Pages

Slomovi tržišta kao rizici investiranja na burzi
Slomovi tržišta kao rizici investiranja na burzi
Luka Lalić
U ovom radu su u osnovnim crtama objašnjene burze kao središnje mjesto trgovanja vrijednosnim papirima, njihova povijest i značenje. Pojašnjeni su svi pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire (dionice, obveznice itd.), vrste burzovnih poslova i burzovnih posrednika, te načina trgovanja na burzama. Navedene su najpoznatije svjetske burze kao što su burze iz New Yorka, Tokya, Londona, te Hrvatska Zagrebačka burza. Objašnjeni su i najveći slomovi burza u povijesti koji su...
Smetanje posjeda
Smetanje posjeda
Marija Jandrić
Posjed kao faktička vlast na stvari sam po sebi nije nikakvo pravo, ali proizvodi pravne učinke po samom zakonu i uživa građansko-pravnu zaštitu. Zaštita posjeda kao faktičke vlasti na stvari u prvom redu predstavlja zaštitu ekonomskog interesa posjednika, odnosno zaštitu ekonomske koristi koju on ostvaruje držeći određenu stvar, odnosno pravo u posjedu. Sudska zaštita posjeda kao redovan oblik posjedovne zaštite ostvaruje se u parničnom postupku tužbom zbog uznemiravanja...
Spajanje knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama
Spajanje knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama
Danijela Bošnjak
Prilikom donošenja Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 27/91.) predviđeno je osnivanje Knjige položenih ugovora kao privremeno rješenje za stjecanje prava vlasništva na stanovima na kojima postoji stanarsko pravo, a koje zgrade nisu nikada upisane u zemljišne knjige. Donošenjem Zakona o zemljišnim knjigama 1996. godine predviđeno je spajanje knjige položenih ugovora i zemljišnih knjiga, kako bi se uspostavio jedinstveni vlasničkopravni režim...
Specifična okolina menadžmenta: kupci, dobavljači, konkurencija, tržište rada- na primjeru poduzeća Tušak d. o. o.
Specifična okolina menadžmenta: kupci, dobavljači, konkurencija, tržište rada- na primjeru poduzeća Tušak d. o. o.
Mihaela Matić
Tema ovog završnog rada je specifična okolina menadžmenta: kupci, dobavljači, konkurencija, tržište rada - na primjeru poduzeća Tušak d.o.o. U uvodnom dijelu rada obrađuje samu okolinu menadžmenta kao ključni faktor napredovanja organizacije. U nastavku rad obrađuje kupce, dobavljače, konkurente i tržište rada pojedinačno, te se navode svi važni aspekti i kako oni utječu na stvaranje strategije same organizacije. U završnom dijelu rada sve gore navedeno obrađuje se na...
Specifični oblici turizma
Specifični oblici turizma
Ana Pejnović
Turizam je ukupnost odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako je takvo putovanje poduzeto radi odmora i uţivanja, te se njime ne zasniva stalno prebivalište i ne poduzima se neka gospodarska djelatnost, gospodarska djelatnost koja obuhvaća turistiĉka kretanja i sve odnose koji proizlaze iz takvih kretanja. Za mnoge ljude turizam znaĉi dokolica, putovanje, rekreacija, godišnji odmor i sl., dok za druge pak, koji rade u turizmu predstavlja...
Specifičnosti financijskih izvještaja i analize uspješnosti poslovanja poduzeća u ugostiteljskoj djelatnosti na primjeru poduzeća FTB turizam d. d.
Specifičnosti financijskih izvještaja i analize uspješnosti poslovanja poduzeća u ugostiteljskoj djelatnosti na primjeru poduzeća FTB turizam d. d.
Marina Žanić
Različite djelatnosti karakteriziraju različita obilježja financijskih izvještaja i potreba primjene različitih analitičkih instrumenata i postupaka pri analizi financijskih izvještaja. Poznavanje specifičnosti financijski izvještaja u pojedinim djelatnostima i primjena odgovarajućih analitičkih instrumenata i postupaka pri procjeni uspješnosti poslovanja određenih poduzeća preduvjeti su uspješnog poslovanja, upravljanja poduzećem i uspješnosti poslovne suradnje. U završnom...
