Pages

Ante Starčević i povijest pravaštva
Ante Starčević i povijest pravaštva
Nikolina Golac Pezelj
Hrvatski političar Ante Starčević rođen je 23. svibnja 1823. godine u Velikom Žitniku blizu Gospića. Školovanje je započeo u Klancu, mjestu u Lici, a nastavio u Zagrebu, Senju i Pešti, gdje doktorira filozofiju. Po povratku u Zagreb pridružuje se Ilirskom pokretu razočaran politikom bečkih vlasti prema Hrvatskoj. Godine 1861. osniva Stranku prava, zajedno s Eugenom Kvaternikom, kojega je upoznao za vrijeme zagrebačkoga studiranja. Iste godine postaje bilježnik Riječke...
Autonomni automobili
Autonomni automobili
Marijano Tomac
Tema ovog završnog rada nosi naziv „Autonomni automobili“, koja je obrađena u radu kroz osam zasebnih cjelina. Nakon prve cjeline i uvoda u tematiku, druga cjelina tiče se povijesnog razvoja autonomnih automobila, čiji je razvoj započeo još u 20-im godinama 20. stoljeća. Sada, 100 godina poslije, testiranje i ubrzani razvoj autonomnih automobila i tehnologije autonomne vožnje doveo je do toga da su oni postali prava opasnost za klasične automobile kakve koristimo i sve vodi...
Biciklistička infrastruktura
Biciklistička infrastruktura
Ana Borovac
Biciklizam je kretanje kopnom korištenjem bicikla. To je prijevozno sredstvo na ljudski pogon. Prema današnjim vaţećim prometnim pravilima u većini drţava bicikl se smatra prometnim sredstvom. Zbog toga je biciklist ravnopravan sudionik u prometu. Postoji zakonska regulativa koja propisuje minimalnu potrebnu starosti vozača, pravila kretanja po javnim prometnicama, tehničke zahtjeve na biciklu itd. Biciklistički promet je, u usporedbi s drugim uobičajenim prijevoznim sredstvima...
Biciklistički koridori u Republici Hrvatskoj
Biciklistički koridori u Republici Hrvatskoj
Martin Starčević
Današnje poimanje biciklizma kao aktivnosti je nešto što za sve veći broj ljudi donosi slobodu i pustolovinu, bijeg od svakidašnjeg ritma, sredstvo za opuštanje i mentalno i fizičko ozdravljenje. Sve više osoba koristi bicikl kao glavno sredstvo za razgledavanje svijeta oko sebe. Bicikl je kao prijevozno sredstvo iznimno učinkovit: utrošak energije je malen, omogućuje fizičku aktivnost, ne ovisi o dostupnosti ili cijeni energenata i ne stvaraju buku ili zagađenje. Posebno su...
Biogoriva u funkciji smanjenja ugljičnog dioksida u prometu
Biogoriva u funkciji smanjenja ugljičnog dioksida u prometu
Mario Marković
Ovaj rad donosi analizu alternativnih goriva kroz tri generacije u koje su podijeljena, a sluţe kao mjera u smanjenju emisije ugljičnog dioksida u cestovnom prometu. Cestovni promet uzet je kao predmet bavljenja ovoga rada iz razloga što se smatra jednim od najutjecajnijih činitelja u procesu onečišćenja čovjekovog okoliša. Upravo alternativna goriva imaju i funkciju smanjenja zagađenja okoliša, smanjenja utroška energije, a sve to rezultira ugodnijem ţivotu ljudi. U radu su...
Bitcoin i manipulacija tržištem
Bitcoin i manipulacija tržištem
Morana Karlović
Digitalni novac pojavio u devedesetim godinama prošlog stoljeća. Kriptovaluta je podvrsta digitalnog novca koja funkcionira na temelju na kriptografskih algoritama. Bitcoin je prva kriptovaluta u povijesti te prvi oblik digitalnog novca koji za prijenos vrijednosti koristi kriptografske algoritme. Primjerice, bitcoin adrese kreiraju se iz privatnog ključa temeljem asimetrične kriptografije. Nadalje, sve bitcoin transakcije uključuju digitalne potpise, što je također metoda iz...
