Pages

PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Žagrović
Trgovcem se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Da bi se osnovalo društvo osoba potrebne su najmanje dvije osobe. Kod osnivanja društava osoba nije propisan iznos temeljnog kapitala. Kod društva kapitala, kapital je temelj udruživanja i povezivanja, a pri osnivanju je predviđen minimalni iznos temeljnog kapitala koji je potreban za osnivanje...
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
Denis Bićanić
U radu se razmatra pravni okvir koncesija i izlaže geneza pravnog uređenja koncesija od 1990. godine do novog Zakona o koncesijama iz 2017.godine. Novi zakon je svojevrstan nastavak zakonodavne djelatnosti nakon donošenja Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji kojom su postavljeni novi standardi Europske unije, obvezujući za Republiku Hrvatsku. U radu se nadalje razmatra sam pojam koncesije, postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije i pravna...
PRAVNI USTROJ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PRAVNI USTROJ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Magdalena Jergović
Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni udjeli služe za stjecanje poslovnih udjela koji se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima. Ovaj tip društva svrstavamo u mješoviti jer se nalazi na razmeđi između društva osoba (personalni tip) i društva kapitala (kapitalni tip). Ono sjedinjuje u sebi neka svojstva i jednog ...
PRAVO NA AZIL
PRAVO NA AZIL
Ivana Grdešić
Kraj 19.stoljeća je obilježio veliki broj izbjeglica koje su tražile zaštitu svojih obitelji i njihovih života. Međunarodna zajednica je počela intenzivnije raditi na suradnji država i na razvoju sustava međunarodne zaštite koji će priznavati prava na zaštitu onima koji je i zatraže. To je dovelo do prava na azil koje je kao temeljno ljudsko pravo zajamčeno u mnogim zemljama. Azil predstavlja zaštitu pojedinca koju daje država na čijem teritoriju se osoba nalazi. Kao...
Paneuropski prometni koridori
Paneuropski prometni koridori
Dragana Vidoš
Prometna povezanost bilo koje regije nužna je za njen gospodarski razvoj. Stoga su države članice Europske unije desetljećima sustavno radile na međusobnoj prometnoj povezanosti, ali i povezanosti s ostatkom svijeta. Kao rezultat tih nastojanja nastali su Paneuropski prometni koridori. Oni su prometni pravci koji omogućuju brz i jeftin prijevoz ljudi i tereta, a zahvaljujući povezanosti s mnogim prometnim središtima, omogućuju primjenu intermodalnog i multimodalnog prijevoza. Kako...
Participacija žena u politici
Participacija žena u politici
Irena Milinković
Već od pamtivijeka žene u društvu nisu bile u ravnopravnom položaju s muškarcima. No, s vremenom položaj se žena mijenjao i danas se bitno razlikuje u odnosu na prošlost. U prošlosti je njihov položaj bio veoma težak jer je većina ljudi smatrala da im je mjesto kod kuće, nisu se smjele pojavljivati na ulicama, društvu, a kamoli u politici. Razvojem društva postignuti su značajni pomaci što se tiče položaja žena na tržištu rada. Bez obzira što su prošla stoljeća od...
Plan marketinga turističke destinacije
Plan marketinga turističke destinacije
Manuela Filipović
Turistička destinacija promatra se kao zasebna prostorna jedinica koja raznovrsnošću turističkih proizvoda, posjetiteljima/turistima, odnosno potrošačima nudi potpuno zadovoljenje turističkih potreba. Kako bi moguće turiste informirali o turističkim proizvodima koje neka destinacija nudi, svaka turistička destinacija mora se kvalitetnom promocijom prezentirati na tržištu, te provoditi i sve ostale marketinške aktivnosti koje imaju veliki značaj za razvoj destinacije i za ...
Planiranje
Planiranje
Mišela Udovičić
ako se svakodnevno susrećemo s rijeĉi planiranje ĉesto nismo svjesni znaĉenje te rijeĉi za poslovanje jednog poduzeća. U ovom radu, planiranje se obradilo kao glavna funkcija menadţmenta iz koje proizlaze sve ostale funkcije i završavaju kontroliranjem koja je ujedno i jedna od temelja za ponovno planiranje. Na poĉetku rada je objašnjeno pet temeljnih funkcija menadţmenta kako bi se stvorila sama slika za poĉetak obraĊivanja funkcije planiranja. Rad se bazira na funkciji...
Planiranje i projektiranje skladišne infrastrukture
Planiranje i projektiranje skladišne infrastrukture
Bruno Pajur
Zbog globalizacije mjesta proizvodnje i potrošnje postaju sve bliža te se kompanije susreću sa raznim problemima u proizvodno opskrbnom lancu. Skladišta predstavljaju točke gdje se roba doprema, otprema i prekrcava te je njihova uloga od krucijalne važnosti za uspješno poslovanje. Kako bi kompanije mogle ispuniti svoje zahtjeve prema potrošačima važno je da skladišta budu pozicionirana na strateškim mjestima, koja omogućuju brzo kretanje robe do svih mjesta potrošnje....
Planiranje ljudskih kadrova
Planiranje ljudskih kadrova
Marija Magdalena Fajić
Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Ključne riječi: menadžment, pojam i definicija vođenja, odnos menadžmenta i vođenja, stručni profil menadžera, dobna...
Planiranje ljudskih potencijala
Planiranje ljudskih potencijala
Melita Mesić
Planiranje ljudskim potencijalima kao poslovna fumkcija objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbore, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih. Ova je poslovna funkcija prošla mnoge faze razvoja ,od one kad je u okviru svoje djelatnosti obuhvaćala razmještaj na poslove i čuvanje personalnih podataka, preko stručnog osposobljavanja, pa sve do formuliranja politike koja maksimizira integraciju svih zaposlenih u poduzeću,razvija...
Planiranje poslovanja poduzeća
Planiranje poslovanja poduzeća
Ivana Grgurić
Planiranje poslovanja od iznimne je važnosti za svako poduzeće jer, osim što daje jasnu viziju o tome gdje vidimo poduzeće, ujedno u svakom trenutku daje informaciju o tome gdje se poduzeće nalazi i kuda „ide“. Kako bi se napravio što bolji plan poslovanja za budući period, treba uzeti u obzir izračunate analize, kao i situaciju na tržištu. U kvalitetno napravljenom planu poslovanja se može vidjeti na kojim bi nedostacima poduzeća trebala poraditi. Pridavanjem veće...

Pages