Središnja banka s osvrtom na Hrvatsku Narodnu Banku
Središnja banka s osvrtom na Hrvatsku Narodnu Banku
Jurica Lisac
U završnom radu obrazložit će se financijski sustav i uloga središnje banke ,njene funkcije ,javno povjerenje te temeljna uloga središnje banke Zakonski je određeno da HNB obavlja osam osnovnih zadaća: - Utvrđivanje i vođenje novčane i devizne politike - upravljanje međunarodnim pričuvama RH - izdavanje kovanica i kovanog novca - izdavanje dopusnica za rad banaka ,nadzor i podzakonsko reguliranje poslovanja banaka - vođenje računa banaka i platnog prometa za banke (...
Starost pješaka kao utjecajn čimbenik na težinu ozljeđivanja
Starost pješaka kao utjecajn čimbenik na težinu ozljeđivanja
Marijan Lihvarček
Ozlijede pješaka i njihova povezanost sa dobnim skupinama se dvije korelirajuće varijable. Povećani broj nesreća upravo se događa zbog nesavjesnog prelaženja raskrižja, pješačkih prijelaza kod osoba starije dobi. Važan čimbenik je i da osobe starije dobi lakše podliježu težini ozljeda od mlađih osoba te je njihova stopa smrtnosti kod pješaka u prometu znatno povećana. Čimbenik koji se gleda kod prometnih nesreća je i uloga pješaka u samoj nesreći. Da li je taj ...
Statistička analiza broja prevezenih putnika i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu Zadarske Županije
Statistička analiza broja prevezenih putnika i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu Zadarske Županije
Kristijan Kotlar
Obalni linijski promet od značaja je za Republiku Hrvatsku budući se njena obala proteže oko 49 nastanjenih otoka zbog čega je potrebno osigurati njihov održivi razvoj. Kako bi se osigurao siguran prijevoz putnika i vozila, od važnosti je i ustroj morskih luka u kojima se taj promet i odvija, a bitan je i razvoj lučke infrastrukture. Istraživanje i utvrđivanje značajki pomorskog prometa putnika i vozila od iznimnog je značaja jer usklađenost prometa i turizma predstavlja osnovu...
Statistička analiza prijevoza robe u Republici Hrvatskoj i usporedba sa susjednim zemljama
Statistička analiza prijevoza robe u Republici Hrvatskoj i usporedba sa susjednim zemljama
Ante Vrban
Prijevoz robe se kao vaţan čimbenik u prometu najviše afirmirao u moderno doba iako su općenito kroz povijest ljudi uvijek teţili dobavljanju dobara koje nisu posjedovali ili luksuza iz udaljenijih zemalja (Bliski istok, Indija, Kina). Jedan od najboljih primjera starog vijeka jest „put svile“ kojim je Marco Polo išao u Kinu. Republika Hrvatska takoĎer teţi boljoj prometnoj povezanosti i redu kao jedna moderna europska zemlja koja je odnedavno u Europskoj uniji. Iako je dobro...
Statistička analiza prometa putnika u javnom prijevozu u Republici Hrvatskoj
Statistička analiza prometa putnika u javnom prijevozu u Republici Hrvatskoj
Lucija Carić
Promet je kretanje vozila, putnika i robe. Prikazan je kao broj doputovalih ili otputovalih putnika ili kao količina utovarene ili istovarene robe na ţeljezničkim stanicama, morskim lukama, lukama unutarnjih vodenih putova i zračnih luka. Suvremeni cestovni promet je nesumnjivo najrazvijeniji i najznačajniji vid kopnenog prometa. Ovaj oblik prometa je u relativno kratkom razdoblju poslije drugog svjetskog rata izborio dominantnu poziciju u prometu onih dijelova svijeta u kojima je...
Statistička analiza prometnih prekršaja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010.g.do 2015.g.
Statistička analiza prometnih prekršaja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010.g.do 2015.g.
Ines Vincetić
Prekršaje definiramo kao ponašanja koja povreĎuju ili ugroţavaju javni poredak, društvenu disciplinu i društvene vrijednosti. Zajamčene i zaštićene su Ustavom RH, meĎunarodnim pravom i zakonima, a njihova zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja. Prekršaji kao takvi se smatraju dijelom kaznenog prava. Gledajući sa dva stajališta, prekršaje moţemo definirati kao vrstu kaţnjivih radnji a ujedno moţemo reći da postoje teorije koje odvajaju pojmove kaznenog...

Pages