Bitcoin kao investicija
Bitcoin kao investicija
Ivana Naglić
Bitcoin je prva digitalna valuta koja se koristi za sigurno pohranjivanje te prijenos bilo koje vrijednosti bilo gdje u svijetu, odnosno koristi se za kupnju roba i usluga, pohranu bogatstva te slanje vrijednosti bez dopuštenja neke treće osobe. Bitcoin koji se ispravno pohranjuje ne može biti hakiran, ukraden ili zaplijenjen od strane vlade, odnosno smatra se jeftinijim, bržim i učinkovitijim u odnosu na papirni novac. Za razliku od većine valuta koje izdaju središnje banke, bitcoini...
Brzina kao element u nastanku prometne nesreće
Brzina kao element u nastanku prometne nesreće
Marko Sabljić
U završnom radu prikazana je tematika sigurnosti cestovnog prometa na cestama u Republici Hrvatskoj s osvrtom na brzinu, kao uzrokom i elementom u nastanku prometnih nesreća. Broj smrtno stradalih osoba u Republici Hrvatskoj nekontrolirano je rastao sve dok Republika Hrvatska nije aktivno počela provoditi Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, odnosno dok Vlada Republike Hrvatske nije donesla novi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Novi Zakon donesen je 2008. godine, a...
Carinski sustavi i carinska politika Republike Hrvatske
Carinski sustavi i carinska politika Republike Hrvatske
Tihana Marić
Republika Hrvatska svojim je ulaskom u Europsku uniju postala dio jedinstvenog tržišta Unije na kojem su ukinute carine za sav trgovinski promet između država članica te je uspostavljen jedinstveni sustav carinjenja uvoza i izvoza u trgovinskom prometu s trećim zemljama. U Republici Hrvatskoj od tada se primjenjuju carinski propisi Europske unije i propisi Republike Hrvatske koji su doneseni na temelju propisa Europske unije. Uvoz i izvoz robe je trgovinska razmjena koja se odvija...
Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa
Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa
Filip Kovačević
Tema koja će se obraditi u ovom završnom radu nosi naziv „Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa“, a obrađena je kroz sedam zasebnih cjelina. U prvoj cjelini napravljen je uvod u zadanu tematiku te je rečeno nešto površno o njoj. Nakon uvoda, slijedi druga cjelina u kojoj su navedene glavne odredbe iz Zakona o cestama s osvrtom na projektiranje cesta, te iz Pravilnika o održavanju cesta. U trećoj cjelini opisani su glavni čimbenici sigurnosti cestovnog prometa, a oni su...
Cestovna infrastruktura u gradu Gospiću
Cestovna infrastruktura u gradu Gospiću
Glorija Nađ
U gradovima raskriţja moraju zadovoljavati sve sigurnosne aspekte prometa te moraju pruţiti protoĉnost vozila i odrţati maksimalnu sigurnost za sve sudionike prometa tijekom opterećenosti njezinih privoza. Ukoliko raskriţje ne zadovoljava sigurnosne prometne uvjete, potrebno je izvršiti detaljnu analizu raskriţja i utvrditi mane i sigurnosne konstrukcijske potrebe. Rekonstrukcijom raskriţja ispravljaju se greške nastale tijekom izvedbe raskriţja, ali se stvara novo prometno...
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Cestovna vozila u intermodalnom transportu
Robert Mataić
Procesom globalizacije transportni troškovi rastu, a samim time se javlja potreba za unaprjeĎenjem starih ili stvaranja novih načina transporta te transportnih sredstava kako bi se brzo i efikasno ispunili zahtjevi korisnika. Jedan od takvih sustava je intermodalni promet, kojemu je temeljni zadatak smanjiti prijevoz tereta cestovnim putem, a usporedno s tim smanjiti eksterne troškove koji su veliki problem u suvremenom svijetu. Intermodalni promet je, ukratko, prijevoz robe i tereta...

Pages