vrijednosti. Zajamčene i zaštićene su Ustavom RH, meĎunarodnim pravom i zakonima, a njihova zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja. Prekršaji kao takvi se smatraju dijelom kaznenog prava. Gledajući sa dva stajališta, prekršaje moţemo definirati kao vrstu kaţnjivih radnji a ujedno moţemo reći da postoje teorije koje odvajaju pojmove kaznenog...
Statistička analiza turizma u Republici Hrvatskoj
Statistička analiza turizma u Republici Hrvatskoj
Danko Kovačina
Osnovni cilj istraživanja ovog rada je analiza kretanja i strukture u turizmu u Republici Hrvatskoj kao strateški važnoj gospodarskoj grani. Upravo je turizam područje koje uvelike potiče razvoj hrvatskog gospodarstva, ali i zadržava određeni broja stanovnika u zemlji. U ovom završnom radu se na temelju provedene statističke analize relevantnih pokazatelja pruža podloga za donošenje odluka vezanih za strateška pitanja gospodarstva u Hrvatskoj. Nastoji se analizirati u kojem se...
Statistička analiza uvođenja novog proizvoda na tržište
Statistička analiza uvođenja novog proizvoda na tržište
Petra Draženović
Pojam trţište prema najkraćoj mogućoj definiciji predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i potraţnja. Kako bi se mogla promatrati potraţnja na trţištu i promjene koje se dešavaju moraju se utvrditi faktori koji utjeĉu na potraţnju. Kao što je poznato, na potraţnju utjeĉu potrebe potrošaĉa, ali i njihova kupovna moć. Svrha istraţivanja trţišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organiziranje i kontrolu procesa poslovanja. U ovom...
Statistička analiza vremenskih nizova u cestovnom prometu za Dalmaciju
Statistička analiza vremenskih nizova u cestovnom prometu za Dalmaciju
Zrinka Grubišić
Promet je gospodarska djelatnost, tercijarnog sektora – cestovnog, zračnog i vodnog. Cestovni promet je prometna grana koja obavlja prijevoz putnika i robe cestovnim vozilima. Zračni promet je promet prijevoza putnika, robe i pošte zračnim letjelicama. Vodni promet je promet plovila na moru te na unutarnjim plovnim vodama. Suštinska djelatnost cestovnog prometa je prijevoz ili transport. Najstariji i najrazvijeniji oblik prometa je cestovni promet. U gospodarskom smislu cestovni...
Statistički pokazatelji graničnog prometa putničkih cestovnih motornih vozila
Statistički pokazatelji graničnog prometa putničkih cestovnih motornih vozila
Ivan Vašarević
Promet podrazumijeva protok putnika i tereta u odreĎenom prometnom čvoru. Granični prijelaz je mjesto koje je namijenjeno prijelazu drţavne granice. Granični prijelazi odreĎuju se kao stalni granični prijelazi za meĎunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim sluţbama, stalni granični prijelazi za meĎunarodni promet putnika i roba, stalni granični prijelazi za meĎunarodni promet putnika, stalni granični prijelazi za pogranični promet i sezonski granični prijelazi za...
Statistički pokazetelji u prometu  REPUBLIKE HRVATSKE
Statistički pokazetelji u prometu REPUBLIKE HRVATSKE
Ivan Kolčeg
U ovom radu prikazani su vaţni podaci, s aspekta autora ovog završnog rada, iz svih grana prometa u Republici Hrvatskoj. U prvom poglavlju rada opisuju se karakteristike svih grana prometa u Republici Hrvatskoj. Opisane su karakteristike cestovnog, gradskog, ţeljezniĉkog prometa, zatim pošta i telekomunikacije(elektronske komunikacije i poštanski promet) te pomorskog, rijeĉnog i zraĉnog prometa. U drugom poglavlju prikazano je trenutno stanje prometa Republike Hrvatske, usporedbe...
Stilovi vođenja,  demokratski stil vođenja
Stilovi vođenja, demokratski stil vođenja
Kristina Bulum
Tema ovoga završnog rada jest demokratski stil vođenja. Uvodni dio rada obuhvaća funkciju vođenja, bihevioralni model u kojemu su nabrojeni i opisani stilovi vođenja. Središnji dio završnog rada obuhvaća pojašnjenje demokratskog stila vođenja, provedeno istraživanje rezultata vođenja stilova vođenja, kao i model autokratsko – demokratskog vođenja. U završnom dijelu ovoga rada na stvarnim primjerima kompanije „Google“ i kompanije „Rimac Automobili“ objašnjen je...
Stjecanje i prestanak članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
Stjecanje i prestanak članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
Mirjana Javor
U društvu s ograničenom odgovornošću članstvo se stječe na izvoran ili izveden način, to jest prilikom osnivanja društva ili prilikom povećanja temeljnog kapitala odnosno pravnim poslom ili nasljeđivanjem. Društvo se osniva kako bi se ispunili određeni cijevi, a koji su u interesu njegovih članova. Odnosi u društvu regulirani su društvenim ugovorom, a kako društvo spada pod društva kapitala na njega se primjenjuju i odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Članstvo u...
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Marin Ukalović
Tema završnog rada bavi se pitanjem stjecanja prava vlasništva i stjecanje prava služnosti temeljem dosjelosti, pa ću stoga ukratko objasniti način kojim ću obraditi ovu temu. Razrađivat ću pojam dosjelosti i to na način da ću započeti izlaganje o dosjelosti iz vremena rimskog prava koje je postavilo četiri uvjeta kojima pojam dosjelosti dolazi do izražaja - res habilis, iusta causa, bona fides i tempus. U nastavku ću detaljno objasniti uvjete, odnosno pretpostavke za...
Strategija menadžment ljudskih potencijala
Strategija menadžment ljudskih potencijala
Ivan Hodak
U ovom radu analiziran je dio Menadžmenta a to je ljudski potencijal sa svim elementima. Izdvojena je važna uloga ljudskih potencijala u poslovnom svijetu, budući da su ljudskih potencijali baza za ostvarivanje konkurentskih prednosti uz pomoć ljudi i što je značajno povezan s uspješnošću organizacija. S obzirom da se u Hrvatskoj pokazuje da hrvatska poduzeća nemaju praksu prepoznavanja ključnih zaposlenih, što ujedino znači da nemaju ni osmišljene specifične politike...
Strategije motiviranje zaposlenika
Strategije motiviranje zaposlenika
Marta Šuper
U menadţerskoj teoriji je velika pozornost posvećena poticanju zaposlenika na bolje rezultate jer jedino sa izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sustava moţe pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost. Veliki interes za motivaciju u osnovi ima tri razloga: poboljšanje proizvodnosti, efikasnosti i kreativnosti rada, poboljšanje kvalitete radnog ţivota u organizacijama te jaĉanje konkurentske sposobnosti i uspješnosti poduzeća. Motivacija je općeniti...
Strategijska razina planiranja
Strategijska razina planiranja
Renata Šimunić
Aktivnosti planiranja na strategijskoj razini mogu se podijeliti u tri osnovne grupe funkcija. Prvu grupu čine aktivnosti vezane uz suradnju s organizacijom, druga se grupa funkcija odnosi na odnos između funkcije planiranja ljudskih kadrova i zaposlenika organizacije, dok treću grupu čini medijacija u odnosu zaposlenika i organizacije. Kako bi se strategijska razina planiranja uspješno bavila navedenim aktivnostima, generalni menadžer mora posjedovati opća i specifična znanja i...

Pages