Pages

Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca
Zdenka Kostelac
U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište...
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Planirankje i kontrola proizvodnje i zaliha
Marko Štimac
U industrijskim poduzećima koja se bave proizvodnjom odreĎenih proizvoda vrlo je vaţna organizacija proizvodnog procesa te u vezi s time upravljanje zalihama proizvoda. Pri tome, od vaţnosti je sam proces planiranja proizvodnje i zaliha te nakon procesa njihova kontrola što predstavlja sam predmet ovog rada. U ovome radu analizira se vaţnost planiranja i kontrole proizvodnje i zaliha u poduzeću pri čemu je bitno naglasiti ulogu menadţmenta pri upravljanju proizvodnjom i količinom...
Platna bilanca Republike Hrvatske
Platna bilanca Republike Hrvatske
Mario Župan
Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti ekonomskih transakcija hrvatskih rezidenata s nerezidentima u određenom razdoblju. Sastavlja se u skladu s metodologijom koju je preporuĉio Međunarodni monetarni fond (MMF) i prihvatila Europska unija. Platna bilanca Republike Hrvatske sastavlja se i objavljuje tromjeseĉnom dinamikom, tri mjeseca nakon isteka izvještajnog tromjeseĉja.Platna bilanca Republike Hrvatske sistematiĉan je prikaz vrijednosti...
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Podjela poduzeća prema vlasništvu
Matea Devčić
U Republici Hrvatskoj pojam poduzeća nije zakonski definiran, odnosno za njegovu definiciju potrebno je prethodno odrediti njegovu gospodarsku svrhu. Poduzeće je organizirana pravna cjelina putem koje nositelj poduzeća djeluje na tržištu. Poduzeće nema pravnu osobnost pa u pravne odnose ulazi nositelj poduzeća. Za uspješno poslovanje i funkcioniranje poduzeća bitna je sinergija sva četiri sustava unutar poduzeća. Odnosno, za uspješno funkcioniranje poduzeća vrlo je bitno da svi...
Podjela trgovačnih društava
Podjela trgovačnih društava
Šimo Tomić
Cilj je ovog rada prvenstveno, kako i sam naziv kaže, analiza podjele trgovačkih društava, stoga je fokus rada na proučavanju statusnih promjena kroz koje prolaze trgovačka društva, od čega se ponajviše proučava podjela trgovačkih društava, kao i vrste podjela koje postoje, odnosno koje predviđa Zakon o trgovačkim društvima, kao lex generalis. U radu se obrađuju i pojmovi koje je bitno razumjeti kako bi se moglo proučavati postupak podjele, a neki su od tih pojmova trgovačko...
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Podnošenje poreznih prijava obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014.godinu na primjeru poduzeća Hoteli Brela d.d
Slavica Feher
U završnom radu obrađen je porez na dobit koji se obračunava na dobit poduzeća Hoteli Brela d. d. ostvarenoj u 2014. godini. Tematika rada obrađena je na način da su prvo definirani pojam i svrha poreza na dobit, prikazane temeljne karakteristike i navedeni elementi prijave poreza na dobit. U sljedećem poglavlju prikazani su zakonski okviri, pravila i propisi vezani za porez na dobit te je navedeno tko su sve obveznici poreza na dobit. Nadalje je navedeno kako se utvrđuje porezno...
Poduzetnik i poduzetništvo
Poduzetnik i poduzetništvo
Jelena Biljan
O poduzetniku se govori kao inovatoru koji poduzetničku ideju pretvara u proizvod s platežno sposobnom potražnjom ,poduzetniku koji postavlja prave ciljeve .Govori se o poduzetniku koji je istodobno efektivan i efikasan ,samouvjeren ,ali i odgovoran ,poslovni čovjek . Za poduzetnika nije dovoljno da bude dobar menadžer već i dobar lider.Upravo poduzetnici doprinose razvoju gospodarstva , a oni su ujedno i oni koji su spremni prihvatiti sav rizik i uložiti potreban napor da bi se...
Poduzetnik i poduzetništvo
Poduzetnik i poduzetništvo
Ivana Pezelj
Važnost i kompleksnost poduzetništva očituje se u mnogobrojnim čimbenicima koji utječu na njega, od ekonomskih, tehnoloških pa sve do socioloških i društvenih, a uključuju zapošljavanje, razvoj, stabilnost društva, stupanj obrazovanja. Kako bismo prevladali lošije stanje države, trebamo stvarati novo gospodarstvo okrenuto prema stvaranju novih proizvoda, konkurentnih na svjetskom tržištu. U tom novom gospodarstvu i novo poduzetništvo mora imati veoma važno mjesto. To novo...
Poduzetnik vs menadžer, koja je razlika?
Poduzetnik vs menadžer, koja je razlika?
Marija Jurčić
Poduzetnikom se smatra osoba koje je poslovno uvijek kreativna, inovativna, dinamična, spremna na uporan rad i rizik. Poduzetnik ima sposobnost da brzo uoči šanse u gospodarstvu, ali i problem i mogućnosti. Dok se menadžerom smatra osoba koja organizira način rada i poslovanja, planira, vodi i angažira ljude, kontrolira materijalne, informacijske i ljudske resurse. Angažiranjem ljudi menadžer ostvaruje poslovne ciljeve. Menadžer mora također i biti vođa. Najveća razlika između...
Poduzetništvo u turizmu
Poduzetništvo u turizmu
Mate Radošević
Pojam turizma potječe od grčke riječi „tornos“ što znači kružno kretanje. Engleski pojam “travel“ (putovanje) navodno potječe od francuske riječi „travail“ što znači trud, napor, muka, budući da u stara vremena putovanje i jeste bila muka i napor. S toga se turizam u najširem smislu može razumjeti kao skup raznolikih individualnih iskustava o odnosima koji nastaju povodom zadovoljavanja čovjekovih potreba koje uobičavamo zvati turističkim. Poduzetništvo se...
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Nadalina Matak
Kao temeljna proizvodna djelatnost svakog gospodarstva , poljoprivreda se smatra nositeljem rasta i razvoja cjelokupnog gospodarstva u svim svokim oblicima postojanja.Njezina je ukorijenjenost sveprisutna i može se sagledati u bilo kojim segmentima gospodarskog, kulturnog ili drugog povezanog kruga u životu.Predispozicije u smislu prirodno-geografskih pretpostavki oblikovale su hrvatsko gospodarstvo kroz povijest u skladu s poljoprivrednim djelatnostima.Specifičnost domaće poljoprivrede...
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Ana Fumić
Za povećanje uspješnosti poslovanja neophodno je odgovarajuće upravljanje imovinom. ProvoĊenje horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja te izraĉun i analiza financijskih pokazatelja izvori su raĉunovodstvenih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka i preduvjeti za uspješno upravljanje imovinom poduzeća i financijskim rezultatom poslovanja. Pokazatelji aktivnosti su pokazatelji koji pokazuju efikasnost upravljanja imovinom te imaju znaĉajan utjecaj na...

Pages