Pages

Posebne motivacijske tehnike motivacije zaposlenika
Posebne motivacijske tehnike motivacije zaposlenika
Josipa Župan
S obzirom na ulogu koju ĉovjek zauzima u društvenim procesima, upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenom društvu postaje sve vaţnije. Kvaliteta i kvantiteta radnog uĉinka prvenstveno ovise o motivaciji, stoga vrednovanje rada kao i nagraĊivanje postignuća zaposlenika postaje od kljuĉne vaţnosti za uspješnost svakog poduzeća. Tehnike motivacije zaposlenika temeljno su podruĉje zanimanja suvremenog menadţmenta ljudskih potencijala budući je povećanje konkurentnosti i...
Posjed
Posjed
Mario Sušanj
Autor u ovom radu obrađuje pravno relevantnu faktičnu vlast koju neka osoba ima glede određene stvari, takva pravno relevantna vlast se naziva „Posjed“. U svome radu navodi regulaciju posjeda kao socijalnu činjenicu postojanja privatne vlasti neke osobe u pogledu neke stvari. Kod pojma pravno relevantna faktična vlast, pojam „faktična vlast“ karakterizira kao odnos između čovjeka i stvari, gdje navedeni odnos točnije precizira podjelom na tri osnovna odnosa. Isti navodi...
Poslovna i menadžerska etika
Poslovna i menadžerska etika
Ingrid Ljubetić
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja podrazumjeva da se posao obavi na odgovarajući način te odgovornost za njegovo neizvršenje. Da bi poduzeća bila efikasna i efektivna, trebaju uvodit u poslovanje etičke kodekse te imenovati etičke odbore ili etičke povjerenike. Uspješna poduzeća najčešće primjenjuju tri osnovna etička pristupa:utilitarni pristup,pristup moralnih prava i pristup pravednosti, koji predstavljaju osnovu za prosudbu efekata odluke na druge...
Poslovna i menadžerska etika
Poslovna i menadžerska etika
Ingrid Ljubetić
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja podrazumijeva da se posao obavi na odgovarajući način te odgovornost za njegovo neizvršenje. Da bi poduzeća bila efikasna i efektivna, trebaju uvoditi u poslovanje etičke kodekse te imenovati etičke odbore ili etičke povjerenike. Uspješna poduzeća najčešće primjenjuju tri osnovna etička pristupa: utilirani pristup, pristup moralnih prava i pristup pravednosti, koji predstavljaju osnovu za prosudbu efekata odluke na druge...
Poslovna organizacija banaka u Hrvatskoj
Poslovna organizacija banaka u Hrvatskoj
Vesna Sudar
Predmet i cilj ovog rada je prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Da bi mogli prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava koristila se metoda sekundarnog prikupljanja podataka. Odnosno radi se o podacima koji su prikupljeni sa internetskih izvora, stručne literature za obrazovne ustanove ekonomskog usmjerenja, te su korištene knjige koje su usko vezane za tematiku rada. Koristi se i metoda deskripcije pomoću koje su prikazani pojmovi i vrste...
Poslovna organizacija banaka u Republici Hrvatskoj
Poslovna organizacija banaka u Republici Hrvatskoj
Snježana Papić
Banka je poduzeće koje mora imati jasno definiranu poslovnu organizaciju i strukturu kako bi mogla uspješno poslovati. Poslovna organizacija banke prije svega ovisi o poslovnim odrednicama te posluje kroz mrežu podružnica, poslovnica i ispostava. Organizacijska struktura banke uvjetovana je njenom veličinom. Poslovnu organizaciju banke čine četiri osnovna upravljačka tijela koja upravljaju bankom: nadzorni odbor, uprava banke, kreditni odbor i odbor za upravljanje aktivom i...
Poslovni informacijski sustav u općoj bolnici Gospić
Poslovni informacijski sustav u općoj bolnici Gospić
Ana -Marija Bašić.Tomljenović
Poslovni informacijski sustav znaĉi potpunu integraciju svih poslovnih procesa i transakcija na naĉin koji osigurava apsolutnu konzistentnost i aţurnost podataka. UvoĊenjem informacijskog sustava u zdravstvo omogućuje se efikasnije poslovanje uz postizanje visoke kvalitete usluga. Prednost ovoga sustava je to što u administraciji iskljuĉuje višestruke unose, smanjuje pogreške, dobiva se na brzini i uĉinkovitosti, uspješnija je komunikacija s pacijentima, informacije se sigurnije...
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija
Anamarija Milihnoja
Tema diplomskog rada je postavljanje organizacijskog usmjerenja - misija. Rad je tematski podijeljen na sedam dijelova. U prvom dijelu biti će objašnjen strateški menadžment te samo strateško usmjerenje i planiranje.Nadalje , u drugom dijelu biti će objašnjen proces i razine planiranja, kao i tipovi planova.Treći dio rada govori o unutarnjim čimbenicima organizacije, u koju ubrajamo i samu misiju. Četvrti dio rada prikazati će misiju kao pojam, ukazati će se na donošenje misije,...
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - vizija
Postavljanje organizacijskog usmjerenja - vizija
Josipa Kranjčević
Rad započinje definiranjem strateškoga menadţmenta čije etape čine okosnicu samoga procesa. Stoga se kroz etape procesa i objašnjava ključni pojam problematike ovoga rada. Razmišljajući strategijski, menadţeri posjeduju širi i dugoročniji pogled na budućnost organizacije i ostvaruju ključni razlog zašto organizacije uopće planiraju. Strategijski menadţment ima zadaću suočiti se s turbulentnom okolinom i dati odgovore na promjenjive okolnosti. On usmjerava organizacije da...
Postupak donošenja zakona u Hrvatskom saboru
Postupak donošenja zakona u Hrvatskom saboru
Ivona Sekula
Cilj ovog završnog rada je opisati i prikazati postupak donošenja zakona u hrvatskom Saboru. Što je ustvari zakon? Zakon je pravni akt drţave kojeg utvrĎenim zakonodavnim postupkom donosi predstavničko i zakonodavno tijelo - Hrvatski sabor. Zakon je, nakon Ustava, najviši i najvaţniji pravni akt. Zašto nam trebaju zakoni? Zakoni nam trebaju kako bismo uredili društvene odnose u svim područjima ţivota. Njima se utvrĎuju pravila obvezujuća za sve graĎane. Pred zakonom su...
Potpuno upravljanje kvalitetom
Potpuno upravljanje kvalitetom
Mile Ratković
Kvaliteta nije novi pojam, ali je postala strateški cilj svakog poduzeća koje želi opstati i biti konkurentno kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Upravljanje kvalitetom, sustavi kvalitete, alati za mjerenje kvalitete, standardi/norme kvalitete i mnogi drugi pristupi i metode pomažu u nastojanju poduzeća da posluje uspješno u svim aspektima i segmentima. Kako bi poduzeće postiglo konkurentsku prednost, ono mora prepoznati kvalitetu koja je zanimljiva potrošačima na...
Povećanje temeljnog kapitala
Povećanje temeljnog kapitala
Mihovil Špehar
U ovom radu su objašnjeni pojmovi temeljni kapital i povećanje temeljnog kapitala, osnovne vrste povećanja temeljnog kapitala te njihove razlike. Pojašnjene su sve mogućnosti povećanja temeljnog kapitala kod dioničkog društva te kod društva s ograničenom odgovornošću (povećanje temeljnog kapitala ulozima, uvjetno povećanje temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva). Objašnjena je i vrsta povećanja temeljnog kapitala pomoću odobrenog...

Pages